1. Yêu cầu đối với năng lực của chuyên viên chính về lễ tân nhà nước

Chuyên viên chính về lễ tân nhà nước, theo tiêu chuẩn của tiểu mục 5.2 Mục 5 Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm tại Phụ lục IIB ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BNG, phải đáp ứng một loạt các tiêu chí năng lực và kiến thức đặc biệt. Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là tiêu chí quan trọng để đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong công việc của họ. Cụ thể: 

Nhóm năng lực

Tên năng lực

Cấp độ

Nhóm năng lực chung

- Đạo đức và bản lĩnh

3-4

 

- Tổ chức thực hiện công việc

3-4

 

- Soạn thảo và ban hành văn bản

3-4

 

- Giao tiếp ứng xử

3-4

 

- Quan hệ phối hợp

3-4

 

- Sử dụng công nghệ thông tin

Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt

 

- Ngoại ngữ

Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Nhóm năng lực chuyên môn

- Khả năng tham mưu xây dựng các văn bản

3-4

 

- Khả năng tổ chức, triển khai các hoạt động đối ngoại, tiếp xúc đối ngoại

3-4

 

- Khả năng thẩm định, góp ý các văn bản

3-4

 

- Khả năng nghiên cứu

3-4

Nhóm năng lực quản lý

- Tư duy chiến lược

2-3

 

- Quản lý sự thay đổi

2-3

 

- Ra quyết định

2-3

 

- Quản lý nguồn lực

2-3

 

- Phát triển đội ngũ

2-3

 

2. Yêu cầu về trình độ của chuyên viên chính về lễ tân nhà nước

Theo Tiểu mục 5.1 Mục 5 Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm "Chuyên viên chính về lễ tân nhà nước" tại Phụ lục IIB ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BNG, các tiêu chuẩn trình độ mà chuyên viên chính về lễ tân nhà nước phải đáp ứng bao gồm:

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (ưu tiên lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao, ngoại ngữ....)

- Kiến thức khác: theo quy định của cơ quan chủ quản.

Bồi dưỡng, chứng chỉ

Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

Kinh nghiệm (thành tích công tác)

- Có khả năng triển khai giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

- Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.

- Trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công tác tốt.

- Phẩm chất khác: Có lý lịch rõ ràng, bảo đảm tiêu chuẩn của ngành.

Các yêu cầu khác

- Có khả năng tham mưu, xây dựng, thực hiện, kiểm tra và thẩm định các chủ trương, chính sách, nghị quyết, kế hoạch, giải pháp đối với các vấn đề thực tiễn liên quan trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Có khả năng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực công tác được phân công.

- Có khả năng đề xuất những chủ trương, xây dựng quy trình nội bộ và giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức chuyên môn về lĩnh vực hoạt động và thực thi, kỹ năng xử lý các tình huống trong quá trình hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tham mưu, đề xuất và thực hiện công việc theo vị trí việc làm.

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về phương pháp nghiên cứu, tổ chức, triển khai nghiên cứu, xây dựng các tài liệu, đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm.

- Biết vận dụng các kiến thức cơ bản và nâng cao về ngành, lĩnh vực; có kỹ năng thuyết trình, giảng dạy, hướng dẫn nghiệp vụ về ngành, lĩnh vực.

- Áp dụng thành thạo các kiến thức, kỹ thuật xây dựng, ban hành văn bản vào công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Có sức khỏe tốt, ngoại hình phù hợp với công tác đối ngoại.

 

3. Quyền của chuyên viên chínhvề lễ tân nhà nước? 

Theo Mục 4 Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm chuyên viên chính về lễ tân nhà nước tại Phụ lục IIB ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BNG, chuyên viên chính về lễ tân nhà nước có những quyền và điều kiện sau đây:

- Tự chủ trong thực hiện công việc: Chuyên viên chính về lễ tân nhà nước có quyền tự chủ về phương pháp thực hiện công việc được giao. Điều này bao gồm việc quyết định cách thức tiếp cận và thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả.

- Tham gia điều động công chức: Chuyên viên này có quyền tham gia ý kiến hoặc đưa ra kiến nghị trong việc điều động công chức thuộc đơn vị. Điều này đảm bảo sự tham gia và cống hiến trong việc quản lý nhân sự.

- Cung cấp và nhận thông tin:

+ Chuyên viên lễ tân nhà nước có quyền được cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ được giao. Điều này giúp họ hiểu rõ hơn về mục tiêu và chiến lược của tổ chức.

+ Họ cũng có quyền yêu cầu cung cấp thông tin và đánh giá mức độ xác thực của thông tin để phục vụ cho nhiệm vụ được giao. Điều này đảm bảo rằng thông tin họ sử dụng là đáng tin cậy.

- Tham gia các cuộc họp liên quan: Chuyên viên lễ tân nhà nước có quyền tham gia các cuộc họp liên quan. Điều này giúp họ được nghe và thảo luận về các vấn đề quan trọng, thúc đẩy sự giao tiếp và sáng tạo trong công việc.

Những quyền này đặt ra một nền tảng quan trọng cho chuyên viên lễ tân nhà nước để thực hiện nhiệm vụ của họ một cách có hiệu suất cao và có trách nhiệm.

 

4. Các công việc và tiêu chí đánh giá

TT

Các công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ

Mảng công việc

Công việc cụ thể

2.1

Xây dựng chương trình, kế hoạch đối ngoại, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế

 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch về các hoạt động đối ngoại trong lĩnh vực phụ trách.

- Đóng góp ý kiến đối với các đề án, dự án về chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch đối ngoại của các bộ, ngành trong lĩnh vực phụ trách.

- Xây dựng văn bản/ý kiến đóng góp đối với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương và đối tác nước ngoài thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, văn bản thỏa thuận khác, kế hoạch hợp tác song phương, đa phương với các đối tác nước ngoài; tham gia thúc đẩy đối tác nước ngoài hoàn tất thủ tục nội bộ cần thiết để điều ước quốc tế đã ký với Việt Nam có hiệu lực.

- Định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu dự thảo báo cáo các cấp có thẩm quyền về tình hình ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế với các nước và tổ chức quốc tế phụ trách.

Bảo đảm chất lượng, tiến độ, đúng quy định, quy trình.

2.2

Triển khai hoạt động chính trị đối ngoại

- Xây dựng đề án, nội dung và tham gia phục vụ các hoạt động đối ngoại của Việt Nam với các nước và tổ chức quốc tế thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Tham gia tiếp xúc, đàm phán với đại diện các nước và tổ chức quốc tế.

- Tham gia phục vụ các đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước và Bộ đi thăm các nước và tổ chức quốc tế.

- Tham gia đón các đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước và Bộ, ngành các nước, đại diện các tổ chức quốc tế thăm Việt Nam.

- Xây dựng đề án và triển khai tổ chức những ngày lễ lớn, những ngày kỷ niệm quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước và tổ chức quốc tế.

- Xây dựng dự thảo văn kiện ngoại giao liên quan đến các nước và tổ chức quốc tế.

- Tham gia hoạt động của các Ủy ban liên Chính phủ giữa Việt Nam và các nước.

- Tham gia Tổ công tác liên ngành đàm phán thiết lập quan hệ ngoại giao.

- Theo dõi việc thực hiện chủ trương, chính sách đối ngoại và xử lý các mặt quan hệ của Việt Nam với các nước và các tổ chức quốc tế của các bộ, ngành, địa phương.

Bảo đảm chất lượng, tiến độ, đúng quy định, quy trình.

2.3

Công tác nghiên cứu

- Theo dõi, cập nhật đại sự ký và tổng hợp thông tin về các vấn đề được giao phụ trách.

- Tổ chức nghiên cứu và triển khai thực hiện các đề tài khoa học theo chương trình hàng năm của Nhà nước và của Bộ về các vấn đề phụ trách và các vấn đề chung.

Bảo đảm chất lượng, tiến độ, đúng quy định, quy trình.

2.4

Công tác kinh tế đối ngoại/ ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế

- Nghiên cứu, đánh giá, dự báo và thông tin về các vấn đề kinh tế quốc tế và quan hệ kinh tế quốc tế liên quan đến các nước và tổ chức quốc tế phụ trách.

- Tổng hợp thông tin cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam khi được yêu cầu.

- Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển các địa phương của Việt Nam và các địa phương của các nước.

Bảo đảm chất lượng, tiến độ, đúng quy định, quy trình.

2.5

Công tác ngoại giao văn hóa

- Đóng góp ý kiến với các bộ, ngành, địa phương về những biện pháp và hình thức tổ chức các hoạt động ngoại giao văn hóa và tại các nước và tổ chức quốc tế.

- Xây dựng các đề án thành lập, tổ chức hoạt động của các Nhà văn hóa, Trung tâm văn hóa của Việt Nam ở nước ngoài; đề án thành lập và quản lý hoạt động của các Nhà văn hóa, Trung tâm văn hóa và các cơ sở văn hóa có tên gọi khác của các nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

- Tham gia tổ chức những ngày văn hóa, tuần văn hóa và các hoạt động tương tự tại các nước và tổ chức quốc tế.

Bảo đảm chất lượng, tiến độ, đúng quy định, quy trình.

2.6

Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại

- Xây dựng nội dung đưa tin trên các phương tiện thông tin truyền thông về các hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo cấp cao và Lãnh đạo Bộ với các nước và các tổ chức quốc tế.

- Xây dựng nội dung phát biểu, trả lời phỏng vấn của Lãnh đạo cấp cao và Lãnh đạo Bộ.

- Xây dựng nội dung phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao về những vấn đề liên quan đến các nước, tổ chức quốc tế và quan hệ của Việt Nam với các nước và tổ chức quốc tế.

Bảo đảm chất lượng, tiến độ, đúng quy định, quy trình.

2.7.

Quản lý các hoạt động của các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam

- Tiếp xúc hoặc tham gia các hoạt động của các cơ quan đại diện của các nước và tổ chức quốc tế, Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam theo phân công.

- Chủ trì tổ chức, phục vụ các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc của Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Vụ với Trưởng các cơ quan đại diện của các nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo phân công.

- Tổng hợp thông tin về tình hình hợp tác giữa các cơ quan đại diện của các nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo phân công.

- Giải quyết các yêu cầu, đề nghị của các cơ quan đại diện của các nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Bảo đảm chất lượng, tiến độ, đúng quy định, quy trình.

2.8.

Quản lý các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan đại diện Việt Nam trong triển khai, giám sát các hoạt động đối ngoại; đánh giá hoạt động của các cơ quan đại diện Việt Nam.

- Phối hợp giải quyết các kiến nghị, yêu cầu của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

- Tham gia hỗ trợ các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về thông tin đối ngoại, ngoại giao kinh tế, phục vụ phát triển, ngoại giao văn hóa...

- Tham gia tổ chức kiểm tra ngoại ngữ địa phương cho các cán bộ của Bộ và các bộ, ngành, địa phương để bố trí công tác tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Bảo đảm chất lượng, tiến độ, đúng quy định, quy trình.

2.9.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Một số quy định lễ tân cụ thể về đón, tiếp các đoàn khách nước ngoài mới nhất hiện nay

Dù bạn đối mặt với những vấn đề pháp lý phức tạp hoặc chỉ đơn giản cần tư vấn vài câu hỏi, hãy yên tâm liên hệ với chúng tôi thông qua dịch vụ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn qua số hotline: 1900.6162. Hơn nữa, bạn có thể gửi yêu cầu cụ thể và mô tả chi tiết vấn đề của mình qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Đội ngũ chuyên nghiệp và tận tâm của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả.