1. Phụ cấp có được tính vào lương tăng ca không?

Thưa luật sư, xin hỏi: Phụ cấp có được tính vào lương tăng ca không? Tính tiền lương tăng ca đối với người lao động ?
Cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

- Tại Điều 90 Bộ luật lao động năm 2019 quy định về tiền lương như sau:

Điều 90. Tiền lương

1. Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

2. Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.

>> Xem thêm:  Phụ cấp lương theo quy định luật lao động bao gồm những khoản nào ?

- Và tại Điều 21 Nghị định 05/2015/NĐ-CP thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động quy định về chi tiết về tiền lương như sau:

“Điều 21. Tiền lương

Tiền lương theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 90 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để thực hiện công việc nhất định, bao gồm:

a) Mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động. Mức lương đối với công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động và thời giờ làm việc bình thường (không bao gồm khoản tiền trả thêm khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm) không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

b) Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh;

c) Các khoản bổ sung khác là khoản tiền bổ sung ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động, trừ tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ, trợ cấp của người sử dụng lao động không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.

2. Tiền lương trả cho người lao động được căn cứ theo tiền lương ghi trong hợp đồng lao động, năng suất lao động, khối lượng và chất lượng công việc mà người lao động đã thực hiện.

3. Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động được quy định bằng tiền Đồng Việt Nam, trừ trường hợp trả lương, phụ cấp lương cho người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối”.

Vậy, căn cứ vào quy định của Bộ luật lao động và Điều 21 Nghị định 05/2015/NĐ-CP thì tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác:

+ Mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật;

+ Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh;

+ Các khoản bổ sung khác là khoản tiền bổ sung ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động, trừ tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ, trợ cấp của người sử dụng lao động không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.

Như vậy, căn cứ vào quy định của Bộ luật lao động thì phụ cấp lương được tính vào tiền lương tăng ca. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Trân trọng./.

2. Công nhân viên quốc phòng có được hưởng phụ cấp thâm niên không?

Thưa luật sư, xin hỏi: Công nhân viên quốc phòng có được hưởng phụ cấp thâm niên không? Phụ cấp thâm niên trong quân đội, cụ thể: Năm 1984 tôi là công nhân viên quốc phòng của một đơn vị quân đội, đến năm 1998 tôi được chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp và được hưởng thâm niên. Tôi được biết tháng 7 năm 2016 Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên chức quốc phòng có hiệu lực thi hành thì công nhân, viên chức quốc phòng cũng được hưởng thâm niên nghề. Vậy tôi xin hỏi thời gian từ năm 1984 đến năm 1998 tôi là công nhân viên thì tôi có được hường thâm niên của những năm đó không và khi được hưởng thì cách tinh như thế nào?
Tôi xin trân trọng cảm ơn!

>> Xem thêm:  Tiền phụ cấp điện thoại và xăng xe có tính vào thuế thu nhập cá nhân không ?

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Công ty Luật Minh Khuê . Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Minh Khuê xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Tại điểm a, Khoản 2, Điều 36 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng năm 2015 (có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016) quy định:

2. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được hưởng phụ cấp như sau:

a) Phụ cấp thâm niên được tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của quân đội theo quy định của pháp luật;

Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn là công nhân viên chức quốc phòng từ năm 1984 đến năm 1988 thì bạn có quyền hưởng phụ cấp thâm niên trong thời gian này. Về cách tính phụ cấp thâm niên được hưởng như sau:

>> Xem thêm:  Phụ cấp lương là gì ? Cách khoản phụ cấp tiền lương hiện nay

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 Thông tư 08/2015/TT-BQP :

3. Cách tính chi trả phụ cấp thâm niên nghề hàng tháng:

a) Đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này sau 5 năm (đủ 60 tháng) được hưởng phụ cấp thâm niên nghề bằng 5%; từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm công tác (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Cụ thể, tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư 08/2015/TT-BQP quy định các đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nghề được quy định tại thông tư này bao gồm:

a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

b) Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu hưởng lương cấp hàm cơ yếu hoặc lương chuyên môn kỹ thuật cơ yếu (sau đây gọi tắt là cơ yếu).

c) Công nhân viên quốc phòng đã và đang được xếp hưởng; lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành: hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra đảng, nhà giáo và dự trữ quốc gia.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề sẽ được xác định như sau:

Thời gian là công nhân viên chức quốc phòng tính từ năm 1984 đến năm 1988 sẽ được cộng với thời gian làm quân nhân chuyên nghiệp tính từ thời điểm được chuyển chế độ cho đến thời điểm nghỉ hưu để xác định tỷ lệ phụ cấp thâm niên.

Ví dụ: Bạn là công nhân viên chức quốc phòng tháng 7 năm 1984 đến tháng 6 năm 1988 (thời gian công tác là 48 tháng); sau đó được chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp và công tác đến hết tháng 9 năm 2016 nghỉ hưu. Như vậy, tính đến thời điểm tháng 9 năm 2016, bạn đã có 32 năm 3 tháng tại ngũ trong quân đội, theo đó bạn sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên với tỷ lệ 32% từ tháng 7 năm 2016.

>> Xem thêm:  Phụ cấp chức vụ là gì? Quy định về phụ cấp chức vụ

3. Cách tính thời gian hưởng chế độ phụ cấp ?

Thưa luật sư, tôi công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đến nay được hơn 11 năm. Tháng 11/2016 này tôi nghỉ hưu và tổng thời gian công tác ở vùng đặc biệt khó khăn là 11 năm 9 tháng. Xin hỏi Tòa soạn, khi nghỉ hưu tôi có được làm tròn thành 12 năm để tính hưởng trợ cấp hay không? Xin cảm ơn!

Cách tính thời gian hưởng chế độ phụ cấp ?

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty Luật Minh Khuê . Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Minh Khuê xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Tại điều 8, Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ " Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn", có nêu rõ:

>> Xem thêm:  Phụ cấp công tác phí có tính thuế TNCN không ?

- Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu.

- Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau:

+ Dưới 3 tháng thì không tính;

+ Từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng thì được tính bằng 1/2 năm công tác;

+ Từ trên 6 tháng đến 12 tháng thì được tính bằng 1 năm công tác.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, bạn có 11 năm 9 tháng công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Do vậy 9 tháng lẻ đó bạn được tính bằng 1 năm công tác.

Như vậy bạn sẽ được tính là 12 năm công tác ở vùng đặc biệt khó khăn để hưởng trợ cấp lần đầu. Mức trợ cấp được áp dụng theo Khoản 2 Điều 8 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP.

Trân trọng cảm ơn./.

4. Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Luật sư tư vấn:

Điều 8, Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định về trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

>> Xem thêm:  Căn cứ để xác định đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ ?

"Điều 8. Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu

1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 (một phần hai) tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu.

3. Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau:

a) Dưới 03 (ba) tháng thì không tính;

b) Từ đủ 03 (ba) tháng đến đủ 06 (sáu) tháng thì được tính bằng 1/2 (một phần hai) năm công tác;

c) Từ trên 06 (sáu) tháng đến 12 (mười hai) tháng thì được tính bằng 01 (một) năm công tác"

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 116/2010/NĐ-CP đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (hay đọc là: "chương trình một-ba-năm"), là một trong các chương trình xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam do Nhà nước Việt Nam triển khai từ năm 1998. Chương trình được biết đến rộng rãi dưới tên gọi Chương trình 135 do Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt thực hiện chương trình này có số hiệu văn bản là Quyết định 135/1998/QĐ-TTg . Theo kế hoạch ban đầu, chương trình sẽ kéo dài 7 năm và chia làm hai giai đoạn; giai đoạn 1 từ năm ngân sách 1998 đến năm 2000 và giai đoạn 2 từ năm 2001 đến năm 2005. Tuy nhiên, đến năm 2006, Nhà nước Việt Nam quyết định kéo dài chương trình này thêm 5 năm, và gọi giai đoạn 1998-2006 là giai đoạn I.

Chương trình 135 bắt đầu được khởi động từ Quyết định 135/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 07 năm 1998 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 08 năm 1998. Tuy nhiên khi này chỉ mới quy định về danh sách các xã đặc biệt khó khăn, trong đó không có xã Kỳ Thượng, Huyện Hoành Bồ, tỉnh Phú Thọ.

>> Xem thêm:  Cách tính thâm niên và phụ cấp thâm niên cho giáo viên mới nhất ?

Sau đó Quyết định 1232/1999/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 1999 có hiệu lực thi hành từ ngày 8 tháng 1 năm 2000. Và trong đó có quy định về xã Kỳ Thượng, Huyện Hoảnh Bồ, tỉnh Phú Thọ thuộc diễn các xã đặc biệt khó khăn được hưởng theo chính sách của Quyết định 135/1998/QĐ-TTg .

Vì vậy, chính sách của Quyết định 135/1998/QĐ-TTg được áp dụng với xã của anh từ ngày 8/1/2000 nên chế độ của bố anh được áp dụng chỉ từ năm 2000. Theo đó, câu trả lời của sở tài chính là đúng với quy định của pháp luật.

Trân trọng ./.

5. Luật sư tư vấn về việc kéo dài thời gian hưởng phụ cấp thu hút

Thưa luật sư, Em đang phụ trách chi trả chế độ giáo viên theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP , em có trường hợp hỏi như sau mà em không biết trả lời:
Người được luân chuyển công tác từ nơi khác vào vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, nay hưởng hết phụ cấp thu hút là 5 năm đối với nam và 3 năm đối với nữ nhưng có một số người lấy Nghị định 19/2013/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung một số điều như Khoản 3 Điều 8 Nghị định 61/2006/NĐ-CP về hưởng phụ cấp thu hút. Vậy trường hợp nào thì hưởng hết 3 năm đối với nữ và 5 năm đối với nam và trường họp nào sau 3 hoặc 5 năm vẫn được hưởng ?
Em xin được luật sư tư vấn! Xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến của Công ty Luật Minh Khuê . Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Minh Khuê xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Căn cứ Khoản 8 Nghị định 61/2006/NĐ-CP quy định về phụ cấp thu hút đối với giáo viên công tác tại vùng kinh tế khó khăn như sau:

1. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút của các đối tượng được xác định như sau:

a) Tính từ ngày nhận quyết định đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được điều động đến sau khi Nghị định này có hiệu lực;

b) Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2001 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

c) Tính từ ngày được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2001 của Chính phủ đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2001 của Chính phủ.”

Như vậy, có thể thấy, các đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút được hưởng phụ cấp thu hút khi công tác tại vùng có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn không quá 5 năm.

Khoản 2 Điều 1 Nghị định 19/2013/NĐ-CP bổ sung Khỏan 3 Điều 8 Nghị định 61/2006/NĐ-CP :

“Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tê - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (sau đây gọi chung là Nghị định 116/2010/NĐ-CP).”

Theo quy định, các đối tượng chỉ được hưởng phụ cấp thu hút khi đang công tác tại các cùng kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa. Nhưng nếu thời hạn công tác mà vẫn chưa được sắp xếp, luân chuyển trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi được luân chuyển thì vẫn được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hútbằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP .

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Phụ cấp trách nhiệm ? Khái quát chung về một số loại phụ cấp.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn về chế độ phụ cấp thu hút mới nhất năm 2022 ?