1. Thông tin về giá bán khoản phải thu

Để hiểu rõ hơn về khái niệm và quy định của Giá bán khoản phải thu theo Điều 3 Thông tư 20/2017/TT-NHNN, chúng ta cần tìm hiểu về nội dung của điều này và tầm quan trọng của việc xác định giá bán trong quá trình giao dịch kinh doanh.

Theo quy định của Thông tư 20/2017/TT-NHNN, Giá bán khoản phải thu là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tài chính và kế toán. Điều này áp dụng cho các doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa và dịch vụ. Giá bán khoản phải thu được xác định dựa trên các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng bán khoản phải thu giữa bên bán và bên mua.

Trong bối cảnh này, giá bán khoản phải thu không chỉ là một con số đơn thuần mà còn là kết quả của quá trình đàm phán và thương lượng giữa các bên liên quan. Điều này có thể bao gồm các yếu tố như chất lượng sản phẩm, thời gian thanh toán, chiết khấu, và các điều kiện giao hàng khác nhau. Quy định này giúp đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong các giao dịch kinh doanh.

Bên cạnh đó, việc xác định đúng giá bán khoản phải thu cũng ảnh hưởng đến việc tính toán thuế và các chỉ số tài chính khác của doanh nghiệp. Do đó, việc hiểu rõ và tuân thủ quy định của Thông tư 20/2017/TT-NHNN về giá bán khoản phải thu là rất quan trọng để đảm bảo sự chính xác và tuân thủ pháp luật trong quản lý tài chính doanh nghiệp.

Tổng kết, Giá bán khoản phải thu không chỉ là một khái niệm đơn thuần trong lĩnh vực kế toán mà còn là yếu tố quyết định trong quá trình kinh doanh. Việc hiểu rõ quy định của Thông tư 20/2017/TT-NHNN về điều này giúp doanh nghiệp thực hiện các giao dịch mua bán một cách minh bạch, công bằng và đồng thời đảm tuân thủ đúng các quy định pháp luật liên quan.

2. Quy định về phương thức thực hiện giá bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính

Điều 6 Thông tư 20/2017/TT-NHNN, việc xác định giá bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính được thực hiện theo các nguyên tắc và phương thức sau đây:

- Nguyên tắc công khai, minh bạch: Giá bán khoản phải thu cần phải được xác định theo nguyên tắc công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình xác định giá, giúp tất cả các bên liên quan có thông tin chính xác và đầy đủ về giá trị của khoản phải thu.

- Giá bán khoản phải thu theo phương thức thỏa thuận: Giá bán khoản phải thu thường được xác định thông qua quá trình thỏa thuận giữa bên cho thuê tài chính và bên thuê tài chính. Quá trình này bao gồm đánh giá khả năng trả nợ của bên thuê tài chính, giá trị tài sản cho thuê tài chính, phân loại nợ khoản cho thuê tài chính và các yếu tố thị trường khác. Việc này đảm bảo rằng giá bán được thiết lập dựa trên các yếu tố có thật và phản ánh đúng giá trị của khoản phải thu.

- Giá bán khoản phải thu theo phương thức đấu giá: Đối với trường hợp bán khoản phải thu theo phương thức đấu giá tài sản, giá bán có thể được xác định thông qua giá khởi điểm. Giá khởi điểm này dựa trên cơ sở giá trị ghi sổ của khoản phải thu và phải phản ánh đúng giá trị của nó. Hơn nữa, quy trình đấu giá cũng bao gồm đánh giá khả năng trả nợ của bên thuê tài chính, giá trị tài sản cho thuê tài chính, phân loại nợ khoản cho thuê tài chính và phải tuân thủ quy định của pháp luật.

- Quyết định giá bán khoản phải thu bởi Hội đồng bán khoản phải thu: Trong trường hợp đấu giá, quyết định về giá bán khoản phải thu có thể do Hội đồng bán khoản phải thu quyết định. Quyết định này phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đấu giá.

Nguyên tắc công khai, minh bạch là một trong những điểm nổi bật. Việc xác định giá bán phải được thực hiện một cách rõ ràng, đảm bảo công khai thông tin và minh bạch quy trình. Điều này giúp tất cả các bên liên quan, từ bên cho thuê tài chính đến bên thuê tài chính, có cơ hội tiếp cận thông tin và tham gia quá trình đàm phán với sự hiểu biết đầy đủ về giá trị thực sự của khoản phải thu

Do đó, việc xác định giá bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính theo phương thức thỏa thuận đặt ra nhiều yếu tố và tiêu chí cụ thể. Điều này phản ánh cam kết của cơ quan quản lý tài chính trong việc tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật. Phương thức thỏa thuận là quy trình đặc biệt quan trọng, cho phép các bên tham gia vào hợp đồng có sự tự do trong việc thương lượng và đưa ra các điều kiện mua bán hợp lý. Quá trình này bao gồm đánh giá nhiều yếu tố quan trọng như khả năng thanh toán của bên thuê tài chính, giá trị thực tế của tài sản đang được cho thuê, và các yếu tố thị trường đang ảnh hưởng đến giá trị của khoản phải thu.

Đặc biệt, quy định cũng chỉ rõ việc áp dụng giá khởi điểm đối với trường hợp đấu giá tài sản. Giá khởi điểm này được xác định dựa trên giá trị ghi sổ của khoản phải thu và phải phản ánh đúng giá trị thực của nó. Các yếu tố quan trọng như đánh giá khả năng thanh toán của bên thuê tài chính, giá trị thực tế của tài sản cho thuê, và phân loại nợ khoản cho thuê tài chính đều được xem xét và đánh giá một cách cẩn thận.

Ngoài ra, việc quyết định giá bán khoản phải thu thông qua Hội đồng bán khoản phải thu cũng là một cơ chế đảm bảo tính chính xác và công bằng. Quyết định này phải tuân thủ các quy định của pháp luật và đồng thời giúp đảm bảo sự minh bạch và tính công bằng trong việc đưa ra quyết định về giá trị của khoản phải thu.

Tổng quan, việc xác định giá bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính theo phương thức thỏa thuận không chỉ là một quy trình đơn giản mà còn là sự kết hợp cân nhắc và đánh giá cẩn thận về nhiều yếu tố liên quan, đảm bảo tính chính xác, công bằng và minh bạch trong mọi giao dịch kinh doanh.

3. Xử lý như nào khi giá bán khoản thu từ hợp đồng cho thuê tài chính thấp hơn giá trị ghi số đang hạch toán trong bảng cân đối kế toán?

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 12 Thông tư 20/2017/TT-NHNN, việc xử lý khi giá bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính thấp hơn giá trị ghi sổ đang được hạch toán trong bảng cân đối kế toán của khoản phải thu đòi hỏi sự chính xác và minh bạch trong quá trình xử lý tình huống này.

Đầu tiên, quy định này thể hiện sự cẩn trọng trong việc xác định giá trị thực tế của khoản phải thu và áp dụng giải pháp phù hợp để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình xử lý chênh lệch giữa giá bán và giá trị ghi sổ. Nếu giá bán thấp hơn giá trị ghi sổ, sự điều chỉnh cần được thực hiện một cách cẩn thận để tránh tình trạng bất công và thiếu minh bạch.

Cụ thể, quy định nêu rõ rằng phần chênh lệch thấp hơn có thể được bù đắp từ các nguồn tài chính khác nhau như tiền bồi thường của cá nhân hoặc tập thể, trong trường hợp tổn thất đã được xác định do cá nhân hoặc tập thể gây ra và phải bồi thường theo quy định. Điều này làm tăng tính minh bạch và trách nhiệm của các bên liên quan đối với các hậu quả của quyết định kinh doanh và hợp đồng.

Ngoài ra, quy định cũng đề cập đến việc sử dụng tiền bảo hiểm từ tổ chức bảo hiểm để bù đắp chênh lệch. Điều này phản ánh sự sáng tạo và linh hoạt trong việc tìm kiếm nguồn lực để giảm thiểu ảnh hưởng của sự chênh lệch giữa giá bán và giá trị ghi sổ. Mặt khác, phần còn thiếu sau khi bù đắp sẽ được hạch toán vào chi phí của bên bán trong kỳ. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm và tính công bằng, đồng thời giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của sự chênh lệch đối với bên bán.

Tổng quan, pháp luật có đề cập đến cách thức xử lý một cách chi tiết và linh hoạt khi giá bán khoản phải thu thấp hơn giá trị ghi sổ, đồng thời tăng cường tính minh bạch và công bằng trong quá trình kế toán và quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Xem thêm: Công ty cho thuê tài chính là gì? Tổ chức và hoạt động thế nào?

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc qua lienhe@luatminhkhue.vn