1. Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Các quy định liên quan đến việc đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được mô tả như sau:

 

1.1. Nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Quá trình đào tạo và bồi dưỡng phải tuân theo các tiêu chuẩn về ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp của viên chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý, và đặc điểm vị trí công việc. Đồng thời, nó cũng phải được liên kết chặt chẽ với việc sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, đồng bộ với kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng, đồng thời đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị.

Tổ chức bồi dưỡng được thực hiện thông qua phân công, phân cấp, và cơ sở tiêu chuẩn về ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp, chức vụ lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, quá trình này cần kết hợp với việc phân công và cạnh tranh dựa trên yêu cầu của vị trí công việc. Trọng tâm của quá trình này là khuyến khích ý thức tự học và sự lựa chọn chương trình bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu của công việc.

Bảo đảm tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong quá trình đào tạo.

Đối với đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, nó phải tuân theo các quy định của pháp luật về giáo dục và đào tạo, và phải đáp ứng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời đảm bảo quy hoạch nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị.

 

1.2. Đối tượng và điều kiện đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học

Các cán bộ, công chức cấp xã thuộc dân tộc thiểu số hoặc làm việc tại các khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, được yêu cầu cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, với thời gian ít nhất là gấp đôi thời gian đào tạo.

Những cá nhân được cử đi học theo các chương trình hợp tác với nước ngoài cần phải ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu khác của chương trình hợp tác.

 

1.3. Điều kiện đào tạo sau đại học

- Đối với cán bộ, công chức:

+ Có thời gian làm việc từ 03 năm trở lên (không tính thời gian tập sự) và ít nhất 02 năm liên tục trước khi được chọn đi đào tạo, và hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc;

+ Không vượt quá độ tuổi 40 tính từ thời điểm được chọn đi đào tạo sau đại học lần đầu tiên;

+ Cam kết thực hiện nhiệm vụ và công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, với thời gian ít nhất là gấp đôi thời gian đào tạo;

+ Chuyên ngành đào tạo phải phù hợp với vị trí công việc.

- Đối với viên chức:

+ Đã hoàn thành thời gian tập sự (nếu có);

+ Cam kết thực hiện nhiệm vụ và hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, với thời gian ít nhất là gấp đôi thời gian đào tạo;

+ Chuyên ngành đào tạo phải phù hợp với vị trí công việc.

Cán bộ, công chức, viên chức được chọn đi học trong các chương trình hợp tác với nước ngoài cần ký kết hoặc gia nhập với tư cách là Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, họ cũng phải đáp ứng các yêu cầu khác được quy định trong chương trình hợp tác đó.

 

1.4. Hình thức và nội dung bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Hình thức bồi dưỡng bao gồm:

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức;

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý;

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã;

- Bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Nội dung bồi dưỡng gồm:

- Lý luận chính trị;

- Kiến thức về quốc phòng và an ninh;

- Kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước;

- Kiến thức và kỹ năng theo yêu cầu của vị trí công việc.

 

1.5. Yêu cầu tham gia các chương trình bồi dưỡng

- Cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

- Công chức cần hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức trước khi được bổ nhiệm ngạch.

- Viên chức cần hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trước khi được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

- Cán bộ, công chức, viên chức tham gia học các chương trình bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng theo yêu cầu của vị trí công việc, tuân thủ quy định của cơ quan có thẩm quyền quản lý và đáp ứng nhu cầu cá nhân. Thời gian thực hiện tối thiểu 01 tuần (40 tiết)/năm, tối đa 04 tuần (160 tiết)/năm.

 

2. Thực trạng chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức vẫn tồn tại một số hạn chế đáng chú ý. Thứ nhất, một số cơ quan, đơn vị, và địa phương chưa thực sự nhận thức đầy đủ và thiếu sự chủ động trong công tác này. Thiếu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện tiêu chuẩn cho từng chức danh và vị trí việc làm là một thách thức. Sự bị động trong việc sắp xếp công việc và thời gian đề cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng cũng là một vấn đề. Một số đơn vị còn e ngại việc học tập nâng cao, thiếu tập trung nghiên cứu để cải thiện trình độ và kiến thức chuyên môn.

Thứ hai, công tác đào tạo và bồi dưỡng vẫn còn dàn trải và thiếu sự linh hoạt và đồng bộ từ đầu đến cuối. Phối hợp chưa linh hoạt, nhịp nhàng, và nội dung vẫn nặng về lý thuyết, nhẹ về thực hành, xa rời thực tế. Chưa có sự chú trọng đúng mức vào giáo dục đạo đức, ý thức và trách nhiệm học tập suốt đời. Một số cơ quan ở địa phương thậm chí tổ chức đấu thầu trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị mình thay vì hợp tác với các cơ sở đào tạo uy tín, điều này ảnh hưởng đến chất lượng và ngân sách nhà nước.

Thứ ba, đối với các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quy hoạch đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chưa nhận đủ sự quan tâm. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng còn nhiều bất cập do thiếu sự liên thông giữa các bậc trình độ, nội dung đào tạo còn nặng về lý luận, thiếu sự liên thông và kế thừa, chưa đi sâu vào rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ. Phương pháp giáo dục và đào tạo vẫn còn nặng hình thức, không đồng bộ với xu thế công nghệ số và chuyển đổi số.

Cuối cùng, chính sách đào tạo, bồi dưỡng còn hạn chế do khả năng ngân sách địa phương hạn chế. Chính sách đãi ngộ đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cũng chưa đáp ứng đầy đủ để bảo đảm cuộc sống. Công tác quy hoạch đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chưa thực sự được quan tâm. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh chưa thường xuyên và kịp thời. Các chủ trương đổi mới và phát triển giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức vẫn chưa được cụ thể hóa và triển khai đồng bộ.

 

3. Một số kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Đầu tiên, cần hoàn thiện hệ thống thể chế và tăng cường chỉ đạo quyết liệt từ các bộ, ngành để sớm triển khai khung đánh giá chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Đây nên là một hệ thống linh hoạt và phù hợp với điều kiện Việt Nam, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Cần tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, tài liệu, và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo hướng tích hợp chuẩn mực quốc tế, hợp tác tăng cường với các quốc gia để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cần được sớm hoàn thiện, điều chỉnh để phản ánh chính xác cơ chế tự chủ và hội nhập quốc tế, đảm bảo minh bạch và công khai, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người học. Cần thiết lập cơ chế giám sát thực hiện, khuyến khích và công nhận cán bộ, công chức, viên chức cũng như người lao động tự túc kinh phí cho việc học tập nâng cao trình độ.

Thứ hai, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng với thời đại công nghệ số và đồng thời đạt chuẩn theo yêu cầu chức danh lãnh đạo, quản lý, vị trí việc làm. Đào tạo và bồi dưỡng cần liên kết chặt chẽ với công tác đánh giá, quy hoạch, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Cần thực hiện cơ chế quản lý tài chính mới, đa dạng hóa nguồn lực tài chính, và thu hút nguồn tài trợ từ các tổ chức, đơn vị khác. Cần có chính sách khuyến khích tinh thần học tập suốt đời và nâng cao trình độ chuyên môn. Cần thiết lập cơ chế động viên, khen thưởng, và công nhận trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức đã tự túc kinh phí và tự học nâng cao trình độ.

Thứ ba, cần quan tâm, nâng cấp, và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị dạy và học tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Điều này giúp đảm bảo điều kiện dạy và học có chất lượng phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn. Cần tạo điều kiện thuận lợi về môi trường pháp lý để các nhà đầu tư nước ngoài có thể mở cơ sở giáo dục chất lượng cao tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ 4.0. Cần khuyến khích các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đầu tư vào cơ sở vật chất, công nghệ hiện đại, và ứng dụng công nghệ số trong đào tạo, bồi dưỡng. Cần thực hiện sáp nhập, giải thể, tinh gọn và củng cố, kiện toàn hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng từ Trung ương đến địa phương theo hướng chuyên nghiệp.

Thứ tư, cần tập trung xây dựng, bổ sung và hoàn thiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ giảng viên, các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng. Tăng cường hoạt động nghiên cứu thực tiễn cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, và đưa giảng viên đi thực tế để họ có cơ hội học tập kinh nghiệm thiết thực, gắn sát với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Cần quan tâm đến chế độ đãi ngộ, tiền lương và sớm thực hiện chính sách xét nâng bậc, thăng hạng cho đội ngũ giảng viên có thâm niên giảng dạy. Cần bổ sung và hoàn thiện chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức khi được cử đi học để đảm bảo phù hợp với tình hình mới và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức yên tâm học tập nâng cao trình độ. Cần công khai, minh bạch quá trình đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức dựa trên kết quả học tập, bồi dưỡng và những thành tích trong nhiệm vụ công việc để làm tiêu chuẩn xem xét khen thưởng, nâng ngạch, chuyển ngạch, thăng hạng, xét tặng, phong danh hiệu.

Cuối cùng, cần lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện quy hoạch nguồn để cử đi đào tạo, bồi dưỡng và xem xét bổ nhiệm phù hợp với vị trí việc làm. Cần thực hiện chế tài mạnh mẽ và tinh giản biên chế hoặc loại bỏ cán bộ, công chức, viên chức yếu kém năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, và đạo đức. Điều này sẽ tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức có cống hiến và đạt kết quả tốt trong công việc được giao.

Bài viết liên quan: Mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hiện nay ?

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc qua email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!