Luật sư tư vấn về chủ đề "đời sống xã hội"

đời sống xã hội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đời sống xã hội.

Ủy ban dự thảo Hiến pháp là gì ? Vị trí, vai trò của Hiến pháp trong đời sống xã hội

Ủy ban dự thảo Hiến pháp là gì ? Vị trí, vai trò của Hiến pháp trong đời sống xã hội
Ủy ban dự thảo Hiến pháp là cơ quan đặc biệt của Quốc hội được thành lập để chuẩn bị bản dự thảo Hiến pháp, lấy ý kiến nhân dân và trình Quốc hội thảo luận để thông qua. Uỷ ban dự thảo Hiến pháp gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các uỷ viên do Quốc hội cử ra trong số các đại biểu Quốc hội.

Luật tục trong đời sống xã hội

Luật tục trong đời sống xã hội
Đảng và Nhà nước ta xác định "Nhà nước quản lý xã hội chủ yếu bằng pháp luật". Mặc dù vậy, trong cộng đồng các buôn làng của người dân tộc thiểu số bản địa ở Kon Tum, việc quản lý xã hội buôn làng lại chủ yếu là sử dụng luật tục.