1. Chuyển vụ án hình sự

1. Viện kiểm sát cùng cấp quyết định việc chuyển vụ án để điều tra khi thuộc một trong các trường hợp:

a) Cơ quan điều tra cùng cấp xét thấy vụ án không thuộc thẩm quyền điều tra và đề nghị chuyển vụ án;

b) Cơ quan điều tra cấp trên rút vụ án để điều tra;

c) Điều tra viên bị thay đổi là Thủ trưởng Cơ quan điều tra;

d) Viện kiểm sát đã yêu cầu chuyển vụ án mà Cơ quan điều tra không thực hiện.

2. Việc chuyển vụ án ra ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc ngoài phạm vi quân khu do Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu quyết định.

3. Thủ tục chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền:

a) Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có thẩm quyền phải ra quyết định chuyển vụ án;

b) Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định chuyển vụ án, Viện kiểm sát phải gửi quyết định đó đến Cơ quan điều tra đang điều tra vụ án, Cơ quan điều tra có thẩm quyền tiếp tục điều tra vụ án, bị can hoặc người đại diện của bị can, người bào chữa, bị hại và Viện kiểm sát có thẩm quyền.

4. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định chuyển vụ án, Cơ quan điều tra đang điều tra vụ án có trách nhiệm chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền để tiếp tục điều tra.

5. Thời hạn điều tra được tính tiếp từ ngày Cơ quan điều tra nhận được hồ sơ vụ án cho đến hết thời hạn điều tra vụ án theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Trường hợp hết thời hạn điều tra mà không thể kết thúc việc điều tra thì Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, quyết định gia hạn điều tra theo thủ tục chung quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

2. Nhập, tách vụ án hình sự

Khi thấy vụ án không thuộc thẩm quyền điều tra của mình (không đúng tội phạm, đối tượng hoặc lãnh thổ) thì cơ quan điều tra phải đề nghị viện kiểm sát cùng cấp ra quyết định chuyển vụ án cho cơ quan điều tra có thẩm quyền để tiếp tục điều tra. Trong thời hạn ba ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan điều tra, viện trưởng viện kiểm sát cùng cấp có trách nhiệm ra quyết định chuyển vụ án cho cơ quan điều tra có thẩm quyền, quyết định này cũng được chuyển cho viện kiểm sát có thẩm quyền để thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra. Viện kiểm sát có thể ra quyết định chuyển vụ án trong trường hợp cơ quan điều tra cấp trên quyết định rút vụ án lên để điều tra hay điều tra viên bị thay đổi là thủ trưởng cơ quan điều tra đang điều tra vụ án hoặc khi viện kiểm sát đã yêu cầu chuyển vụ án nhưng cơ quan điều tra không thực hiện. Trong trường hợp chuyển vụ án ra ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc ngoài phạm vi quân khu thì do viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, viện trưởng viện kiểm sát quân sự cấp quân khu quyết định.

Căn cứ các điều 169,170,171 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì:

Nhập vụ án hình sự là việc tiến hành điều tra trong cùng một vụ án những trường hợp bị can phạm nhiều tội, bị can phạm tội nhiều lần, nhiều bị can cùng thực hiện một tội phạm hoặc cùng với bị can còn có những người khác che giấu tội phạm hoặc không tố giác tội phạm, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có... Các vụ án được nhập để tiến hành điều tra trong cùng một vụ phải có liên quan đến nhau. Không được nhập các vụ án để điều tra nếu đó là những vụ án riêng biệt không liên quan với nhau.

Tách vụ án hình sự để tiến hành điều tra là việc tách các tội phạm hoặc các bị can trong cùng một vụ án thành những vụ án riêng lẻ, nếu không thể hoàn thành sớm việc điều tra đối với tất cả các tội phạm.

Ví dụ: Vụ án bị can thực hiện nhiều tội phạm ở các thời điểm khác nhau, xét thấy không thể hoàn thành sớm việc điều tra với mọi tội phạm thì tách tội phạm không thể hoàn thành việc điều tra cùng thời điểm với tội phạm khác của bị can để điều tra sau trong vụ án khác. Tuy nhiên, chỉ được tách vụ án nếu việc tách đó không ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan của vụ án.

Ví dụ: Đang điều tra vụ án về tội trộm cắp tài sản lại phát hiện bị can phạm tội giết người. Hai tội thực hiện ở các thời điểm khác nhau với các bị hại khác nhau, hành vi ưộm cắp tài sản chứng cứ rõ ràng, việc điều tra có thể kết thúc nhanh chóng còn tội giết người có tính chất phức tạp không thể sớm kết thúc điều tra cùng thời điểm với tội trộm cắp tài sản.

Để kiểm sát các hoạt động điều tra được kịp thời, trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định, cơ quan điều tra phải gửi quyết định nhập hoặc tách vụ án cho viện kiểm sát cùng cấp.

3. Uỷ thác điều tra

Uỷ thác điều tra là việc cơ quan điều tra này yêu càu cơ quan điều tra khác tiến hành một số hoạt động điều tra khi cần thiết. Chỉ cơ quan điều tra mới được uỷ thác điều tra, các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra khồng được thực hiện việc uỷ thác điều tra vì chỉ tiến hành hoạt động điều tra ban đầu. Khi uỷ thác điều tra, cơ quan điều tra uỷ thác phải ghi rõ yêu cầu cụ thể trong quyết định uỷ thác điều tra và gửi cho cơ quan điều tra được uỷ thác và viện kiểm sát cùng cấp với cơ quan này để kiểm sát hoạt động điều tra uỷ thác. Cơ quan điều tra được uỷ thác có trách nhiệm thực hiện nhanh chóng và đầy đủ những việc được uỷ thác trong thời hạn mà cơ quan điều tra uỷ thác yêu cầu; trong trường hợp cơ quan điều tra được uỷ thác không thể thực hiện được từng phần hoặc toàn bộ việc uỷ thác thì phải báo ngay bằng văn bản, nêu rõ lí do cho cơ quan điều tra đã uỷ thác biết.

Trong quá trình điều tra, do điều kiện địa lý xa, địa bàn tiến hành điều tra, xác minh không thông thuộc, do đối tượng cần điều tra, xác minh, áp dụng biện pháp ngăn chặn thuộc diện quản lý đặc biệt (ví dụ: Cơ quan điều tra của Công an nhân dân đang điều tra xác minh vụ án có đối tượng phạm tội hiện là quân nhân trong lực lượng Quân đội)... và xét thấy Cơ quan điều tra khác có thể tiến hành hoạt động điều tra đạt hiệu quả cao, nhanh chóng, chính xác hơn đồng thời giảm chi phí hoạt động điều tra thì Cơ quan điều tra ủy thác cho Cơ quan điều tra khác tiến hành một số hoạt động tố tụng. Quy định về ủy thác điều tra giúp phát huy được mối quan hệ giữa các Cơ quan điều tra với nhau trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững ổn định an ninh trật tự xã hội.

Ủy thác điều tra chỉ được thực hiện giữa các Cơ quan điều tra với nhau, Cơ quan tiến hành một số hoạt động điều tra không được áp dụng biện pháp ủy thác điều tra.

Các nội dung ủy thác phải ghi rõ trong Quyết định ủy thác và gửi cho Cơ quan điều tra được ủy thác. Cơ quan điều tra được ủy thác phải thực hiện đầy đủ các nội dung ủy thác trong thời hạn, nếu không thực hiện được từng phần hay toàn bộ theo thời gian yêu cầu thì phải thông báo ngay bằng văn bản nêu rõ lý do gửi Cơ quan điều tra đã ủy thác. Cơ quan điều tra được ủy thác gửi kết quả thực hiện ủy thác điều tra cho Cơ quan điều tra ủy thác đảm bảo thời gian quy định.

4. Một số biện pháp ngăn chặn

Khi gia hạn thời hạn điều tra, gia hạn thời hạn quyết định việc truy tố mà thời hạn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh, bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm của bị can đã hết thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát ra lệnh, quyết định mới. Cơ quan điều tra đề nghị Viện kiểm sát phê chuẩn đối với quyết định áp dụng biện pháp bảo lĩnh và quyết định áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm trước khi thi hành. Thời hạn áp dụng các lệnh, quyết định mới của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát đối với các bị can không quá thời hạn gia hạn điều tra, gia hạn thời hạn quyết định việc truy tố.

Viện kiểm sát tiếp tục sử dụng lệnh, quyết định của Cơ quan điều tra nếu thời hạn của Cơ quan điều tra vẫn còn mà bằng hoặc dài hơn thời hạn quyết định việc truy tố theo quy định tại khoản 1 Điều 240 BLTTHS năm 2015, mà xét thấy cần tiếp tục áp dụng các biện pháp ngăn chặn đó.

Viện kiểm sát phải ra lệnh, quyết định mới nếu thời hạn của Cơ quan điều tra vẫn còn nhưng không đủ thời hạn để hoàn thành việc truy tố, mà xét thấy cần tiếp tục áp dụng các biện pháp ngăn chặn đó.

5. Về sự phối hợp giữa Điều tra viên và Kiểm sát viên khi chuẩn bị kết thúc điều tra vụ án

Chậm nhất 10 ngày đối với vụ án ít nghiêm trọng và nghiêm trọng, 15 ngày đối với vụ án rất nghiêm trọng, 20 ngày đối với vụ án đặc biệt nghiêm trọng trước khi kết thúc điều tra hoặc hết thời hạn điều tra vụ án, Điều tra viên và Kiểm sát viên phải phối hợp để đánh giá toàn bộ chứng cứ, tài liệu và các thủ tục tố tụng của vụ án, nếu thấy có đủ căn cứ kết thúc điều tra thì thống nhất để Điều tra viên báo cáo Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra kết thúc điều tra vụ án; nếu thấy cần phải tiếp tục điều tra thì báo cáo Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát để gia hạn thời hạn điều tra, tạm giam bị can theo quy định của BLTTHS.

Điều tra viên, Kiểm sát viên phải lập biên bản thống nhất nội dung đánh giá chứng cứ, tài liệu và lưu hồ sơ nghiệp vụ của Cơ quan điều tra, hồ sơ kiểm sát.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến lĩnh vực tố tụng hình sự về điều tra vụ án hình sự và chuyển, sáp nhập vụ án hình sự để điều tra. Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến qua tổng đài. Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp cụ thể.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê