Luật sư tư vấn:

Theo Theo Văn bản hợp nhất Luật Xây dựng số 02/VBHN-VPQH ngày 15-07-2020 của Văn phòng Quốc hội, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 9-02-2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 

1. Nếu dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng thì tổng mức đầu tư xây dựng gồm nội dung gì ?

Dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng gồm dự toán xây dựng công trình, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có) và các chi phí liên quan tính chung cho dự án.

 

2. Tổng mức đầu tư xây dựng được xác định theo phương pháp nào ?

Tổng mức đầu tư xây dựng được xác định theo các phương pháp sau:

a)   Phương pháp xác định từ khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở và các yêu cầu cần thiết khác của dự án;

b)    Phương pháp xác định theo suất vốn Đầu tư xây dựng;

c)    Phương pháp xác định từ dữ liệu về chi phí của các dự án, công trình tương tự đã thực hiện;

d)    Kết hợp các phương pháp quy định tại điểm a, b, c khoản này.

 

3. Xác định tổng mức đầu tư xây dựng từ khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở và các yêu cầu cần thiết khác cua dự án áp dụng như thế nào ?

1.    Xác định tổng mức đầu tư xây dựng từ khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở và các yêu cầu cần thiết khác của dự án là phương pháp cơ bàn để xác định tổng mức Đầu tư xây dựng đối với dự án, công trình có thiết kế cơ sở đủ điều kiện để xác định khối lượng các công tác, nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu, bộ phận công trình và giá xây dựng công trình tương ứng.

2.    Xác định tổng mức đầu tư xây dựng theo phương pháp này như sau:

a)    Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được xác định trên cơ sở phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án và các chế độ, chính sách của Nhà nước có liên quạn;

b)    Chi phí xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng công việc, công tác xây dựng; nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình và giá xây dựng công trình tương ứng và một số chi phí có liên quan khác;

c)     Chi phí thiết bị được xác định trên cơ sở khối lượng, số lượng, chủng loại thiết bị hoặc hệ thống thiết bị theo phương án công nghệ, kỹ thuật, thiết bị được lựa chọn, giá mua thiết bị phù hợp giá thị trường và các chi phí khác có liên quan;

d)    Chi phí quản lý dự án được xác định theo quy định tại Điều 30 Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 9-02-2021;

đ) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định theo quy định tại Điều 31 Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 9-02-2021;

e)     Chi phí khác được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) hoặc bằng phương pháp lập dự toán. Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ được xác định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

g) Chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng các khoản mục chi phí quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e khoản này. Riêng tỷ lệ phần trăm đối với chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được xác định trên cơ sở độ dài thời gian thực hiện dự án, kế hoạch thực hiện dự án và chỉ số giá xây dựng phù hợp với loại công trình xây dựng có tính đến các khả năng biến động giá trong nước và quốc tế.

 

4. Phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng theo suất vốn đầu tư xây dựng ?

Xác định tổng mức đầu tư xây dựng theo suất vốn Đầu tư xây dựng như sau:

Tổng mức đầu tư xây dựng xác định trên cơ sở khối lượng, diện tích, công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế cơ sở và suất vốn đầu tư xây dựng tương ứng được công bố phù hợp với loại và cấp công trình, có sự đánh giá, quy đổi, tính toán về thời điểm lập tổng mức đầu tư xây dựng, địa điểm thực hiện dự án, bổ sung các chi phí cần thiết khác của dự án chưa được tính trong suất vốn đầu tư xây dựng phù hợp với điều kiện cụ thể của dự án, công trình.

 

5. Phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng từ dữ liệu về chi phí của các dự án, công trình tương tự đã thực hiện áp dụng như thế nào ?

Xác định tổng mức đầu tư xây dựng từ dữ liệu về chi phí của các dự án, công trình tương tự như sau:

Tổng mức đầu tư xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng, diện tích, công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế cơ sở và dữ liệu về chi phí của các dự án, công trình tương tự đã thực hiện có cùng loại, câp công trình, quy mô, công suât hoặc năng lực phục vụ. Các dữ liệu vê chi phí sử dụng cần thực hiện quy đổi, tính toán về thời điểm lập tổng mức đầu tư xây dựng, địa điểm thực hiện dự án, bổ sung các chi phí cần thiết khác phù hợp với điều kiện cụ thể của dự án, công trình.

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, nhà ở - Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay: Luật sư tư vấn pháp luật đất đaitư vấn luật xây dựng trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162, Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)