1. Giới thiệu tác giả

Cuốn "Cẩm nang nghiệp vụ dành cho cán bộ tư pháp - Văn phòng Luật sư và trợ giúp pháp lý - Quy định mới về hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính, hộ tịch, hộ khẩu, hôn nhân và gia đình" do Quang Minh và Hoàng Hải hệ thống.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Cẩm nang nghiệp vụ dành cho cán bộ tư pháp - Văn phòng Luật sư và trợ giúp pháp lý

Cẩm nang nghiệp vụ dành cho cán bộ tư pháp - Văn phòng Luật sư và trợ giúp pháp lý - Quy định mới về hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính, hộ tịch, hộ khẩu, hôn nhân và gia đình

Tác giả: Quang Minh và Hoàng Hải hệ thống

Nhà xuất bản Lao động

3. Tổng quan nội dung sách

Hoạt động tư pháp là hoạt động điều tra, tuy tố, xét xử, thi hành án thực hiện trong khuôn khổ pháp luật quy định nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà nước, của các tổ chức xã hội và của công dân. Hoạt động tư pháp trong đó có lao động của cán bộ tư pháp có những nét đặc thù riêng, luôn tiến hành theo một trình tự pháp lý chặt chẽ. Nghề nghiệp của các cán bộ tư pháp có ảnh hưởng tới tính công minh của pháp luật.

Thời gian qua, nhiều văn bản mới liên quan đến hoạt động tư pháp trong nhiều lĩnh vực đã được ban hành như:

- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03-02-2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam;

- Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10-12-2019 Quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước;

- Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10-12-2019 Quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước;

- Hướng dẫn số 02/HD-VKSTC ngày 02-01-2020 Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2020;

- Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19-02-2019 Về họ, hụi, biêu, phường;

- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25-11-2019 Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03-3-2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16-02-2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;…

Nhằm giúp cho cán bộ tư pháp, văn phòng luật sư, trợ giúp pháp lý và bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định mới nêu trên, các tác giả Quang Minh và Hoàng Hải đã biên soạn cuốn sách: "Cẩm nang nghiệp vụ dành cho cán bộ tư pháp - Văn phòng Luật sư và trợ giúp pháp lý - Quy định mới về hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính, hộ tịch, hộ khẩu, hôn nhân và gia đình".

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất. Luật Hộ tịch - Luật Quốc tịch Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành

1. Luật hộ tịch 2014

2. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật quốc tịch Việt Nam

3. Nghị định 123/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

4. Nghị định 16/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

5. Thông tư 15/2015/TT-BTP

Phần thứ hai. Luật Trợ giúp pháp lý và văn bản hướng dẫn thi hành

6. Luật trợ giúp pháp lý 2017

7. Nghị định 144/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý

Phần thứ ba. Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và công tác quản lý về bồi thường nhà nước, hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại

8. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

9. Nghị định 68/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

10. Thông tư 08/2019/TT-BTP Quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước

11. Thông tư 09/2019/TT-BTP Quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước

Phần thứ tư. Luật Hôn nhân và gia đình -  Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình

12. Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

13. Nghị định 126/2014/NĐ-CP

14. Hướng dẫn 02/HD-VKSTC Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2020

Phần thứ năm. Công tác quản lý hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính, chứng thực

15. Nghị định 19/2019/NĐ-CP Về họ, hụi, biêu, phường

16. Thông tư 07/2019/TT-BTP Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

17. Thông tư 01/2020/TT-BTP

Phần thứ sáu. Luật Luật sư và văn bản hướng dẫn thi hành

18. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH ngày 31/12/2015 Hợp nhất Luật luật sư

19. Văn bản hợp nhất 4529/VBHN-BTP Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

Dưới đây, Luật Minh Khuê chia sẻ một số quy định về họ theo quy định tại Nghị định 19/2019/NĐ-CP để bạn đọc tham khảo:

Điều 5. Điều kiện làm thành viên

1. Thành viên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên và không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định tại Bộ luật dân sự.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến dưới mười tám tuổi nếu có tài sản riêng có thể là thành viên của dây họ, trường hợp sử dụng tài sản riêng là bất động sản, động sản phải đăng ký để tham gia dây họ thì phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

2. Điều kiện khác theo thỏa thuận của những người tham gia dây họ.

Điều 6. Điều kiện làm chủ họ

1. Chủ họ là người từ đủ mười tám tuổi trở lên và không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định tại Bộ luật dân sự.

2. Trường hợp các thành viên tự tổ chức dây họ thì chủ họ là người được hơn một nửa tổng số thành viên bầu, trừ trường hợp các thành viên có thỏa thuận khác.

3. Điều kiện khác theo thỏa thuận của những người tham gia dây họ.

Điều 7. Hình thức thoả thuận về dây họ

1. Thoả thuận về dây họ được thể hiện bằng văn bản. Văn bản thoả thuận về dây họ được công chứng, chứng thực nếu những người tham gia dây họ yêu cầu.

2. Trường hợp thỏa thuận về dây họ được sửa đổi, bổ sung thì văn bản sửa đổi, bổ sung phải được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 8. Nội dung văn bản thoả thuận về dây họ

1. Văn bản thỏa thuận về dây họ có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Họ, tên, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu; ngày, tháng, năm sinh; nơi cư trú của chủ họ (nơi chủ họ thường xuyên sinh sống hoặc nơi đang sinh sống nếu không xác định được nơi thường xuyên sinh sống);

b) Số lượng thành viên, họ, tên, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của từng thành viên;

c) Phần họ;

d) Thời gian diễn ra dây họ, kỳ mở họ;

đ) Thể thức góp họ, lĩnh họ.

2. Ngoài các nội dung được quy định tại khoản 1 Điều này, văn bản thỏa thuận về dây họ có thể có những nội dung sau đây:

a) Mức hưởng hoa hồng của chủ họ trong họ hưởng hoa hồng;

b) Lãi suất trong họ có lãi;

c) Trách nhiệm ký quỹ hoặc biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác của chủ họ;

d) Việc chuyển giao phần họ;

đ) Gia nhập, rút khỏi, chấm dứt dây họ;

e) Trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ;

g) Nội dung khác theo thỏa thuận.

Điều 9. Gia nhập dây họ

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, một người có thể trở thành thành viên mới của dây họ khi:

1. Có sự đồng ý của chủ họ và tất cả các thành viên.

2. Góp đầy đủ các phần họ theo thỏa thuận tính đến thời điểm tham gia.

Điều 10. Rút khỏi dây họ

1. Thành viên đã lĩnh họ có thể rút khỏi dây họ nhưng phải góp các phần họ chưa góp và giao cho chủ họ hoặc thành viên giữ sổ họ trong trường hợp không có chủ họ theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Nghị định này.

2. Việc rút khỏi dây họ của thành viên đã góp họ mà chưa lĩnh họ thực hiện như sau:

a) Được nhận lại các phần họ theo thỏa thuận. Trường hợp không có thỏa thuận, thành viên rút khỏi dây họ được nhận lại các phần họ đã góp tại thời điểm kết thúc dây họ; nếu có lý do chính đáng thì được nhận lại phần họ đã góp tại thời điểm rút khỏi dây họ.

b) Thành viên rút khỏi dây họ phải hoàn trả một phần tiền lãi đã nhận (nếu có) và thực hiện nghĩa vụ khác theo thỏa thuận; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định tại Bộ luật dân sự.

3. Trường hợp người tham gia dây họ chết thì quyền, nghĩa vụ của người đó đã được xác lập trong quan hệ về họ được giải quyết theo quy định pháp luật về thừa kế. Việc tham gia dây họ của người thừa kế được thực hiện theo thỏa thuận của người thừa kế và những người tham gia dây họ.

Điều 11. Chấm dứt dây họ

1. Dây họ chấm dứt khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Theo thoả thuận của những người tham gia dây họ;

b) Mục đích tham gia dây họ của các thành viên đã đạt được;

c) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp dây họ chấm dứt, quyền và nghĩa vụ của những người tham gia dây họ được thực hiện theo thỏa thuận về dây họ và quy định tại Bộ luật dân sự.

4. Đánh giá bạn đọc

"Cẩm nang nghiệp vụ dành cho cán bộ tư pháp - Văn phòng Luật sư và trợ giúp pháp lý - Quy định mới về hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính, hộ tịch, hộ khẩu, hôn nhân và gia đình" là tập hợp các văn bản pháp luật quy định và hướng dẫn thực hiện các vấn đề, các thủ tục liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý và các vấn đề liên quan như Luật hộ tịch, luật hôn nhân và gia đình, Luật quốc tịch, luật luật sư ...công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, công tác quản lý hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính, chứng thực​ phục vụ nhu cầu tra cứu và áp dụng trên thức tế của bạn đọc.

Nội dung cuốn sách hoàn toàn là các quy định pháp luật, không có phần phân tích, bình giải chuyên sâu. Cuốn sách trình bày toàn văn các văn bản pháp luật về hộ tịch, trợ giúp pháp lý, hôn nhân và gia đình, luật luật sư... giúp người đọc thuận tiện tra cứu và áp dụng. 

Cũng cần nói thêm rằng, cuốn sách được các tác giả hệ thống vào năm 2020, cũng đã tập hợp những văn bản pháp luật về trợ giúp pháp lý và các văn bản liên quan mới nhất về nội dung này. Tuy nhiên, theo thời gian, cùng với sự vận động của thực tiễn, những quy định này sẽ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Do đo, khi sử dụng cuốn sách để tra cứu bạn đọc lưu ý kiểm tra lại hiệu lực của quy định được dẫn chiếu một lần nữa để đảm bảo lựa chọn và áp dụng đúng quy định.

5. Kết luận

Cuốn sách có giá trị thực tiễn đối với bạn đọc, đặc biệt đối với cán bộ tư pháp, văn phòng luật sư, trợ giúp pháp lý. 

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! 

Nếu bạn có khó khăn trong việc tra cứu hiệu lực văn bản hay quy định pháp luật trong lĩnh vực nào đó, hãy liên hệ tổng đài 1900.6162 của Luật Minh Khuê, chúng tôi sẽ hỗ trợ giải đáp chính xác và nhanh chóng nhất giúp bạn!