1. Tổng quan về Nghị định 33/2023/NĐ-CP

Vào ngày 10/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, chứa đựng các quy định liên quan đến cán bộ và công chức cấp xã, cũng như người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. Nghị định này điều chỉnh một loạt các vấn đề như chức vụ, chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ, và chính sách đối với các cán bộ và công chức ở xã, phường, thị trấn.

Đối tượng áp dụng của Nghị định 33/2023/NĐ-CP bao gồm cán bộ và công chức cấp xã theo quy định tại khoản 3 Điều 4 và Điều 61 của Luật Cán bộ và công chức năm 2008 (đã được sửa đổi và bổ sung năm 2019), cũng như người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố.

Bằng việc ra Nghị định này, Chính phủ đã tạo ra một cơ chế hệ thống và phù hợp để quản lý, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ và công chức ở cấp xã, đồng thời giải quyết vấn đề liên quan đến người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã, thôn và tổ dân phố. Nghị định này dự kiến sẽ đem lại sự hiệu quả và đáng tin cậy trong việc quản lý nguồn nhân lực tại cấp cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu suất hoạt động của địa phương.

 

2. Công chức cấp xã bao gồm những chức danh nào?

Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về các chức danh và chức vụ của công chức cấp xã, bao gồm 6 chức danh chính:

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự.

- Văn phòng - thống kê.

- Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã).

- Tài chính - kế toán.

- Tư pháp - hộ tịch.

- Văn hóa - xã hội.

Điểm mới và đáng chú ý của Nghị định này so với quy định hiện hành là công chức cấp xã sẽ không còn chức danh Trưởng Công xã, bởi vì việc quản lý công an chính quy ở xã đã được bố trí đảm nhận.

Theo Nghị định, cán bộ cấp xã sẽ bao gồm các chức vụ quan trọng như:

- Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

- Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam).

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Những điều chỉnh này nhằm định hướng và cụ thể hóa vai trò, nhiệm vụ của công chức và cán bộ cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và hoạt động của họ trong địa phương, đồng thời đảm bảo sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác cải cách hành chính tại cấp cơ sở.

 

3. Quy định mới về cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP

Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, do Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2023, quy định về cán bộ, công chức cấp xã, và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, và tổ dân phố, đi kèm với một loạt chính sách quan trọng như:

 

3.1. Quy định về số lượng cán bộ, công chức cấp xã 

Theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì số lượng cán bộ và công chức cấp xã sẽ được tính dựa trên loại đơn vị hành chính cấp xã theo các quy định cụ thể như sau:

Đối với phường:

- Loại I: Số lượng cán bộ, công chức là 23 người.

- Loại II: Số lượng cán bộ, công chức là 21 người.

- Loại III: Số lượng cán bộ, công chức là 19 người.

Đối với xã, thị trấn:

- Loại I: Số lượng cán bộ, công chức là 22 người.

- Loại II: Số lượng cán bộ, công chức là 20 người.

- Loại III: Số lượng cán bộ, công chức là 18 người.

Điều này thay thế cho quy định hiện hành về số lượng cán bộ và công chức cấp xã, dựa trên Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Theo quy định hiện tại, số lượng cán bộ và công chức trong các loại đơn vị như sau: Loại 1: tối đa 23 người; Loại 2: tối đa 21 người; Loại 3: tối đa 19 người.

 

3.2. Tăng phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách cấp xã từ 01/8/2023 

Theo Khoản 1 Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sẽ được hưởng chế độ phụ cấp. Ngân sách Trung ương sẽ thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, để chi trả hàng tháng cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như sau:

- Đơn vị hành chính cấp xã loại I sẽ được khoán quỹ phụ cấp bằng 21,0 lần mức lương cơ sở (so với hiện tại là 16,0 lần mức lương cơ sở).

- Đơn vị hành chính cấp xã loại II sẽ được khoán quỹ phụ cấp bằng 18,0 lần mức lương cơ sở (so với hiện tại là 13,7 lần mức lương cơ sở).

- Đơn vị hành chính cấp xã loại III sẽ được khoán quỹ phụ cấp bằng 15,0 lần mức lương cơ sở (so với hiện tại là 11,4 lần mức lương cơ sở).

Nếu đơn vị hành chính cấp xã có số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tăng thêm theo quy định tại khoản 2 Điều 33 của Nghị định 33/2023/NĐ-CP, thì tổng mức khoán quỹ phụ cấp sẽ được tính tăng thêm tương ứng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/01 người hoạt động không chuyên trách tăng thêm.

 

3.3. Chế độ tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức cấp xã 

Từ Điều 16 đến Điều 22 Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy đinh:

- Xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã

Xếp lương và chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức cấp xã được thực hiện theo các quy định sau đây:

(1) Cán bộ, công chức cấp xã, sau khi tốt nghiệp trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Nghị định này, sẽ được xếp lương tương đương như công chức hành chính có cùng trình độ đào tạo. Điều này áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước, được ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Văn bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo được cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

(2) Trong trường hợp trong quá trình công tác, cán bộ, công chức cấp xã có sự thay đổi về trình độ đào tạo phù hợp với chức vụ, chức danh hiện tại thì có thể đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xếp lương theo trình độ đào tạo mới, tính từ ngày nhận được bằng tốt nghiệp.

(3) Trường hợp người được bầu làm cán bộ cấp xã, hoặc được tuyển dụng, tiếp nhận làm công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định này và đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì thời gian công tác này được tính để xếp lương (trừ thời gian tập sự, thử việc). Nếu thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục, thì thời gian này sẽ được cộng dồn.

- Chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức cấp xã

Chế độ nâng bậc lương cho cán bộ, công chức cấp xã tại mục (1) được thực hiện thường xuyên, có thể nâng bậc lương trước thời hạn hoặc kéo dài thời gian nâng bậc lương theo quy định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Phụ cấp thâm niên vượt khung

Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại mục (1) cũng được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung theo quy định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã

Cán bộ cấp xã quy định tại mục (1) nêu trên sẽ nhận được phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương cơ sở theo các tỷ lệ sau:

+ Bí thư Đảng ủy: 0,30.

+ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân: 0,25.

+ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân: 0,20.

+ Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: 0,15.

- Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh

Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức vụ, chức danh khác với chức vụ, chức danh hiện đang đảm nhiệm có thể được giảm số lượng cán bộ, công chức cấp xã một người, theo quy định tại khoản 5 Điều 6 của Nghị định 33/2023/NĐ-CP. Trường hợp này, từ ngày được Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định kiêm nhiệm, họ sẽ được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương (bậc 1), cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức vụ, chức danh kiêm nhiệm. Phụ cấp kiêm nhiệm không được tính vào việc đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nếu kiêm nhiệm nhiều chức vụ, chức danh (bao gồm cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân), họ chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm cao nhất. Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ quyết định về việc hưởng phụ cấp kiêm nhiệm trong trường hợp số lượng chức danh bố trí kiêm nhiệm lớn hơn số lượng cán bộ, công chức cấp xã giảm được theo quy định.

Ngoài ra, cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố sẽ được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp quy định của chức danh kiêm nhiệm.

- Chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Cán bộ, công chức cấp xã sẽ thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

- Chế độ đào tạo, bồi dưỡng

Chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã sẽ được thực hiện theo quy định của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và theo quy định của Đảng và tổ chức chính trị-xã hội ở trung ương.

Trích một số nội dung từ Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2023.

Bài viết liên quan:

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận mọi yêu cầu tư vấn pháp lý của quý khách hàng qua số hotline tư vấn pháp luật trực tuyến: 1900.6162 hoặc qua email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!