Luật sư tư vấn về chủ đề "che giấu tội phạm"

che giấu tội phạm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề che giấu tội phạm.

Tìm hiểu, nghiên cứu về tội phạm học ở Việt Nam

Tìm hiểu, nghiên cứu về tội phạm học ở Việt Nam
Bài viết dưới đây của chúng tôi đã cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về những vấn đề khái quát của tội phạm học ở Việt Nam, như: Lịch sử hình thành; Vai trò; và Tình hình nghiên cứu tội phạm học ở Việt Nam...

Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm?

Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm?
Như vậy, hành vi phạm tội của mỗi người là cố ý và có sự liên quan, phối hợp chăt chẽ với nhau mà không hề tách rời nhau. N ếu có nhiều người phạm tội nhưng không cố ý cùng thực hiện một tội phạm thì không gọi là đồng phạm.

Tìm hiểu các học thuyết về tâm lý trong ngành tội phạm học ?

Tìm hiểu các học thuyết về tâm lý trong ngành tội phạm học ?
Trong quá trình phát triển của ngành tội phạm học có nhiều học giả nghiên cứu tội phạm dưới góc độ tâm lý và hình thành các học thuyết tâm lý học về tội phạm. Bài viết giới thiệu một số quan điểm và các học giả nổi tiếng trong vấn đề này, cụ thể:

Tìm hiểu các thuyết xã hội học trong lĩnh vực tội phạm học ?

Tìm hiểu các thuyết xã hội học trong lĩnh vực tội phạm học ?
Xem xã hội là nguồn gốc, cội nguồi của hoạt động tội phạm, nhiều học giả đi theo hướng nghiên cứu xã hội về quá trình hình thành đối với tội phạm. Bài viết phân tích một số quan điểm của các học giả đi theo học thuyết xã hội học về tội phạm:

Phương pháp nghiên cứu của tội phạm học là gì ? Cho ví dụ ?

Phương pháp nghiên cứu của tội phạm học là gì ? Cho ví dụ ?
Các quan niệm phổ biến về tội phạm học đều đã phản ánh đặc điểm liên quan đến phương pháp nghiên cứu của tội phạm học và từ góc độ này, tội phạm học được coi là khoa học thực nghiệm. Bài viết phân tích các phương pháp nghiên cứu của tội phạm học một cách tổng quan:

Phương pháp thu thập dữ liệu trong nghiên cứu tội phạm học ? Cho ví dụ

Phương pháp thu thập dữ liệu trong nghiên cứu tội phạm học ? Cho ví dụ
Trong nghiên cứu tội phạm học thường áp dụng các phương pháp thu thập dữ liệu chính sau: Phương pháp thực nghiệm; Phương pháp quan sát có tham gia; Phương pháp điều tra bằng hỏi - trả lời (gồm: Điều tra bằng bảng hỏi; phỏng vấn và điều tra tự thuật); Phương pháp nghiên cứu trường hợp và

Vai trò của nạn nhân của tội phạm trong cơ chế hình thành tội phạm ?

Vai trò của nạn nhân của tội phạm trong cơ chế hình thành tội phạm ?
Vai trò của nạn nhân của tội phạm (sau đây gọi tắt là nạn nhân) được thể hiện qua xử sự của họ trong từng tình huống phạm tội cụ thể, ở quá trình người phạm tội đánh giá tình huống đó cũng như cần nhắc các đặc điểm nhân thân của nạn nhân trước khi quyết định thực hiện hành vi phạm tội cụ thể.