1. Có phải sẽ không sử dụng kinh phí nhà nước đối với công tác bồi dưỡng công chức cấp tỉnh?

Ngày 31/01/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 06/2023/TT-BTC nhằm sửa đổi và bổ sung một số điều của Thông tư 36/2018/TT-BTC, ngày 30/3/2018, của Bộ trưởng Bộ Tài chính, liên quan đến việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Theo Thông tư 06/2023/TT-BTC, điều một đã được sửa đổi để thay đổi đối tượng được sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể, tại khoản 1 Điều 1, Thông tư đã điều chỉnh đối tượng như sau:
Sửa đổi tên khoản 2 và điểm b khoản 2 Điều 1 như sau: Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng bao gồm:
Công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã)”
Trước đó, Thông tư 36/2018/TT-BTC đã quy định đối tượng sử dụng kinh phí công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức bao gồm:
- Cán bộ trong các cơ quan nhà nước;
- Công chức, công chức thực hiện chế độ tập sự trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh); ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp huyện); công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã); công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập;
- Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân, viên chức trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân;
- Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố ở phường, thị trấn;
- Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Tuy nhiên, kể từ ngày Thông tư 06/2023/TT-BTC có hiệu lực (ngày 20/03/2023), các đối tượng sử dụng kinh phí đào tạo bồi dưỡng từ nguồn ngân sách nhà nước không áp dụng đối với công chức, công chức thực hiện chế độ tập sự trong các cơ quan cấp tỉnh và cấp huyện.
 

2. Sửa đổi kinh phí dành cho công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức như thế nào?

Nội dung sửa đổi về kinh phí đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức trong Thông tư 06/2023/TT-BTC được quy định tại khoản 2 Điều 2 như sau:
Nguồn kinh phí:
   - Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành.
Quy định về kinh phí này thể hiện sự chú trọng của Chính phủ đối với việc đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước. Ngân sách nhà nước được phân cấp đảm bảo tính minh bạch, công bằng, và hiệu quả trong việc cung cấp nguồn lực tài chính cho các chương trình đào tạo và bồi dưỡng, từ cấp trung ương đến cấp địa phương.

Việc đảm bảo nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước giúp tạo điều kiện cho cán bộ, công chức có cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo chất lượng, cập nhật kiến thức và kỹ năng mới, từ đó nâng cao hiệu suất công việc và đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội và thị trường lao động. Điều này đồng thời phản ánh cam kết của nhà nước trong việc đầu tư vào nguồn lực nhân sự, là yếu tố quyết định quan trọng đối với sự phát triển bền vững và cạnh tranh của quốc gia

   - Nguồn kinh phí bao gồm: kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức; đóng góp của cán bộ, công chức; tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức:
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm:
      - Chi thường xuyên được bố trí kinh phí từ dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng năm.
      - Nguồn thu hoạt động sự nghiệp và nguồn thu khác (nếu có) theo định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị.
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên:
      - Bố trí kinh phí từ dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng năm.
      - Nguồn thu hoạt động sự nghiệp, nguồn thu khác (nếu có), và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị theo quy định về cơ chế tự chủ tài chính.
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư:
      - Bảo đảm kinh phí từ nguồn tài chính của đơn vị.
      - Từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn khác theo quy định về cơ chế tự chủ tài chính.
Thực hiện theo Chương trình, Đề án có thẩm quyền phê duyệt:
   - Trường hợp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức theo các Chương trình, Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nguồn kinh phí sẽ được thực hiện theo các Chương trình, Đề án đó.
Hỗ trợ đối tượng đặc biệt:
   - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc.
Điều này phản ánh cam kết của các cơ quan này trong việc thực hiện chính sách nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, và viên chức nữ, cũng như những người thuộc dân tộc thiểu số, để họ có cơ hội tham gia các chương trình đào tạo và bồi dưỡng, từ đó nâng cao chất lượng năng lực và chuyên môn, đồng thời đảm bảo sự đa dạng và đồng đẳng trong nguồn lực nhân sự của cơ quan, tổ chức.

Quyết định bố trí nguồn kinh phí này cũng nhấn mạnh sự nhạy bén và tích cực của các bộ, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo rằng mọi cá nhân, không phụ thuộc vào giới tính hay dân tộc, đều có cơ hội công bằng để phát triển sự nghiệp và đóng góp vào sự phồn thịnh của đất nước. Điều này càng làm nổi bật cam kết của Chính phủ và cộng đồng chính trị - xã hội trong việc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và phát triển bền vững

Đối tượng khác:
   - Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với các đối tượng khác áp dụng Thông tư này do cá nhân, nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan, đơn vị và các nguồn kinh phí hợp pháp khác bảo đảm theo quy định của pháp luật.

3. Bổ sung mức chi bồi dưỡng cán bộ công chức như thế nào?

Nội dung này được quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-BTC như sau:
- Chi tạo lập mới hoặc thuê hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến từ xa: Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ, công chức căn cứ sự cần thiết quyết định việc mua sắm, thuê thiết bị, phần mềm và các hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin theo phân cấp quản lý; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về mua sắm, đấu thầu, chứng từ, hoá đơn, các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin.
- Chi số hóa tài liệu phục vụ trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến từ xa: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan đến các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
   - Chi mua vật tư, nguyên nhiên vật liệu thực hành đối với các lớp học cần sử dụng vật tư, nguyên nhiên vật liệu thực hành.
Như vậy, các khoản chi tạo lập mới hoặc thuê hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến từ xa sẽ được thực hiện theo quy định chi tiết và theo các nguyên tắc quản lý, mua sắm, và sử dụng nguồn kinh phí đào tạo được quy định trong Thông tư 06/2023/TT-BTC. Các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác này phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và nghiêm túc trong việc thực hiện các quy trình đấu thầu và quản lý tài chính.

Xem thêm bài viết: Nội dung, hình thức, chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định hiện nay

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật nhanh chóng