1. Giới thiệu tác giả

Sách Tìm hiểu pháp luật về Luật sư, công chứng, chứng thực, giám định tư pháp, hộ tịch và trợ giúp pháp lý mới nhất do Luật gia Nguyễn Ngọc Điện hệ thống.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Tìm hiểu pháp luật về Luật sư, công chứng, chứng thực, giám định tư pháp, hộ tịch và trợ giúp pháp lý mới nhất

Sách Tìm hiểu pháp luật về Luật sư, công chứng, chứng thực, giám định tư pháp, hộ tịch và trợ giúp pháp lý mới nhất

Tác giả: Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp hệ thống

Nhà xuất bản Hồng Đức

3. Tổng quan nội dung sách

Trong hệ thống pháp luật về lĩnh vực tư pháp, thì pháp luật về lĩnh vực bổ trợ tư pháp có vai trò hết sức quan trọng không chỉ giúp cho các hoạt động tư pháp nâng cao được hiệu quả mà còn góp phần tăng cường pháp chế giúp các cơ quan tư pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ chức năng của mình.                                 

Nhằm giúp những người làm công tác tư pháp nắm vững các quy định về lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Nhà xuất bản Hồng Đức cho xuất bản cuốn sách  do luật gia, chuyên gia pháp luật cao cấp Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn.

Cuốn sách được bố cục thành 5 phần:

PHẦN I: Các quy định về luật sư và tư vấn pháp luật

Mục 1. Các quy định về luật sư

1. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH về Luật luật sư

2. Nghị định 05/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật

3. Nghị định số 123/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

4. Nghị định 137/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP

5. Thông tư số 17/2011/TT-BTP Hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư (hiện nay đã bị thay thế bởi Thông tư 05/2021/TT-BTP)

6. Thông tư số 19/2013/TT-BTP Hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư (hiện nay đã bị thay thế bởi Thông tư 10/2021/TT-BTP)

7. Thông tư số 02/2015/TT-BTP Quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư (hiện nay đã bị thay thế bởi Thông tư 05/2021/TT-BTP)

Mục 2. Các quy định về tư vấn pháp luật

9. Nghị định 77/2008/NĐ-CP Về tư vấn pháp luật

10. Thông tư 01/2010/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 77/2008/NĐ-CP

PHẦN II: Các quy định về công chứng và chứng thực

Mục 1. Các quy định về công chứng

11. Luật công chứng năm 2014

12. Nghị định 29/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng

13. Thông tư 04/2015/TT-BTP Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

14. Thông tư 06/2015/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Mục 2. Các quy định về chứng thực

15. Nghị định số 23/2015/NĐ-CP Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

16. Thông tư 20/2015/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP

PHẦN III: Các văn bản về giám định

17. Luật giám định tư pháp năm 2012 (hiện nay đã có Luật giám định tư pháp sửa đổi năm 2020)

18. Pháp lệnh 02/2012/UBTVQH Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

19. Nghị định 85/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp

20. Nghị định 62/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

21. Thông tư 138/2013/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung của Luật giám định tư pháp và Nghị định 85/2013/NĐ-CP

22. Thông tư 04/2014/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng (Hiện nay đã bị thay thế bởi Thông tư 17/2021/TT-BXD)

23. Thông tư 44/2014/TT-BTNMT Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (hiện nay đã bị thay thế bởi Thông tư 15/2021/TT-BTNMT)

24. Thông tư 45/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (hiện nay đã bị thay thế bởi Thông tư 15/2021/TT-BTNMT)

25. Thông tư 33/2014/TT-BGTVT Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải (Hiện đã bị thay thế bởi Thông tư 07/2021/TT-BGTVT)

26. Thông tư 07/2014/TT-BKHĐT Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

27. Thông tư 18/2015/TT-BYT Quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần (Hiện đã bị thay thế bởi Thông tư  23/2019/TT-BYT)

PHẦN IV: Các quy định về hộ tịch

28. Luật Hộ tịch năm 2014

29. Nghị định 123/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

30. Thông tư 15/2015/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP

PHẦN V: Các quy định về trợ giúp pháp lý

31. Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

32. Nghị định 144/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý

33. Thông tư 08/2017/TT-BTP Quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý

34. Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC Quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Trích dẫn một số nội dung trong Luật Công chứng để bạn đọc tham khảo:

Giá trị pháp lý của văn bản công chứng

1. Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

2. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.

3. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu.

4. Bản dịch được công chứng có giá trị sử dụng như giấy tờ, văn bản được dịch.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động công chứng

Thứ nhất, nghiêm cấm công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng thực hiện các hành vi sau đây:

a) Tiết lộ thông tin về nội dung công chứng, trừ trường hợp được người yêu cầu công chứng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác; sử dụng thông tin về nội dung công chứng để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;

b) Thực hiện công chứng trong trường hợp mục đích và nội dung của hợp đồng, giao dịch, nội dung bản dịch vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội; xúi giục, tạo điều kiện cho người tham gia hợp đồng, giao dịch thực hiện giao dịch giả tạo hoặc hành vi gian dối khác;

c) Công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch có liên quan đến tài sản, lợi ích của bản thân mình hoặc của những người thân thích là vợ hoặc chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; ông, bà; anh chị em ruột, anh chị em ruột của vợ hoặc chồng; cháu là con của con đẻ, con nuôi;

d) Từ chối yêu cầu công chứng mà không có lý do chính đáng; sách nhiễu, gây khó khăn cho người yêu cầu công chứng;

đ) Nhận, đòi hỏi tiền hoặc lợi ích khác từ người yêu cầu công chứng ngoài phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác đã được xác định, thỏa thuận; nhận, đòi hỏi tiền hoặc lợi ích khác từ người thứ ba để thực hiện hoặc không thực hiện việc công chứng gây thiệt hại cho người yêu cầu công chứng và cá nhân, tổ chức có liên quan;

e) Ép buộc người khác sử dụng dịch vụ của mình; cấu kết, thông đồng với người yêu cầu công chứng và những người có liên quan làm sai lệch nội dung của văn bản công chứng, hồ sơ công chứng;

g) Gây áp lực, đe dọa hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội để giành lợi thế cho mình hoặc cho tổ chức mình trong việc hành nghề công chứng;

h) Quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng về công chứng viên và tổ chức mình;

i) Tổ chức hành nghề công chứng mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch khác ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng; thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài phạm vi hoạt động đã đăng ký;

k) Công chứng viên đồng thời hành nghề tại hai tổ chức hành nghề công chứng trở lên hoặc kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác;

l) Công chứng viên tham gia quản lý doanh nghiệp ngoài tổ chức hành nghề công chứng; thực hiện hoạt động môi giới, đại lý; tham gia chia lợi nhuận trong hợp đồng, giao dịch mà mình nhận công chứng;

m) Vi phạm pháp luật, vi phạm quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

Thứ hai, nghiêm cấm cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi sau đây:

a) Giả mạo người yêu cầu công chứng;

b) Người yêu cầu công chứng cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ, văn bản giả mạo hoặc bị tẩy xóa, sửa chữa trái pháp luật để yêu cầu công chứng;

c) Người làm chứng, người phiên dịch có hành vi gian dối, không trung thực;

d) Cản trở hoạt động công chứng.

4. Đánh giá bạn đọc

Đây là một cuốn sách cập nhật các văn bản pháp luật có hiệu lực áp dụng đến thời điểm xuất bản sách về Luật Luật sư, Luật Công chứng, Luật giám định, Luật Hộ tịch và Luật trợ giúp pháp lý.

Với tính chất là hệ thống các văn bản pháp luật, cuốn sách chỉ có giá trị tra cứu quy định pháp luật, không có những phần đánh giá, bình giải quy định pháp luật hay liên hệ thực tiễn, do đó cuốn sách sẽ không là tài liệu hữu ích nếu bạn đọc có nhu cầu nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực này.

Cũng chính bởi liệt kê danh sách các văn bản pháp luật cho nên khi những văn bản này bị sửa đổi, thay thế sau thời điểm phát hành sách thì cuốn sách sẽ mất dần đi tính thực tiễn vì không còn cập nhật kịp thời những quy định mới trong lĩnh vực này.

5. Kết luận

Việc tác giả hệ thống một cách đầy đủ các văn bản pháp luật liên quan đến các lĩnh vực này nhằm giúp bạn đọc thuận tiện trong việc tra cứu. Xong những cuốn sách như vậy sẽ không là lựa chọn tối ưu cho bạn đọc trong một thời gian dài bởi các quy định này sẽ bị sửa đổi và thay thế. 

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé!