1. Cơ quan thực hiện thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Theo quy định tại khoản 25 Điều 3 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 phải có trách nhiệm phối hợp trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại theo yêu cầu của cơ quan thi hành án hình sự. Cụ thể: 

- Tổ chức thi hành án:

Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh và cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu đóng vai trò chủ trì trong việc tổ chức thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

- Chủ trì và phối hợp:

Cả hai cơ quan này phải chủ trì một cách chặt chẽ, đồng bộ và phối hợp hiệu quả trong quá trình thi hành án. Mỗi cơ quan có nhiệm vụ cụ thể và đảm bảo rằng mọi quy trình được thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn;

- Cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại, theo quy định tại khoản 25 Điều 3 Luật Thi hành án hình sự, phải chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại theo yêu cầu của cơ quan thi hành án hình sự.

​- Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhiệm vụ, quyền hạn có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ của mình cũng phải tham gia vào quá trình thi hành án. Sự hợp tác và tương tác này giúp đảm bảo rằng mọi khía cạnh của việc thi hành án được thực hiện một cách linh hoạt và chính xác.

​- Cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan, tổ chức, và cá nhân liên quan phải có trách nhiệm phối hợp toàn diện trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại. Điều này bao gồm việc chia sẻ thông tin, tài nguyên, và sự hỗ trợ cần thiết để đảm bảo hiệu quả và công bằng trong quá trình thi hành án.

​- Tất cả các bên liên quan phải tuân thủ đúng các quy trình và quy định pháp luật trong quá trình thi hành án, đồng thời đảm bảo tính công bằng và bảo đảm quyền lợi của pháp nhân thương mại.

​- Các bên phải thực hiện báo cáo định kỳ và cung cấp thông tin liên tục cho cơ quan thi hành án hình sự và cơ quan quản lý nhà nước để kiểm tra và giám sát quá trình thi hành án.

​- Trong quá trình thi hành án, nếu có sự cố hay vấn đề phức tạp, các cơ quan liên quan cần phải tìm kiếm giải pháp và đối phó một cách linh hoạt để đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

 

2. Kinh phí để bảo đảm thu hành án đối với pháp nhân thương mại

- Nguồn kinh phí: Kinh phí bảo đảm thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại được cung cấp từ ngân sách nhà nước.

​- Kinh phí thực hiện thi hành án đối với pháp nhân thương mại của Cơ quan Thi hành án hình sự được dự toán hàng năm trong nguồn kinh phí phục vụ công tác thi hành án hình sự.

​- Kinh phí thực hiện các hoạt động thi hành án đối với pháp nhân thương mại của các cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại được dự toán và quyết toán vào kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan đó.

​- Mỗi năm, Cơ quan Thi hành án hình sự phải xây dựng dự toán kinh phí cho việc thi hành án đối với pháp nhân thương mại, bao gồm các chi phí liên quan như tiền công, vật liệu, chi phí đi lại, và các chi phí khác cần thiết.

​- Chi phí này được phân loại rõ ràng để đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng trong quản lý nguồn lực.

​- Khi kết thúc mỗi giai đoạn thực hiện thi hành án, Cơ quan Thi hành án hình sự phải thực hiện quyết toán kinh phí, bao gồm việc xác nhận chi tiêu thực tế so với dự toán và báo cáo chi tiết về việc sử dụng kinh phí.

​- Hoạt động của Cơ quan Thi hành án hình sự trong việc sử dụng kinh phí được kiểm tra và giám sát để đảm bảo tính hiệu quả và minh bạch.

​- Các cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại cũng phải thực hiện báo cáo về việc sử dụng kinh phí, bao gồm cả dự toán và quyết toán, trong kinh phí hoạt động thường xuyên của họ.

​- Việc đảm bảo hiệu quả sử dụng kinh phí là yếu tố quan trọng để đạt được mục tiêu thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại một cách có hiệu quả và công bằng.

 

3. Quy định về thi hành án đối với pháp nhân thương mại 

- Lập hồ sơ thi hành án:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án hình sự và mỗi pháp nhân thương mại lập hồ sơ thi hành án.

+ Cơ quan thi hành án hình sự có trách nhiệm quản lý, bổ sung tài liệu hồ sơ đảm bảo đầy đủ theo quy định.

+ Việc bảo quản, lưu trữ hồ sơ, sổ sách thi hành án đối với pháp nhân thương mại thực hiện theo quy định của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

- Công bố quyết định thi hành án:

+ Đối với cơ quan thi hành án hình sự:

Trong 03 ngày làm việc, cơ quan thi hành án hình sự đăng tải quyết định thi hành án trên trang thông tin điện tử của cơ quan mình hoặc Công an cấp tỉnh nếu chưa có trang thông tin riêng.

+ Đối với pháp nhân thương mại:

Trong 03 ngày làm việc, công bố quyết định thi hành án trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại địa điểm kinh doanh.

+ Đối với cơ quan quản lý nhà nước:

Trong 05 ngày làm việc, công bố quyết định thi hành án trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

- Công bố giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt: a) Cơ quan thi hành án hình sự:

+ Cơ quan thi hành án hình sự:

Công bố giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt trên trang thông tin điện tử của cơ quan ngay sau khi cấp giấy.

+ Pháp nhân thương mại:

Trong 03 ngày làm việc, công bố, niêm yết giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tại trụ sở chính và địa điểm kinh doanh.

+ Cơ quan quản lý nhà nước:

Trong 03 ngày làm việc, công bố giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

- Thời hạn duy trì công bố và niêm yết:

Thời hạn duy trì công bố, niêm yết giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt là tối thiểu 30 ngày kể từ ngày công bố.

- Kiểm tra và giám sát: Cơ quan thi hành án hình sự có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc chấp hành án của pháp nhân thương mại.

- Các trường hợp đặc biệt: Trong trường hợp pháp nhân thương mại giải thể, phá sản, cơ quan thi hành án hình sự phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước để lập biên bản xác định tình trạng.

- Chuyển giao nghĩa vụ và thi hành án đối với thay đổi loại hình doanh nghiệp: Nghị định quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc thi hành án đối với pháp nhân thương mại có các biến động như chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

- Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước: Nghị định xác định trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp trong quá trình thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

 

4. Thủ tục thi hành án với pháp nhân thương mại 

- Kiểm tra bản án, quyết định:

+ Khi nhận bản án, quyết định thi hành án, Cơ quan thi hành án hình sự phải kiểm tra đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 159 Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

+ Nếu phát hiện điểm chưa rõ, Cơ quan thi hành án hình sự phải có văn bản đề nghị Tòa án giải thích, sửa chữa.

- Phân công cán bộ thụ lý:

Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận bản án, quyết định, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự  phải ra quyết định phân công cán bộ thụ lý để thực hiện thủ tục thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

- Yêu cầu báo cáo từ pháp nhân thương mại:

Trong 03 ngày làm việc, Cơ quan thi hành án hình sự  phải có văn bản yêu cầu pháp nhân thương mại báo cáo về việc thực hiện các công việc, biện pháp thi hành án, trừ khi đã nhận được báo cáo từ pháp nhân thương mại.

- Nhiệm vụ của pháp nhân thương mại:

Trong 03 ngày làm việc, pháp nhân thương mại phải thực hiện các công việc, biện pháp theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện cho Cơ quan thi hành án hình sự.

- Xác định cơ quan quản lý nhà nước:

Cơ quan thi hành án hình sự xác định cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại và có trách nhiệm trong thi hành án.

- Phối hợp và yêu cầu cơ quan quản lý:

Trong 05 ngày làm việc, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự  ra quyết định về danh sách cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại và gửi văn bản yêu cầu phối hợp thi hành án đối với pháp nhân thương mại cho các cơ quan đó.

- Thực hiện biện pháp của cơ quan quản lý:

Cơ quan quản lý nhà nước phải thực hiện biện pháp theo yêu cầu của Cơ quan thi hành án hình sự và thông báo về việc chấp hành án của pháp nhân thương mại.

- Triệu tập người đại diện pháp nhân thương mại:

Trong 03 ngày làm việc, Cơ quan thi hành án hình sự gửi giấy triệu tập đến người đại diện pháp nhân thương mại để thông báo và yêu cầu thi hành án.

- Làm việc với người được triệu tập:

+ Buổi làm việc gồm Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự  hoặc Phó Thủ trưởng chủ trì, cán bộ thụ lý, đại diện pháp nhân thương mại, và đại diện Viện kiểm sát (nếu cần).

+ Kết thúc buổi làm việc, lập biên bản có chữ ký của các bên tham gia.

- Người được triệu tập vắng mặt:

Trường hợp người được triệu tập không thể có mặt, cần báo cáo và được chấp thuận bằng văn bản. Cơ quan thi hành án hình sự có thể lùi buổi làm việc nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án.

- Vắng mặt cố ý:

Nếu người được triệu tập cố tình không có mặt, Cơ quan thi hành án hình sự lập biên bản vắng mặt và tiếp tục thi hành án.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Khi có quyết định thi hành án thì trong thời gian bao lâu được nhận bồi thường?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.