Luật sư tư vấn:

Bạn có thể căn cứ và tìm hiểu quy định pháp luật về vấn đề này tại các văn bản sau:

- Luật xây dựng năm 2014 (Luật xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020);

- Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Quy định về di dời, phá dỡ công trình xây dựng, như sau:

và Theo Văn bản hợp nhất Luật Xây dựng số 02/VBHN-VPQH ngày 15-07-2020 của Văn phòng Quốc hội, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 9-02-2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 

1. Quy định về phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng ?

1. Phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng là một nội dung của quyết định đầu tư xây dựng. Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 60 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng như sau:

a) Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

b) Đối với dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp có sử dụng vốn đầu tư của nhà nước, thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

c) Đối với dự án ppp, thẩm quyền quyết định Đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

d) Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, trừ dự án quy định tại khoản b) và đối với dự án sử dụng vốn khác, chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu quyết định đầu tư xây dựng hoặc thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt là chi phí tối đa để thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

 

2. Trường hợp nào tổng mức đầu tư xây dựng được điều chỉnh ?

1.  Tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt của dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công chỉ được điều chỉnh khi:

a)  Do ảnh hưởng của thiên tai, sự cố môi trường, địch họa, hỏa hoạn và các yếu tố bất khả kháng khác;

b)  Xuất hiện yếu tố mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án khi đã được chủ đầu tư chứng minh về hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội do việc điều chỉnh dự án mang lại;

c)  Khi quy hoạch xây dựng thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp tới dự án;

d)  Khi chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố trong thời gian thực hiện dự án lớn hơn chỉ số giá xây dựng được sử dụng để tính dự phòng trượt giá ưong tổng mức đầu tư dự án được duyệt;

đ) Khi điều chỉnh chủ trương Đầu tư dẫn đến phải điều chỉnh dự án.

Đối với dự án sử dụng vốn khác, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư do người quyết định Đầu tư quyết định

2.   Tống mức đầu tư xây dựng điều chỉnh gồm phần tổng mức đầu tư không điều chỉnh và phân tống mức đẩu tư điều chỉnh. Các nội dung liên quan đến phần tổng mức đầu tư xây dựng điêu chỉnh phải được thẩm định theo quy định.

 

3. Quy định về việc thẩm định, phê duyệt chi phí chuẩn bị dự án ?

1.   Chi phí chuẩn bị dự án gồm chi phí để thực hiện các công việc: khảo sát xây dựng; lập, thấm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, chấp thuận chủ trương Đầu tư (nếu có); lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng và các công việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án.

2.   Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án hoặc chủ đầu tư (trong trường hợp đã xác định được chủ đầu tư) tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án quy định tại khoản 1, trừ các trường hợp quy định tại khoản 3, 4.

3.   Đối với dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công, việc lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án quy định tại khoản 1 thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

4.   Đối với dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện công việc nêu tại khoản 1 thì thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán thực hiện như sau: Dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định trình người quyết định đầu tư phê duyệt. Trường hợp dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, giao cơ quan quản lý cấp trên của chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt.

5.   Dự toán chi phí chuẩn bị dự án quy định tại khoản 1 sau khi được phê duyệt được cập nhật vào tổng mức đầu tư xây dựng.

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, nhà ở - Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay: Luật sư tư vấn pháp luật đất đaitư vấn luật xây dựng trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162, Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)