1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước" được biên soạn bởi PGS.TS. Đỗ Văn Đại và ThS. Nguyễn Trương Tín, là giảng viên Trường Đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Tác giả: PGS.TS. Đỗ Văn Đại - ThS. Nguyễn Trương Tín

Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

3. Tổng quan nội dung sách

Quyền được bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra hay trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà nước đối với thiệt hại do người của nhà nước gây ra đã được ghi nhận trong HIến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1992. Hiến pháp năm 2013 tiếp tục duy trì loại trách nhiệm này. 

Để đưa các quy định trong Hiến pháp vào đời sống, Nhà nước đã ban hành văn bản dưới HIến pháp với những quy định cụ thể hơn và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn thì Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 đã được ban hành, hiện nay là Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (hiệu lực từ 1/7/2018).

Nhằm cung cấp tới bạn đọc quan tâm những nội dung pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, PGS.TS. Đỗ Văn Đại và ThS. Nguyễn TRương Tín (giảng viên trường Đại học luật TP. Hồ Chí Minh) đã biên soạn cuốn sách chuyên khảo "Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước".

Nội dung cuốn sách được trình bày một cách khoa học các vấn đề cơ bản về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thông qua việc phân tích, đánh giá các quy định của phap luật  hiện hành, đối chiếu các quy định này với thực tiễn đời sống cụ thể là thực tiễn xét xử tại Tòa án và pháp luật nước ngoài. Qua đó, giúp người đọc nhận thấy những điểm yếu của pháp luật hiện hành và những kiến nghị tương ứng để pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngày càng trở nên thiết thực hơn.

Được biên soạn bởi hai nhà khoa học luôn quan tâm tới thực tiễn, cuốn chuyên khảo này bao gồm phần mở đầu và hai chương. Phần mở đầu giới thiệu khái quát về trách nhiệm bồi thường của nhà nước, nguồn pháp luật điều chỉnh loại trách nhiệm này cúng như mối quan hệ giữa trách nhiệm bồi thường của nhà nước với vấn đề bảo vệ quyền con người. Trong Chương 1, cuốn sách cung cấp cho người đọc những nội dung chung áp dụng cho trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Trong Chương 2, các tác giả phân tích những quy định đối với các hoạt động cụ thể làm phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước như hoạt động quản lý hành chính, hoạt động tố tụng hình sự, dân sự, hành chính cũng như hoạt động thi hành án dân sự, hình sự.

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc nhiều thông tin hữu ích của thực tiễn xét xử kết hợp hài hòa với văn bản quy phạm pháp luật với lý luận.

Cuốn sách được biên soạn với cấu trúc chương mục như sau:

Phần mở đầu

I. Tổng quan về trách nhiệm bồi thường của nhà nước

1. Khái niệm trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

2. Đặc trưng trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

2.1. Về hành vi làm phát sinh trách nhiệm bồi thường

2.2. Về chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường

2.3. Về thủ tục giải quyết bồi thường

2.4. Về kinh phí thực hiện bồi thường

3. Các loại trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

3.1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

3.2. Trách nhiemj hoàn trả tài sản

3.3. Trách nhiệm phục hồi, khôi phục quyền.. lợi ích hợp pháp

II. Nguồn pháp luật điều chỉnh trách nhiệm bồi thường của nhà nước

1. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

2. Bộ luật dân sự và các văn bản khác

III. Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và quyền con người

1. Ghi nhận quyền con người được bồi thường

1.1. Ghi nhận quyền con người hiến định

1.2. Luật hóa quyền con người hiến định

1.3. Tác động của quyền hiến định tới Luật

2. Thiết lập công cụ pháp lý để bảo vệ quyền con người

2.1. Gắn liền với quyền con người khác

2.2. Công cụ bảo vệ quyền con người

3. Mở rộng trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

3.1. Mở rộng hoạt động được điều chỉnh

3.2. Mở rộng hành vi được điều chỉnh

Chương 1. Những vấn đề chung về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

I. Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường

1. Có căn cứ xác định hành vi trái pháp luật

1.1. Tồn tại hành vi trái pháp luật

1.2. Tồn tại căn cứ xác định hành vi trái pháp luật

1.3. Thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật

2. Có thiệt hại thực tế của người bị thiệt hại

2.1. Yêu cầu về thiệt hại thực tế

2.2. Đánh giá sự tồn tại của thiệt hại thực tế

3. Có mối quan hệ nhân quả

3.1. Quan hệ nhân quả với hành vi trái pháp luật

3.2. Quan hệ nhân quả với thi hành công vụ

4. Vai trò lỗi của người thi hành công vụ

4.1. Nguyên tắc: Không cần lỗi

4.2. Ngoại lệ: Vẫn cần lỗi

5. Trường hợp Nhà nước không bồi thường

5.1. Do nguyên nhân chủ quan

5.2. Do nguyên nhân khách quan

II. Xác định thiệt hại được bồi thường

1. Thiệt hại vật chất được bồi thường

1.1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

1.2. Thiệt hại do thu nhập bị mất, giảm sút

1.3. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

1.4. Thiệt hại do người bị thiệt hại chết

1.5. Thiệt hại vật chất khác được bồi thường

2. Thiệt hại về tinh thần được bồi thường

2.1. Tổn thất về tinh thần trong từng lĩnh vực

2.2. Tổn thất về tinh thần theo đối tượng bị xâm phạm

III. Nguyên tắc và thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường

1. Các nguyên tắc giải quyết bồi thường

1.1. Nguyên tắc tồn tại trong pháp luật dân sự

1.2. Nguyên tắc đặc thù trong trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

2. Thủ tục tại cơ quan quản lý người thi hành công vụ

2.1. Cơ quan giải quyết bồi thường

2.2. Thời hiệu yêu cầu bồi thường

2.3. Xác minh thiệt hại

2.4. Thương lượng việc bồi thường

3. Thủ tục tại Tòa án nhân dân

3.1. Khi có Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường

3.2. Trong quá trình tố tụng vụ án khác

3.3. Giải quyết như vụ án dân sự thông thường

IV. Chủ thể trong trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

1. Chủ thể được bồi thường

1.1. Người trực tiếp bị thiệt hại

1.2. Người thân của người bị thiệt hại

1.3. Chuyển giao quyền yêu cầu bồi thường

2. Chủ thể gây thiệt hại

2.1. Người thi hành công vụ

2.2. xác định người thi hành công vụ

3. Chủ thể có trách nhiệm bồi thường

3.1. Nhà nước chịu trách nhiệm bồi thường

3.2. Đại diện Nhà nước giải quyết bồi thường

4. Chủ thể giải quyết bồi thường

4.1. Xác định cơ quan giải quyết bồi thường

4.2. Trách nhiệm của cơ quan giải quyết bồi thường

V. Trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

1. Căn cứ xác định trách nhiệm hoàn trả

1.1. bình đẳng hóa giữa các hoạt động nhà nước

1.2. Tầm quan trọng của yếu tố lỗi

2. Mức hoàn trả của người thi hành công vụ

2.1. Các yếu tố tác động tới mức hoàn trả

2.2 Tác động của lỗi cố ý, vô ý tới mức hoàn trả

3. Quyết định hoàn trả, thực hiện quyết định hoàn trả

3.1. Quyết định hoàn trả

3.2. Thực hiện quyết định hoàn trả

4. Không có căn cứ yêu cầu bồi thường sau hoàn trả

4.1. Trách nhiệm trả lại tiền đã hoàn trả

4.2. Thực hiện việc trả lại tiền đã hoàn trả

Chương 2. Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong các hoạt động cụ thể

I. Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

1. Phạm vi trách nhiệm bồi thường

1.1. Trường hợp được liệt kê

1.2. Trường hợp không được liệt kê

2. Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường

2.1. Văn bản được liệt kê

2.2. Văn bản chưa được liệt kê

3. Cơ quan giải quyết bồi thường

II. Trác nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự

1. Phạm vi trách nhiệm bồi thường

2. Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường

3. Cơ quan giải quyết bồi thường

III. Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, hành chính

1. Phạm vi trách nhiệm bồi thường

2. VĂn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường

3. Cơ quan giải quyết bồi thường

IV. Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

1. Phạm vi trách nhiệm bồi thường

2. VĂn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường

3. Cơ quan giải quyết bồi thường

V. Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động thi hành án hình sự

1. Phạm vi trách nhiệm bồi thường

2. Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường

3. Cơ quan giải quyết bồi thường

4. Đánh giá bạn đọc

Nội dung cuốn sách giới thiệu tới chúng ta một bức tranh toàn cảnh về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: tác giả trình bày rõ ràng các vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường của nhà nước như khái niệm, đặc trưng, nguồn pháp luật điều chỉnh; tiếp đó trình bày các vấn đề chung về trách nhiệm bồi thường của nhà nước gồm căn cứ xác định trách nhiệm; xác định thiệt hại được bồi thường; nguyên tắc và thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; chủ thể; trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ và cuối cùng trình bày cụ thể trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong các hoạt động quản lý hành chính; tố tụng hình sự; tố tụng dân sự, hành chính; thi hành án dân sự và thi hành án hình sự.

Cuốn sách được biên soạn và ấn hành lần đầu năm 2014, sau đó được tái bản lần hai có sửa chữa bổ sung cập nhật theo các quy định mới tại Bộ luật dân sự 2015, tố tụng dân sự 2015.... và lần xuất bản gần đây nhất là năm 2018, có sửa chữa và cập nhật theo những quy định tại Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 giúp bạn đọc có cơ hội tiếp cận với những điểm mới của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 một cách thuận lợi, dễ dàng. Bởi vậy, cuốn sách lại càng có tính thực tiễn hơn đối với người đọc.

5. Kết luận

Là sách chuyên khảo, cuốn sách "Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước" trước hết là tài liệu tham khảo trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu đối với sinh viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu pháp luật liên quan đến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Bên cạnh đó, cuốn sách đóng góp những ý kiến có cơ sở cho việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong thực tiễn.

Trên đây là chia sẻ tổng quan về nội dung cuốn sách "Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước", hy vọng sẽ là thông tin hữu ích giúp bạn đọc lựa chọn đúng cuốn sách mình đang tìm kiếm.

Trong chuyên mục "Sách luật" mỗi ngày đều được cập nhật và giới thiệu những cuốn sách luật hay và bổ ích, rất mong nhận được sự quan tâm, theo dõi của bạn đọc nhiều hơn nữa. Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách "Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước".