1. Bố trí sử dụng phương tiện đi lại không đúng mục đích gây ra thiệt hại có phải bồi thường?

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 84/2014/NĐ-CP thì cán bộ, công chức, viên chức, và người lao động phục vụ trong các cơ quan, tổ chức được tài trợ bởi ngân sách nhà nước, cũng như những người đứng đầu các doanh nghiệp nhà nước, nếu vi phạm, không tuân thủ, hoặc thực hiện không đúng theo các quy định được quy định tại các Điều 27, 32, 45, 53 và 58 của Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, hoặc theo các điều 61, 62 của cùng một luật để ngăn chặn lãng phí và sự thiệt hại, thì họ sẽ chịu trách nhiệm pháp lý và có nghĩa vụ phải đền bù thiệt hại theo quy định trong Nghị định hiện hành. Đảm bảo sự chính trực và hiệu quả trong quản lý tài chính công, cũng như để bảo vệ lợi ích của cộng đồng và ngân sách nhà nước.

Những người là cán bộ, công chức, hoặc viên chức, khi vi phạm các quy định pháp luật và dẫn đến thiệt hại đối với tài sản của cơ quan hoặc tổ chức mà họ phục vụ, nếu hành vi vi phạm không nằm trong phạm vi quy định tại Khoản 1 của Điều này, sẽ chịu trách nhiệm bồi thường theo những quy định cụ thể của pháp luật về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ và công chức, hoặc theo các quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. Nhấn mạnh vào việc đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm của các nhà điều hành công và nhấn mạnh vào việc bảo vệ tài sản công cộng và lợi ích của cộng đồng.

Đồng thời, tại Điều 32 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013 thì hành vi lãng phí trong quá trình mua sắm, trang bị, quản lý, và sử dụng các phương tiện đi lại, thiết bị làm việc, cũng như các phương tiện thông tin và liên lạc có thể diễn ra dưới nhiều hình thức. Trong số đó, việc không bố trí và sử dụng những phương tiện này một cách hiệu quả và đúng mục đích có thể gây lãng phí đáng kể.

Ngoài ra, việc vượt quá định mức, tiêu chuẩn, và chế độ được quy định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng là một dạng của hành vi lãng phí. Không chỉ ảnh hưởng đến sự công bằng và minh bạch trong quản lý ngân sách, mà còn có thể gây ra sự phân biệt không công bằng và lãng phí tài nguyên. Vì vậy, việc đảm bảo sự chặt chẽ và tuân thủ các quy định, định mức, và tiêu chuẩn là rất quan trọng để ngăn chặn hành vi lãng phí và đảm bảo rằng tài nguyên công cộng được sử dụng một cách có hiệu quả và minh bạch nhất.

=> Cho thấy rằng cán bộ làm việc trong tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước phải chịu trách nhiệm khi hành vi của họ trong việc bố trí sử dụng phương tiện đi lại không tuân thủ mục đích đúng đắn, và kết quả là gây ra thiệt hại. Nhấn mạnh vào việc rằng mọi hành động của họ phải được thực hiện với sự cẩn trọng và trách nhiệm, và nếu không, họ sẽ phải đối mặt với hậu quả pháp lý, bao gồm việc bồi thường thiệt hại. Đây là một phần quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý ngân sách nhà nước, cũng như để bảo vệ tài sản và lợi ích của cộng đồng.

 

2. Căn cứ xem xét, xử lý trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tại Điều 20 Nghị định 84/2014/NĐ-CP có quy định nguyên tắc xử lý trách nhiệm bồi thường thiệt hại là một quy trình quan trọng đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và minh bạch.

- Đầu tiên và quan trọng nhất, việc đánh giá và xử lý trách nhiệm bồi thường phải dựa trên việc đánh giá cẩn thận các yếu tố như lỗi lầm, tính chất của hành vi lãng phí gây ra thiệt hại, mức độ của lãng phí, và thực tế của thiệt hại đã xảy ra. Việc này đặt nền tảng cho việc xác định mức độ và phương thức của bồi thường cần thiết, đồng thời đảm bảo tính khách quan, công bằng và minh bạch trong quy trình.

- Trách nhiệm bồi thường phải được xác định một cách tỉ mỉ, phản ánh chính xác mức độ của trách nhiệm và vi phạm từng cá nhân. Tuy nhiên, trong trường hợp không thể rõ ràng xác định được mức độ trách nhiệm và vi phạm của từng người, nguyên tắc công bằng yêu cầu rằng trách nhiệm bồi thường sẽ được chia đều giữa tất cả các bên liên quan.

Việc này đảm bảo rằng mọi người đều chịu trách nhiệm đồng đều trong việc bù đắp thiệt hại đã xảy ra, thể hiện sự công bằng và tính công bằng trong quy trình xử lý. Đồng thời, cũng khuyến khích sự cẩn trọng và tính tự chủ trong hành vi của từng thành viên, bởi vì mỗi người đều chịu trách nhiệm phần của mình trong việc phòng tránh lãng phí và thiệt hại.

- Người có thẩm quyền ra quyết định về việc bồi thường thiệt hại không chỉ có trách nhiệm đơn thuần ra quyết định mà còn phải thể hiện sự chịu trách nhiệm cao hơn bằng cách thành lập một Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Hội đồng này được hình thành với mục đích xem xét và giải quyết các trường hợp liên quan đến bồi thường thiệt hại một cách công bằng và minh bạch. Qua việc tập hợp các thành viên có chuyên môn và kinh nghiệm, Hội đồng này đảm bảo rằng mọi quyết định được đưa ra dựa trên sự đánh giá cẩn thận và khách quan về mức độ thiệt hại và trách nhiệm của các bên.

- Trong trường hợp ngay sau khi phát hiện có hành vi lãng phí gây ra thiệt hại, nếu người có nghĩa vụ bồi thường tự nguyện đệ đơn bồi thường và hoàn trả thiệt hại, và quyết định của họ được người có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản về mức độ, phương thức, và thời hạn bồi thường, thì không cần thiết phải thành lập Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Trong trường hợp này, mức độ bồi thường thiệt hại không được thiếu sót so với giá trị sơ bộ của thiệt hại được đánh giá theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 của Nghị định này. Đồng thời, người có thẩm quyền ra quyết định về bồi thường thiệt hại phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về quyết định của mình, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình xử lý.

=> Để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong việc xử lý trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, cần phải dựa vào nhiều yếu tố quan trọng. Đầu tiên, việc xem xét và xử lý trách nhiệm bồi thường phải dựa trên việc đánh giá cẩn thận lỗi lầm, tính chất của hành vi lãng phí gây ra thiệt hại, cũng như mức độ và phạm vi của lãng phí. Các yếu tố này cung cấp cơ sở cho việc quyết định về mức độ và phương thức của bồi thường thiệt hại.

Hơn nữa, cần phải xem xét thiệt hại thực tế đã xảy ra để đảm bảo rằng bồi thường được xác định dựa trên sự thực và phản ánh đúng mức độ của tổn thất. Bằng cách này, quy trình xử lý trách nhiệm bồi thường trở nên minh bạch, công bằng và đồng thời cũng đảm bảo rằng các biện pháp bồi thường được thiết lập phù hợp với hoàn cảnh cụ thể.

Theo quy định này, quá trình xem xét và xử lý trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong thực hiện tiết kiệm và chống lãng phí cần phải đáp ứng các tiêu chí quan trọng như tính khách quan, công bằng và minh bạch. Việc đảm bảo tính khách quan đảm bảo rằng mọi quyết định được đưa ra dựa trên dữ liệu và sự đánh giá chính xác, không ảnh hưởng bởi các yếu tố chủ quan ngoài vấn đề. Tính công bằng làm nền tảng cho việc đảm bảo rằng mọi bên liên quan được xử lý đối xử bình đẳng và không bị thiên vị trong quá trình xử lý.

 

3. Thẩm quyền ra quyết định bồi thường với người đứng đầu cơ quan sử dụng tài sản nhà nước vi phạm

Điều 22 Nghị định 84/2014/NĐ-CP quy định quyền ra quyết định về việc bồi thường thiệt hại được quy định như sau:

- Trong trường hợp lãng phí xảy ra tại cơ quan hoặc tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, hoặc thời gian lao động trong khu vực nhà nước, người đứng đầu của cơ quan hoặc tổ chức đó sẽ có thẩm quyền ra quyết định về việc bồi thường thiệt hại.

- Trong trường hợp cá nhân hoặc đối tượng được quy định tại Khoản 1 vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, người đứng đầu của cơ quan cấp trên trực tiếp sẽ có thẩm quyền ra quyết định về việc bồi thường thiệt hại.

Đối với các trường hợp vi phạm từ người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước về thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, quyền ra quyết định về việc bồi thường thiệt hại sẽ thuộc về người đứng đầu của cơ quan quản lý trực tiếp.

=> Do đó, quyền ra quyết định về việc bồi thường thiệt hại đối với người đứng đầu của cơ quan sử dụng tài sản nhà nước, trong trường hợp họ vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, sẽ thuộc về người đứng đầu của cơ quan cấp trên một cách trực tiếp.

Nhấn mạnh vào việc đảm bảo sự chịu trách nhiệm và tính minh bạch trong việc xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời tạo ra cơ chế kiểm soát hiệu quả giữa các cấp quản lý. Qua việc quyền lực được ủy quyền một cách trực tiếp, quy trình ra quyết định trở nên rõ ràng và phản ánh đúng mức độ của trách nhiệm và hậu quả của từng cá nhân.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Cách xác định thiệt hại trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.