Căn cứ vào Điều 40 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật sẽ bị những thiệt thòi sau đây:

Một là, không được trợ cấp thôi việc.

Hai là, phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.

Ba là, phải hoàn trả cho người sử dụng lao động chi phí đào tạo theo quy định tại hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động.

Như vậy, Về nguyên tắc, khi một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là họ đã vi phạm cam kết của mình trong hợp đồng lao động đã giao kết thì họ phải gánh lấy hậu quả pháp lý nhất định.

Việc người lao động gánh lấy hậu quả nhất định sẽ bảo đảm tính răn đe để họ và người lao động khác sau này không vi phạm; đồng thời người lao động phải bồi thường một khoản tiền cho người sử dụng lao động, để phần nào người sử dụng lao động bù đắp một phần thiệt hại phát sinh do hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật của người lao động gây ra.