1. Chứng chỉ bồi dưỡng với công chức, viên chức sẽ có lộ trình cắt giảm

Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực về việc bồi dưỡng cho công chức và viên chức qua Công văn số 3845/VPCP-TCCV. Theo Công văn này, Phó Thủ tướng Thường trực đã yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các Bộ khác để kiểm tra và cắt giảm các loại chứng chỉ bồi dưỡng theo yêu cầu. Điều này ám chỉ một sự cần thiết trong việc làm sạch và tinh giản các quy trình, giấy tờ liên quan đến bồi dưỡng của công chức và viên chức. Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng việc loại bỏ các chứng chỉ phải đi đôi với việc cải thiện chất lượng đào tạo và bồi dưỡng. Điều này đặt ra một tiêu chuẩn cao về chất lượng các khóa đào tạo và bồi dưỡng, nhằm đảm bảo rằng những người tham gia thực sự được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết. Các chứng chỉ phải được điều chỉnh sao cho phản ánh đúng vị trí công việc và tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý cũng như tiêu chuẩn ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức. Điều này nhấn mạnh vào việc đảm bảo rằng các chứng chỉ được phát triển và áp dụng một cách hợp lý, không chỉ là để đáp ứng yêu cầu hình thức mà còn là để thúc đẩy sự phát triển chuyên môn và năng lực của nhân viên.

Việc hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 101/2017/NĐ-CP cũng được đề xuất cần phải được thực hiện một cách khẩn trương vào tháng 6/2021. Một trong những trọng tâm của dự thảo là nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cho cán bộ, viên chức. Điều này có thể bao gồm việc đánh giá lại cấu trúc và nội dung các khóa đào tạo, đảm bảo rằng chúng phản ánh đúng nhu cầu và yêu cầu thực tiễn của công việc. Dự thảo cần tập trung vào việc phân cấp thẩm quyền một cách rõ ràng, giúp tăng tính linh hoạt và hiệu quả trong việc quản lý và tổ chức đào tạo và bồi dưỡng. Nội dung của dự thảo cần phải xác định rõ lộ trình thực hiện các nội dung liên quan đến chứng chỉ bồi dưỡng, đặc biệt là việc xác định trách nhiệm của các Bộ trong việc triển khai thực hiện. Điều này giúp tạo ra một hệ thống quản lý rõ ràng và hiệu quả. Thông qua việc hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo Nghị định này, Chính phủ mong muốn tạo ra một cơ chế quản lý và tổ chức đào tạo và bồi dưỡng hiệu quả, đồng thời đảm bảo rằng cán bộ, viên chức được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện công việc một cách hiệu quả nhất.

Ngoài ra, các Bộ quản lý ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức cũng được yêu cầu:

- Tăng cường kiểm tra, sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức để phù hợp và loại bỏ những chứng chỉ bồi dưỡng không cần thiết, đặc biệt là các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Các quy định về chứng chỉ bồi dưỡng cũng cần phải tương thích với yêu cầu và tính chất của công việc.

- Kiểm tra, sửa đổi các chương trình bồi dưỡng cho công chức, viên chức để tránh lặp lại, cũng như tăng cường chất lượng và hiệu quả của công tác đào tạo và bồi dưỡng.

- Giảm thiểu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức bằng cách tích hợp các chương trình bồi dưỡng có nội dung tương tự trong cùng một nhóm ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức, nhằm tăng cường bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí công việc.

2. Điều kiện cấp chứng chỉ bồi dưỡng với công chức, viên chức

Theo Thông tư 3/2023/TT-BNV, hướng dẫn một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP và Nghị định 89/2021/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Điều 6 quy định về điều kiện được cấp chứng chỉ bồi dưỡng như sau:

- Tham gia học tập đầy đủ theo quy định của chương trình bồi dưỡng: Điều này có nghĩa là người tham gia bồi dưỡng cần tham gia vào tất cả các hoạt động học tập được quy định trong chương trình, bao gồm việc tham dự các buổi học, thảo luận, tập trung và hoạt động thực hành, cũng như các bài kiểm tra và các hoạt động ngoại khóa (nếu có). Tham gia đầy đủ và chăm chỉ trong các hoạt động này là quan trọng để đảm bảo rằng học viên có cơ hội học hỏi và tiếp thu kiến thức và kỹ năng một cách toàn diện nhất từ chương trình bồi dưỡng. Đồng thời, việc tham gia đầy đủ cũng là điều kiện để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng sau khi hoàn thành chương trình.

- Người tham gia cần hoàn thành tất cả các yêu cầu được đề ra trong các bài kiểm tra, viết thu hoạch, tiểu luận, đề án theo quy định của chương trình. Điều này bao gồm việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nội dung, định dạng, thời hạn và các quy định khác. Sau khi hoàn thành, người tham gia cần đạt điểm từ 50% trở lên theo thang điểm quy định của chương trình. Điều này đảm bảo rằng họ đã hiểu và áp dụng được một phần đáng kể của kiến thức và kỹ năng được đào tạo trong chương trình. Việc này thường được thực hiện để đảm bảo rằng những người tham gia bồi dưỡng đã hiểu và thực sự sở hữu kiến thức và kỹ năng cần thiết, đồng thời tăng tính minh bạch và công bằng trong quá trình đánh giá.

- Tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; quy chế, nội quy học tập của Học viện Hành chính Quốc gia; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu. Điều này bao gồm việc tuân thủ các quy định liên quan đến việc đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật, cũng như các quy chế, nội quy của cơ sở đào tạo và bồi dưỡng mà họ tham gia.

Do đó, theo quy định trên, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được cấp chứng chỉ sau khi đáp ứng đủ 03 điều kiện nêu trên.

3. Thẩm quyền cấp chứng chỉ bồi dưỡng với công chức, viên chức

Dựa trên quy định tại Điều 5 của Thông tư 3/2023/TT-BNV như sau về cơ quan có thẩm quyền in, cấp, cấp lại và quản lý chứng chỉ, giấy chứng nhận cho các chương trình bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền giao thực hiện bao gồm Học viện Hành chính Quốc gia; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu. Mẫu chứng chỉ được theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này. Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng được cấp một lần cho học viên hoàn thành khóa học, trong ngày bế giảng khóa học.

Học viện Hành chính Quốc gia và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu có trách nhiệm: Cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho trường hợp chứng chỉ bị mất hoặc hỏng. Giấy chứng nhận này có giá trị như chứng chỉ chương trình bồi dưỡng. Mẫu giấy chứng nhận theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư; Cấp lại chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cho trường hợp chứng chỉ đã cấp nhưng có sai sót do lỗi của Học viện Hành chính Quốc gia và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu; Cấp lại giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho trường hợp giấy chứng nhận bị mất hoặc hỏng.

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị (kèm theo chứng chỉ, giấy chứng nhận bị sai sót hoặc hỏng) từ học viên, các đơn vị này phải xem xét, quyết định cấp hoặc cấp lại giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cho học viên. Học viện Hành chính Quốc gia và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu phải lập sổ quản lý việc cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng, giấy chứng nhận hoàn thành khóa học theo quy định của pháp luật và đảm bảo công khai, minh bạch.

Do đó, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức bao gồm Học viện Hành chính Quốc gia; Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết: Điều kiện công chức, viên chức được cấp chứng chỉ bồi dưỡng 2024.

Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!