Căn cứ vào khoản 2 Điều 134 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có trách nhiệm chấp hành quy định, nội quy, quy trình, yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động; tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức, kỹ năng về các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Như vậy, việc quy định nêu trên nhằm bảo đảm việc an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động, sản xuất, kinh doanh; hạn chế tối đa việc xảy ra tai nạn lao động.

69