1. Yêu cầu phải đảm bảo với tài sản ký quỹ bằng chứng khoán?

Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), theo Quyết định 12/QĐ-HĐTV năm 2023, đặt ra các yêu cầu cụ thể đối với tài sản ký quỹ bằng chứng khoán. Dưới đây là các điểm quan trọng của Quy chế:

- Danh sách Chứng khoán được chấp nhận ký quỹ:

+ Trái phiếu Chính phủ: Bao gồm trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, ngoại trừ tín phiếu Kho bạc.

+ Chứng khoán niêm yết tại các SGDCK: Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư (ngoại trừ chứng chỉ quỹ ETF).

- Điều kiện cho Chứng khoán ký quỹ:

+ Thanh khoản: Chứng khoán phải thuộc danh mục được VSDC định kỳ xác định dựa trên tính thanh khoản, theo phương thức quy định tại Phụ lục 3 của Quy chế.

+ Đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định.

- Công bố danh sách Chứng khoán: Danh sách chứng khoán được chấp nhận ký quỹ, bao gồm tỷ lệ chiết khấu, phải được VSDC xác định và công bố trên trang thông tin điện tử của VSDC định kỳ 6 tháng/lần và không thay đổi cho đến kỳ công bố tiếp theo.

- Xem xét và loại bỏ: Trong trường hợp đặc biệt, chứng khoán không đáp ứng được điều kiện quy định sẽ được VSDC xem xét và có thể loại bỏ khỏi danh sách chứng khoán được chấp nhận ký quỹ đã công bố.

Quy chế này nhằm đảm bảo tính thanh khoản và đồng bộ hóa thông tin về tài sản ký quỹ, tăng cường minh bạch và giảm rủi ro trong giao dịch chứng khoán phái sinh tại VSDC. Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo Quyết định 12/QĐ-HĐTV năm 2023 đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với tài sản ký quỹ bằng chứng khoán. Điều này nhằm tăng cường tính thanh khoản, minh bạch, và giảm rủi ro trong quá trình giao dịch chứng khoán phái sinh. Danh sách chứng khoán được chấp nhận ký quỹ phải tuân theo các điều kiện cụ thể, bao gồm trái phiếu Chính phủ và chứng khoán niêm yết tại các sàn giao dịch chứng khoán. Chứng khoán ký quỹ phải đáp ứng các điều kiện về thanh khoản. Danh sách chứng khoán được công bố định kỳ, bao gồm cả tỷ lệ chiết khấu, trên trang thông tin điện tử của VSDC và không thay đổi cho đến kỳ công bố tiếp theo. Trong các trường hợp đặc biệt, chứng khoán không đáp ứng được các điều kiện có thể bị loại bỏ khỏi danh sách đã công bố.

 

2. Cách định giá tài sản ký quỹ diễn ra như thế nào?

Giá trị tài sản ký quỹ theo Điều 7 Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, như được quy định trong Quyết định 12/QĐ-HĐTV năm 2023, được xác định thông qua công thức cụ thể như sau: 

VKQ = C + min {(\frac{1-x}{x}) x C; \sumQKQ x P x (100% - H)}

Trong đó:

- VKQ là giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ.

- C là tiền ký quỹ.

- x là tỷ lệ ký quỹ bằng tiền tối thiểu.

- QKQ là số lượng chứng khoán ký quỹ.

- P là giá chứng khoán ký quỹ theo quy định.

- H là tỷ lệ chiết khấu chứng khoán ký quỹ theo quy định.

- Giá chứng khoán ký quỹ (P) áp dụng để định giá tài sản ký quỹ theo quy định được cập nhật lại hàng ngày sau khi kết thúc phiên giao dịch:

+ Đối với trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh: là giá xác định dựa trên đường cong lợi suất trái phiếu Chính phủ của SGDCK Hà Nội.

+ Đối với chứng khoán niêm yết tại các SGDCK: là giá đóng cửa tại ngày giao dịch.

Điều này đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong định giá tài sản ký quỹ, phản ánh chính xác giá trị thị trường của các loại chứng khoán khác nhau trong quỹ. Quy định về định giá tài sản ký quỹ theo Điều 7 Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam rất cụ thể và minh bạch. Bằng cách sử dụng các yếu tố như tiền ký quỹ, tỷ lệ ký quỹ, số lượng chứng khoán ký quỹ, giá chứng khoán ký quỹ, và tỷ lệ chiết khấu, quy trình định giá tài sản ký quỹ trở nên công bằng và chính xác. Quy tắc cập nhật giá chứng khoán ký quỹ hàng ngày, đặc biệt là đối với trái phiếu Chính phủ và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, giúp duy trì tính nhất quán và minh bạch trong quá trình định giá. Quy chế này không chỉ giúp bảo đảm sự chính xác trong quản lý tài sản ký quỹ mà còn thể hiện cam kết của tổ chức đối với quy trình minh bạch và công bằng trong thị trường chứng khoán.

 

3. Cách nộp tài sản ký quỹ?

Quy trình nộp tài sản ký quỹ theo Điều 10 của Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, theo Quyết định 12/QĐ-HĐTV năm 2023. Cụ thể: 

- Nộp ký quỹ bằng tiền - Yêu cầu nộp tiền ký quỹ:

+ Thành viên bù trừ nộp tiền ký quỹ vào tài khoản tiền gửi ký quỹ của thành viên đứng tên tại NHTT.

+ Yêu cầu nộp tiền ký quỹ cần có thông tin chi tiết về loại tài khoản (tự doanh, khách hàng) và giá trị tiền ký quỹ từng tài khoản đã được đăng ký với VSDC.

- Gửi thông báo cho VSDC:

+ NHTT gửi điện thông báo cho VSDC về số tiền nộp vào tài khoản tiền gửi ký quỹ tự doanh và/hoặc tài khoản tiền gửi ký quỹ của khách hàng.

+ Các khoản nộp trước 16h30 ngày làm việc được xử lý trong ngày, sau 16h30 sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.

- Kiểm tra và thông báo:

+ VSDC kiểm tra thông tin tài khoản ký quỹ và ghi tăng giá trị tài sản ký quỹ trên tài khoản của thành viên và từng nhà đầu tư.

+ VSDC gửi điện thông báo cho thành viên bù trừ.

- Kiểm tra không khớp: Nếu thông tin không khớp, VSDC thông báo cho NHTT để hoàn trả lại tiền ký quỹ cho thành viên.

Nộp ký quỹ bằng chứng khoán:

- Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán:

+ Thành viên bù trừ gửi yêu cầu chuyển khoản chứng khoán từ tài khoản CKKQ của nhà đầu tư, có đầy đủ thông tin về mã chứng khoán, số lượng, mục đích ký quỹ, và tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư.

+ Trường hợp sử dụng trái phiếu vay, thành viên gửi yêu cầu chuyển khoản chứng khoán theo Mẫu 01/PS-TTBT vào TK CKKQ thành viên.

- Ghi tăng số lượng chứng khoán:

+ VSDC ghi tăng số lượng chứng khoán trên TK CKKQ của thành viên.

+ VSDC thông báo cho thành viên bù trừ để thực hiện hạch toán.

- Quy trình trao đổi thông tin: Quy trình trao đổi thông tin giữa VSDC và NHTT, thành viên bù trừ được thực hiện theo hướng dẫn.

Quy trình  nộp tài sản ký quỹ theo Điều 10 Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (theo Quyết định 12/QĐ-HĐTV năm 2023) bao gồm cả phương thức nộp bằng tiền và chứng khoán giúp đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài sản ký quỹ, tăng cường sự rõ ràng và chính xác trong quá trình giao dịch chứng khoán phái sinh. Quy trình đặt ra các bước cụ thể và rõ ràng, bao gồm yêu cầu nộp tiền, quy trình thông báo giữa thành viên bù trừ và VSDC, cũng như quy trình nộp ký quỹ bằng chứng khoán. Nó cũng đề cập đến quy trình kiểm tra thông tin và giải quyết trường hợp không khớp. Quy trình này nhằm đảm bảo sự minh bạch, hiệu quả và chính xác trong quản lý tài sản ký quỹ, làm tăng tính đáng tin cậy và hiệu suất trong giao dịch chứng khoán phái sinh.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Tư vấn hoạch toán ký quỹ tại ngân hàng ?

Đội ngũ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vấn đề của quý khách hàng. Để liên lạc, quý khách vui lòng gọi đến số hotline 1900.6162. Ngoài ra, chúng tôi cũng chấp nhận yêu cầu chi tiết qua email tại địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cam kết hỗ trợ và giải quyết mọi thắc mắc của quý khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.