1. Phân loại thông tin bí mật nhà nước

Phân loại bí mật nhà nước là một yếu tố quan trọng trong việc bảo đảm an ninh quốc gia và bảo vệ các lợi ích thiết yếu của đất nước. Theo quy định tại Điều 18 của Luật Bí mật nhà nước năm 2018, bí mật nhà nước được phân thành ba độ mật dựa trên tính chất quan trọng của thông tin và mức độ nguy hại có thể gây ra nếu thông tin bị lộ hoặc bị mất. Dưới đây là chi tiết về ba độ mật này:

Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật:

Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật bao gồm những thông tin liên quan đến các lĩnh vực quan trọng nhất như chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu và đối ngoại. Đây là những thông tin mà nếu bị lộ hoặc bị mất, có thể gây ra những nguy hại đặc biệt nghiêm trọng đến lợi ích của quốc gia và dân tộc. Cụ thể, những nguy hại này có thể bao gồm tổn thất về an ninh quốc gia, phá vỡ ổn định chính trị, tổn hại đến mối quan hệ ngoại giao, và gây ra những hậu quả khôn lường khác. Vì vậy, các thông tin thuộc độ Tuyệt mật phải được bảo vệ ở mức độ cao nhất, với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt để đảm bảo chúng không bị tiết lộ hoặc mất mát.

Bí mật nhà nước độ Tối mật:

Bí mật nhà nước độ Tối mật bao gồm các thông tin có liên quan đến một loạt các lĩnh vực rộng lớn hơn. Những lĩnh vực này bao gồm chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, lập hiến, lập pháp, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, y tế, dân số, lao động, xã hội, tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, kiểm toán nhà nước. Nếu những thông tin này bị lộ hoặc mất, có thể gây ra những nguy hại rất nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia và dân tộc. Những hậu quả có thể bao gồm việc làm suy yếu khả năng phòng thủ quốc gia, gây rối loạn xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, và nhiều khía cạnh khác của đời sống quốc gia. Do đó, bí mật thuộc độ Tối mật cũng cần được bảo vệ chặt chẽ, với các biện pháp an ninh và kiểm soát thông tin nghiêm ngặt.

Bí mật nhà nước độ Mật:

Bí mật nhà nước độ Mật bao gồm các thông tin thuộc các lĩnh vực tương tự như độ Tối mật, bao gồm chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, lập hiến, lập pháp, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, y tế, dân số, lao động, xã hội, tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, kiểm toán nhà nước. Tuy nhiên, mức độ nguy hại nếu thông tin này bị lộ hoặc mất sẽ ít nghiêm trọng hơn so với độ Tối mật, nhưng vẫn có thể gây ra những nguy hại nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia và dân tộc. Những nguy hại này có thể ảnh hưởng đến an ninh, ổn định và phát triển của đất nước trong nhiều khía cạnh khác nhau. Do đó, thông tin thuộc độ Mật cũng cần được bảo vệ và kiểm soát cẩn thận để tránh những rủi ro tiềm ẩn.

Việc phân loại bí mật nhà nước không chỉ giúp xác định mức độ bảo vệ cần thiết cho từng loại thông tin mà còn giúp các cơ quan, tổ chức và cá nhân nhận thức rõ ràng về trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ các thông tin quan trọng. Từ đó, có thể áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo an ninh và lợi ích quốc gia. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và toàn xã hội để xây dựng một hệ thống bảo vệ thông tin hiệu quả, đáp ứng yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước trong bối cảnh tình hình an ninh ngày càng phức tạp.

Tóm lại, phân loại bí mật nhà nước theo ba độ mật - Tuyệt mật, Tối mật và Mật - là một phần quan trọng trong chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam. Mỗi độ mật đều có những đặc điểm riêng biệt và yêu cầu những biện pháp bảo vệ tương ứng, nhằm đảm bảo rằng các thông tin quan trọng không bị lộ hoặc mất, từ đó bảo vệ lợi ích quốc gia và dân tộc một cách hiệu quả nhất.

 

2. Phạm vi thông tin trong tài liệu mật theo từng lĩnh vực

Phạm vi Thông Tin Trong Tài Liệu Mật Nhà Nước Theo Luật Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước

Tài liệu mật nhà nước là những tài liệu chứa đựng các thông tin quan trọng chưa được công khai. Nếu những thông tin này bị lộ hoặc bị mất, có thể gây nguy hại nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia và dân tộc. Theo Điều 7 của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018, những thông tin này được phân loại thành nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa thể thao, thông tin truyền thông, y tế, dân số, lao động xã hội, tổ chức cán bộ, thanh tra kiểm tra giám sát, và kiểm toán nhà nước.

Thông tin về chính trị Các thông tin về chính trị bao gồm chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước về đối nội và đối ngoại. Hoạt động của các cơ quan cao cấp như Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, và lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng được coi là bí mật. Ngoài ra, chiến lược và đề án về dân tộc, tôn giáo có liên quan đến an ninh quốc gia và an toàn xã hội cũng nằm trong phạm vi này. Các thông tin có thể gây tác động tiêu cực đến tình hình chính trị, kinh tế và xã hội cũng được bảo mật.

Thông tin về quốc phòng, an ninh và cơ yếu Thông tin về quốc phòng bao gồm chiến lược, kế hoạch, phương án và các hoạt động bảo vệ tổ quốc, phòng thủ đất nước. Những chương trình, dự án và đề án quan trọng trong lĩnh vực này đều được bảo mật. Thông tin về tổ chức và hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân và lực lượng cơ yếu cũng được bảo vệ. Các công trình, mục tiêu về quốc phòng, an ninh và cơ yếu, cũng như các loại vũ khí, khí tài và phương tiện quyết định khả năng phòng thủ đất nước đều được coi là bí mật.

Thông tin về lập hiến, lập pháp và tư pháp. Các hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước đều được bảo mật. Thông tin về quá trình khởi tố, điều tra, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, xét xử và thi hành án hình sự cũng thuộc phạm vi này.

Thông tin về đối ngoại. Thông tin đối ngoại bao gồm chiến lược, kế hoạch và đề án phát triển quan hệ với nước ngoài, các tổ chức quốc tế và các chủ thể khác của pháp luật quốc tế. Tình hình, phương án và hoạt động đối ngoại của các cơ quan Đảng và Nhà nước cũng được bảo vệ. Các thông tin và thỏa thuận được trao đổi hoặc ký kết giữa Việt Nam và các đối tác nước ngoài cũng được bảo mật, bao gồm cả thông tin bí mật do nước ngoài chuyển giao theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Thông tin về kinh tế. Thông tin kinh tế bao gồm chiến lược, kế hoạch đầu tư và dự trữ quốc gia nhằm bảo đảm quốc phòng, an ninh. Các thông tin về tài chính, ngân sách, ngân hàng, phương án và kế hoạch thu, đổi, phát hành tiền, thiết kế mẫu, công nghệ in, đúc tiền và giấy tờ có giá cũng nằm trong phạm vi bảo mật. Thông tin về công nghiệp, thương mại, nông nghiệp và phát triển nông thôn, cũng như kế hoạch vận tải có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh cũng được bảo vệ.

Thông tin về tài nguyên và môi trường. Các thông tin về tài nguyên nước, môi trường, địa chất, khoáng sản, khí tượng thủy văn, đất đai, biển, hải đảo, đo đạc và bản đồ đều được bảo mật.

Thông tin về khoa học và công nghệ. Thông tin về các sáng chế và công nghệ mới phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội cũng được bảo vệ. Thông tin liên quan đến năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân liên quan đến quốc phòng và an ninh, cũng như các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt liên quan đến quốc phòng và an ninh đều thuộc phạm vi bảo mật.

Thông tin về giáo dục và đào tạo. Thông tin về các đề thi, đáp án và thông tin liên quan đến việc tổ chức các kỳ thi cấp quốc gia đều được bảo mật. Thông tin về những người thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Cơ yếu được cử đi đào tạo trong nước và nước ngoài cũng nằm trong phạm vi này.

Thông tin về văn hóa, thể thao. Thông tin về di sản, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, và các phương pháp, bí quyết sáng tạo, giữ gìn và trao truyền di sản văn hóa phi vật thể cũng được bảo vệ. Thông tin về phương pháp, bí quyết tuyển chọn huấn luyện viên và vận động viên các môn thể thao thành tích cao, biện pháp phục hồi sức khỏe sau tập luyện và thi đấu cũng nằm trong phạm vi này.

Lĩnh vực thông tin và truyền thông. Thông tin về chiến lược, kế hoạch và đề án phát triển các lĩnh vực như báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, Internet, công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng đều được bảo vệ. Các thiết kế kỹ thuật, sơ đồ và số liệu về thiết bị của hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và các hệ thống mạng thông tin dùng riêng cũng được bảo mật.

Thông tin về y tế và dân số. Thông tin bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, cũng như các chủng, giống vi sinh vật mới phát hiện liên quan đến sức khỏe con người, mẫu vật, nguồn gen và vùng nuôi trồng dược liệu quý hiếm đều được bảo vệ. Quy trình sản xuất dược liệu, thuốc sinh học quý hiếm và các thông tin về điều tra dân số cũng nằm trong phạm vi này.

Thông tin về lao động và xã hội. Thông tin về chiến lược, kế hoạch và đề án cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và người có công với cách mạng đều được bảo mật. Thông tin về tình hình phức tạp liên quan đến lao động, trẻ em, tệ nạn xã hội và bình đẳng giới cũng được bảo vệ.

Thông tin về tổ chức và cán bộ. Thông tin về chiến lược, kế hoạch và đề án về công tác tổ chức và cán bộ của cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội đều được bảo vệ. Quy trình chuẩn bị và thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, thông tin về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và các đề thi tuyển chọn lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, nâng ngạch công chức, viên chức cũng nằm trong phạm vi này.

Thông tin về thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Thông tin về chiến lược, kế hoạch và đề án công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng đều được bảo vệ. Thông tin về hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm cũng nằm trong phạm vi này.

Thông tin về kiểm toán nhà nước. Thông tin về chiến lược, kế hoạch và đề án kiểm toán nhà nước, cũng như thông tin kiểm toán về tài chính công và tài sản công đều được bảo vệ.

Việc bảo vệ các thông tin này là cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và lợi ích quốc gia trong bối cảnh hiện nay.

 

3. Quy định về việc phân loại thông tin trong tài liệu mật

Theo Điều 8 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, bí mật nhà nước được phân loại dựa trên tính chất quan trọng của nội dung thông tin và mức độ nguy hại nếu bị lộ hoặc bị mất. Cụ thể, bí mật nhà nước được chia thành ba cấp độ mật như sau:

Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật: Đây là cấp độ cao nhất trong hệ thống phân loại bí mật nhà nước. Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật bao gồm những thông tin liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, và đối ngoại. Nếu những thông tin này bị lộ hoặc bị mất, hậu quả có thể gây ra nguy hại đặc biệt nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia và dân tộc. Ví dụ, thông tin về chiến lược quốc phòng, kế hoạch quân sự, các thỏa thuận bí mật với các quốc gia khác, hay các thông tin mật liên quan đến an ninh quốc gia đều thuộc loại này. Việc bảo vệ những thông tin thuộc cấp độ Tuyệt mật là cực kỳ quan trọng, bởi vì sự tổn hại từ việc rò rỉ những thông tin này có thể dẫn đến những hậu quả không thể khắc phục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh và chủ quyền quốc gia.

Bí mật nhà nước độ Tối mật: Cấp độ thứ hai là bí mật nhà nước độ Tối mật, bao gồm các thông tin quan trọng liên quan đến nhiều lĩnh vực như chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, lập hiến, lập pháp, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, y tế, dân số, lao động, và xã hội. Nếu bị lộ hoặc bị mất, những thông tin này có thể gây nguy hại rất nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia và dân tộc. Các thông tin thuộc loại Tối mật thường bao gồm những chính sách quốc gia, các dự án kinh tế quan trọng, các nghiên cứu khoa học tiên tiến, hay các kế hoạch phát triển và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Việc rò rỉ thông tin này có thể dẫn đến sự suy yếu về kinh tế, mất ổn định chính trị, hoặc suy giảm lòng tin của nhân dân vào hệ thống pháp luật và chính quyền.

Bí mật nhà nước độ Mật: Đây là cấp độ thấp nhất trong hệ thống phân loại bí mật nhà nước, nhưng vẫn rất quan trọng. Bí mật nhà nước độ Mật bao gồm các thông tin liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, lập hiến, lập pháp, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, và kiểm toán nhà nước. Nếu những thông tin này bị lộ hoặc bị mất, có thể gây nguy hại nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia và dân tộc. Các thông tin thuộc loại Mật thường bao gồm những báo cáo kiểm toán, thông tin liên quan đến các vụ án tham nhũng, các khiếu nại và tố cáo của công dân, và các thông tin khác liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước. Mặc dù mức độ nguy hại không nghiêm trọng bằng hai cấp độ trên, nhưng việc bảo vệ thông tin loại Mật cũng rất cần thiết để đảm bảo sự ổn định và an ninh quốc gia.

Như vậy, việc phân loại bí mật nhà nước thành ba cấp độ mật là một bước quan trọng để đảm bảo an ninh và lợi ích quốc gia. Mỗi cấp độ mật đòi hỏi các biện pháp bảo vệ và quy trình xử lý thông tin khác nhau, nhằm giảm thiểu rủi ro rò rỉ thông tin và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thông tin nhạy cảm. Điều này không chỉ góp phần bảo vệ an ninh quốc gia mà còn duy trì lòng tin của nhân dân vào khả năng quản lý và bảo vệ của nhà nước.

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 đã xác định rõ ràng các cấp độ bí mật và các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin. Sự phân loại này giúp các cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm trong việc quản lý và bảo vệ bí mật nhà nước nhận thức rõ ràng hơn về mức độ quan trọng của từng loại thông tin, từ đó áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp, đảm bảo an ninh và lợi ích của quốc gia và dân tộc.

Xem thêm >>> Gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước được thực hiện theo hình thức đấu thầu nào?

Đầu tiên, quý khách có thể gọi đến tổng đài 1900.6162. Đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ tận tâm lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách. Họ sẽ cung cấp thông tin chi tiết và hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Ngoài ra, nếu quý khách muốn gửi phản hồi bằng văn bản, quý khách có thể gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ đọc và phản hồi tất cả các email một cách kịp thời. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết và hỗ trợ quý khách trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý mà quý khách đang gặp phải.