Việc giao kết hợp đồng lao động phải được hai bên thỏa thuận trên cơ sở đáp ứng các quy định của pháp luật. Đối với người lao động dưới 18 tuổi, pháp luật quy định tại Bộ luật lao động 2012 và Nghị định 05/2015/NĐ-CP  như sau:

1. Giao kết hợp đồng lao động với người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi:

1.1. Quy định về nguyên tắc ký kết hợp đồng:

Việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động bằng văn bản

1.2. Quy định về thời gian làm việc:

Căn cứ Khoản 2, Điều 163 Bộ luật lao động 2012 “Thời giờ làm việc của người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được quá 08 giờ trong 01 ngày và 40 giờ trong 01 tuần” và Khoản 3, Điều 163 Bộ luật lao động 2012 “Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong một số nghề và công việc theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Như vậy Người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có thể giao kết hợp đồng lao động với thời gian không quá 8 giờ/ngày, 40 giờ/ tuần và được phép làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm theo quy định.

2. Giao kết hợp đồng lao động với người dưới 15 tuổi:

2.1. Quy định về nguyên tắc ký kết hợp đồng:

- Có sự đồng ý bằng văn bản của người lao động dưới 15 tuổi đồng ý để người đại diện theo pháp luật của mình giao kết hợp đồng lao động.

>> Xem thêm:  Điều kiện được đặc cách xét vào biên chế của viên chức?

- Người đại diện theo pháp luật đại diện giao kết hợp đồng lao động

2.2. Quy định về thời gian làm việc:

Căn cứ Khoản 2, Điều 163 Bộ luật lao động 2012: “Thời giờ làm việc của người dưới 15 tuổi không được quá 4 giờ trong 01 ngày và 20 giờ trong 01 tuần và không được sử dụng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm”

Như vậy người lao động dưới 15 tuổi chỉ được làm việc dưới 4 giờ/ngày và 20 giờ/ tuần (Không làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm).

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký nội quy, thang bảng lương lao động mới nhất năm 2020 ?