1. Chức năng của trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ là gì ?

Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ (Trung tâm) là một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, với nhiệm vụ quan trọng là hỗ trợ Tổng Kiểm toán Nhà nước trong việc quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học - công nghệ trên toàn ngành. Với mục tiêu xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Trung tâm đảm nhận công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, viên chức và người lao động (gọi chung là công chức) của Kiểm toán Nhà nước.

- Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ còn có trách nhiệm thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và quản lý Tạp chí Nghiên cứu Khoa học. Điều này đảm bảo rằng Trung tâm không chỉ là một cơ sở đào tạo, mà còn là một trung tâm nghiên cứu uy tín trong lĩnh vực kiểm toán và quản lý tài chính. Ngoài ra, Trung tâm còn cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn về kế toán, kiểm toán và quản lý tài chính cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

- Với chức năng quan trọng như vậy, Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ có vai trò đóng góp quan trọng trong việc nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng và hiệu quả của công chức trong lĩnh vực kiểm toán và quản lý tài chính. Qua việc tổ chức các chương trình đào tạo và bồi dưỡng, Trung tâm giúp công chức nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết, từ đó đảm bảo sự chuyên nghiệp và đáng tin cậy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Bên cạnh đào tạo và bồi dưỡng, Trung tâm còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kiểm toán và quản lý tài chính. Điều này đảm bảo rằng Trung tâm không chỉ đào tạo theo sự phát triển của ngành mà còn đóng góp vào việc nâng cao tri thức và thực tiễn trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, việc quản lý Tạp chí Nghiên cứu Khoa học cũng giúp Trung tâm tạo ra một nền tảng để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu mới nhất đến cộng đồng chuyên gia và nhà nghiên cứu.

- Ngoài ra, Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ còn đóng vai trò cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và quản lý tài chính. Nhờ sự chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Trung tâm có khả năng cung cấp các dịch vụ tư vấn chất lượng cao cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu. Điều này bao gồm việc cung cấp các khóa đào tạo, bồi dưỡng về kế toán và kiểm toán, hỗ trợ trong việc xây dựng và áp dụng các quy trình, quy định về quản lý tài chính, cũng như cung cấp các giải pháp tối ưu để cải thiện hiệu quả và độ tin cậy của hệ thống kế toán và kiểm toán.

Tổng quan, Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ có vai trò quan trọng và đa chiều trong việc hỗ trợ Tổng Kiểm toán Nhà nước quản lý và thực hiện các hoạt động khoa học - công nghệ trong lĩnh vực kiểm toán và quản lý tài chính. Từ việc đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, tổ chức nghiên cứu khoa học và quản lý tạp chí, đến việc cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, Trung tâm đóng góp quan trọng vào sự phát triển, nâng cao chất lượng và hiệu quả của ngành kiểm toán và quản lý tài chính.

 

2. Quyền tổ chức biên soạn tài liệu, giáo trình phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Kiểm toán Nhà nước của Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 2, Khoản 1 của Quyết định số 872/QĐ-KTNN năm 2013, Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ của Kiểm toán Nhà nước được ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn quan trọng trong công tác đào tạo và bồi dưỡng công chức của cơ quan này.

- Trước hết, Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ tham gia tích cực vào việc xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng công chức dài hạn, trung hạn và hàng năm cho Kiểm toán Nhà nước. Đồng thời, trung tâm cũng có trách nhiệm tổ chức triển khai những kế hoạch này sau khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt. Trung tâm không chỉ đảm nhận phần nào trong việc giảng dạy các lớp học của Kiểm toán Nhà nước mà còn tổ chức các khóa bồi dưỡng thi tuyển công chức, thi nâng ngạch Kiểm toán viên Nhà nước và thi cấp chứng chỉ Kiểm toán viên Nhà nước theo quy định.

- Ngoài ra, Trung tâm còn có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trong việc quản lý công tác đào tạo và bồi dưỡng, điều phối giảng viên và đảm bảo các điều kiện vật chất để thực hiện nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng công chức của Kiểm toán Nhà nước. Đồng thời, trung tâm cũng có quyền tổ chức biên soạn tài liệu và giáo trình phục vụ cho hoạt động đào tạo và bồi dưỡng công chức của Kiểm toán Nhà nước.

- Thêm vào đó, Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ cũng có trách nhiệm triển khai và thực hiện các nhiệm vụ hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về đào tạo, bồi dưỡng và khoa học công nghệ sau khi nhận được sự phê duyệt từ Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Dựa trên các quy định trên đây, có thể khẳng định rằng Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ của Kiểm toán Nhà nước được cấp quyền tổ chức biên soạn tài liệu và giáo trình phục vụ hoạt động đào tạo và bồi dưỡng cán bộ của cơ quan này.

 

3. Quy định về quyền hạn của trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ  trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khoa học công nghệ?

Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ (Trung tâm) có quyền hạn rộng và quan trọng trong việc quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khoa học công nghệ của Kiểm toán Nhà nước. Theo khoản 2 Điều 2 Quyết định 872/QĐ-KTNN năm 2013, Trung tâm đảm nhận các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

+ Chủ trì soạn thảo các văn bản quy định liên quan đến hoạt động khoa học của Kiểm toán Nhà nước và trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành. Điều này đảm bảo sự đồng nhất và minh bạch trong các quy định về hoạt động khoa học công nghệ của cơ quan này.

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học - công nghệ dài hạn và hàng năm cho Kiểm toán Nhà nước, bao gồm cả phương án tổ chức thực hiện. Trung tâm phải tham khảo ý kiến và trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt để đảm bảo kế hoạch được thực hiện một cách hiệu quả.

+ Nghiên cứu khoa học về kiểm toán và các ngành khoa học liên quan, nhằm tạo cơ sở cho việc hoạch định chiến lược phát triển và xây dựng quy trình, chuẩn mực, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán. Trung tâm phải liên tục nâng cao kiến thức và ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ mới nhằm cung cấp dịch vụ kiểm toán chất lượng cao.

+ Nghiên cứu và áp dụng các thành tựu khoa học - công nghệ kiểm toán trong và ngoài nước vào hoạt động của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam. Điều này đảm bảo sự tiếp cận với các phương pháp và công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực kiểm toán, từ đó nâng cao hiệu suất và độ tin cậy của công tác kiểm toán.

+ Thu thập và cung cấp thông tin chọn lọc để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học, quản lý, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Ngoài ra, Trung tâm còn phát hành thông báo kết quả nghiên cứu khoa học - công nghệ và các ấn phẩm chuyên đề nghiên cứu về kiểm toán.

+ Tổ chức và quản lý thư viện khoa học - công nghệ kiểm toán, đảm bảo việc lưu trữ và truy cập dễ dàng đến các tài liệu và thông tin quan trọng liên quan đến lĩnh vực kiểm toán.

+ Tổ chức và quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học - công nghệ của Kiểm toán Nhà nước, bao gồm cả việc quản lý và đăng ký kết quả nghiên cứu theo quy định của pháp luật và Tổng Kiểm toán Nhà nước.

+ Thực hiện chức năng Văn phòng Hội đồng khoa học Kiểm toán Nhà nước, đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị, tài liệu và chương trình làm việc của Hội đồng khoa học kiểm toán Nhà nước. Trung tâm cũng có trách nhiệm quản lý kinh phí hoạt động khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật và Tổng Kiểm toán Nhà nước.

+ Xây dựng đội ngũ cộng tác viên khoa học trong và ngoài Kiểm toán Nhà nước. Điều này nhằm mở rộng mạng lưới hợp tác và trao đổi chuyên môn với các chuyên gia, nhà nghiên cứu và cơ quan tương đương trong và ngoài nước, từ đó nâng cao năng lực và chất lượng của hoạt động kiểm toán.

+ Phối hợp và triển khai các nhiệm vụ hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về khoa học công nghệ, tuân thủ các quy định của pháp luật và Tổng Kiểm toán Nhà nước. Điều này giúp tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác với cộng đồng quốc tế, đồng thời truyền đạt và áp dụng các thành tựu khoa học - công nghệ mới vào công tác kiểm toán.

Như vậy, Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khoa học công nghệ của Kiểm toán Nhà nước. Qua việc chủ trì soạn thảo văn bản quy định, xây dựng kế hoạch hoạt động, nghiên cứu khoa học, ứng dụng thành tựu công nghệ, thu thập và cung cấp thông tin, quản lý thư viện, và phối hợp hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, Trung tâm góp phần quan trọng vào sự phát triển và nâng cao chất lượng của hoạt động kiểm toán ở Việt Nam.

Xem thêm >>> Nội dung, hình thức, chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định hiện nay

Nếu quý khách hàng đang gặp bất kỳ khó khăn hay thắc mắc nào liên quan đến nội dung của bài viết hoặc các vấn đề pháp luật, chúng tôi xin trân trọng đề nghị quý khách liên hệ với tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6162 hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được sự hỗ trợ và giải đáp thắc mắc một cách tận tâm nhất. Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành cùng quý khách và nỗ lực giải quyết mọi vấn đề pháp lý một cách công bằng và hiệu quả. Sự tin tưởng và hài lòng của quý khách là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, và chúng tôi sẽ luôn sẵn lòng sẻ chia và giúp đỡ trong mọi tình huống pháp lý mà quý khách đang gặp phải