Bài viết "Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố" nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một hệ thống cơ quan, cơ chế phối hợp hiệu quả để ngăn chặn và đấu tranh với các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố, hỗ trợ việc bảo vệ an ninh và ổn định cho cả quốc gia và cộng đồng quốc tế.

 

1. Cách tiếp cận hợp tác trong việc chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố

Điều 2 của Quy chế, được ghi kèm theo Quyết định số 64/QĐ-TTg, điểm mạnh hóa nguyên tắc về sự phối hợp trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố, với những điểm cụ thể sau đây:

 1. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả: Quy chế đặt ra nguyên tắc rằng phối hợp giữa các cơ quan liên quan phải diễn ra một cách chặt chẽ và hiệu quả, dựa trên sự hiểu biết rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, và quyền hạn của từng cơ quan trong quá trình hoạt động. Điều này cần đảm bảo tuân thủ chặt chẽ chủ trương và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như phải phù hợp với các hiệp ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia và ký kết trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.
 2. Thường xuyên và kịp thời: Quy chế đề ra yêu cầu rằng hoạt động phối hợp phải được tiến hành thường xuyên và đúng thời hạn, đảm bảo tính kịp thời và đúng nội dung để đạt được hiệu quả tốt nhất.
 3. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước: Quy chế đặt ra một nguyên tắc quan trọng là phải bảo đảm tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ bí mật Nhà nước. Thông tin chỉ được sử dụng trong việc phục vụ công tác nghiệp vụ và công tác tố tụng khi đủ điều kiện, nhằm đảm bảo tính an toàn và bảo mật của thông tin này.

Điều 3 của Quy chế, được ghi kèm theo Quyết định số 64/QĐ-TTg, đã nâng cao chi tiết và mở rộng về các hình thức phối hợp có thể được áp dụng trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố, bao gồm:

 1. Công văn, thư điện tử, điện thoại, Fax: Đây là những phương tiện truyền thông thông thường để trao đổi thông tin và liên lạc giữa các cơ quan và tổ chức liên quan. Bằng cách này, thông tin có thể được chuyển đổi nhanh chóng và tiết kiệm.
 2. Tổ chức họp trao đổi, lấy ý kiến: Các cuộc họp và buổi trao đổi được xem xét như một cách hiệu quả để chia sẻ thông tin, ý kiến, và phân tích sâu hơn về tình hình phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Điều này tạo ra một môi trường cho sự trao đổi chặt chẽ và sáng tạo.
 3. Thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành: Quy chế đề cập đến việc thiết lập các đoàn kiểm tra và giám sát liên ngành. Điều này bao gồm việc tạo ra các đội ngũ chuyên gia từ nhiều cơ quan khác nhau để kiểm tra và giám sát các hoạt động phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Điều này giúp đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Việc lựa chọn hình thức phối hợp cụ thể dựa trên nội dung và điều kiện của tình huống, cho phép tối ưu hóa tài nguyên và đạt được kết quả tốt nhất trong việc phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

 

2. Nhiệm vụ chung và cách làm việc đồng lòng trong công tác phòng ngừa tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố

Nội dung phối hợp trong quá trình thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố được đề cập trong Quyết định số 64/QĐ-TTg, Điều 4, đã điểm mạnh và mở rộng như sau:

Công tác phòng ngừa tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố:

 1. Trao đổi và cung cấp thông tin về phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố: Một trong những phần quan trọng của công tác này là sự trao đổi thông tin liên quan đến phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Điều này bao gồm việc chia sẻ dữ liệu, phân tích thông tin, và cung cấp sự hiểu biết sâu rộng về các thách thức và cơ hội trong lĩnh vực này.
 2. Tuyên truyền về phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố: Công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao ý thức và sự tham gia của cộng đồng trong việc phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các hoạt động tuyên truyền như thông cáo, chiến dịch quảng cáo, và giáo dục cộng đồng đang được thực hiện để tạo ra sự nhận thức và động viên mọi người tham gia vào nỗ lực này.
 3. Kiểm tra, giám sát tổ chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố: Một phần quan trọng của công tác này là việc theo dõi và đánh giá sự tuân thủ của các tổ chức với các quy định và luật pháp liên quan đến việc ngăn chặn tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Việc này giúp đảm bảo rằng các tổ chức hoạt động trong giới hạn của pháp luật và không tham gia vào các hoạt động phi pháp.

Công tác đấu tranh chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố:

 1. Trao đổi và cung cấp thông tin nghi ngờ về rửa tiền, tài trợ khủng bố: Trong việc đấu tranh chống lại tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố, việc trao đổi thông tin liên quan đến các hoạt động nghi ngờ là rất quan trọng. Việc này có thể bao gồm chia sẻ thông tin về các giao dịch hoặc hoạt động đáng ngờ với các cơ quan chức năng để tiến hành điều tra và xử lý.
 2. Thành lập "đường dây nóng" để tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp về tài trợ khủng bố: Để đảm bảo tính khẩn cấp trong việc xử lý thông tin liên quan đến tài trợ khủng bố, việc thiết lập các "đường dây nóng" là một phần quan trọng của công tác đấu tranh. Điều này giúp đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả đối với các tình huống đặc biệt và cấp bách.

Tóm lại, Quyết định 64/QĐ-TTg, Điều 4, đã mở rộng và đi sâu vào các khía cạnh của công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố, đặc biệt là trong việc tạo ra một môi trường hợp tác và thông tin để đảm bảo an ninh và ổn định quốc gia.

 

3. Quy định về sự liên kết và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố

Quyết định số 64/QĐ-TTg đặt ra quy chế phối hợp trong việc trao đổi và cung cấp thông tin liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Điều 5 của Quy chế đi kèm với Quyết định 64/QĐ-TTg đã được phân rã và mở rộng chi tiết như sau:

(1) Nhiệm vụ của Bộ Công an trong trao đổi và cung cấp thông tin về rửa tiền và khủng bố: Bộ Công an đảm nhiệm vai trò quản lý và phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan ngang bộ, và các cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Nhiệm vụ của họ bao gồm:

 • Cung cấp thông tin về các phương thức và chi tiết thực hiện tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố; cung cấp kết quả của các cuộc điều tra và xử lý về tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố theo yêu cầu của các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ. Thời gian cung cấp thông tin này phải đảm bảo tiến độ và không được vượt quá 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu cung cấp thông tin.
 • Tổ chức việc rà soát, thu thập, và cung cấp thông tin theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để đáp ứng các yêu cầu về công tác đánh giá đa phương từ Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền đối với Việt Nam, và để đảm bảo rằng các yêu cầu quốc tế mà Việt Nam đã cam kết sẽ được thực hiện đúng thời hạn và đầy đủ.

(2) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống rửa tiền: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm:

 • Cung cấp thông tin về công tác phòng, chống rửa tiền theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền, theo đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ. Thời gian cung cấp thông tin phải đảm bảo tiến độ và không vượt quá 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu cung cấp thông tin.
 • Cung cấp thông tin hỗ trợ cho việc xác minh, điều tra, và xử lý các vụ việc liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố do các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

(3) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Các bộ, cơ quan ngang bộ, và cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:

 • Cung cấp thông tin để hỗ trợ công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố theo đề nghị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thời gian cung cấp thông tin phải đảm bảo tiến độ và không được vượt quá 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu cung cấp thông tin.
 • Thực hiện định kỳ hoặc khi có sự phát sinh, tiến hành việc trao đổi thông tin và kết quả của công tác phòng, chống rửa tiền với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, và công tác phòng, chống khủng bố với Bộ Công an để tổng hợp và báo cáo.
 • Tổ chức việc rà soát, thu thập, và cung cấp thông tin theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Công an để đáp ứng các yêu cầu về công tác đánh giá đa phương từ Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền đối với Việt Nam và các yêu cầu quốc tế mà Việt Nam đã cam kết, đảm bảo thời gian và tính chính xác.

Quyết định số 64/QĐ-TTg sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2023.

Công ty Luật Minh Khuê trân trọng gửi đến quý khách hàng thân mến những thông tin quý báu và lời mời hợp tác chân thành. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng quý khách trong mọi vấn đề liên quan đến lĩnh vực pháp lý, cũng như sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc một cách chi tiết và nhanh chóng. Nếu quý khách đang gặp phải bất kỳ khía cạnh nào của vấn đề pháp lý hoặc đơn giản chỉ cần tư vấn, hãy liên hệ với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến, hotline: 1900.6162.

Bên cạnh đó, quý khách cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết cung cấp sự trợ giúp chuyên nghiệp và đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách. Sự đóng góp quý báu và sự tin tưởng của quý khách hàng là động lực lớn lao để chúng tôi không ngừng phấn đấu và phục vụ tốt hơn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ đặc biệt từ phía quý khách!