Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "dự toán ngân sách"

dự toán ngân sách | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dự toán ngân sách.

Căn cứ lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm

Căn cứ lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm
Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia đối với các khoản thu phân chia và mức bổ sung cân đối ngân sách của ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới.Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bình đẳng giới.

Quy định về ứng trước dự toán ngân sách năm sau

Quy định về ứng trước dự toán ngân sách năm sau
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định ứng trước dự toán ngân sách năm sau của cấp mình; định kỳ 6 tháng báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.

Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lập dự toán ngân sách, phương án phân bổ dự toán ngân sách

Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lập dự toán ngân sách, phương án phân bổ dự toán ngân sách
Hướng dẫn, tổ chức và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, chính quyền cấp dưới lập dự toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý; phối hợp và chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan ở địa phương lập dự toán thu ngân sách nhà nước, dự kiến số thuế giá trị gia tăng phải hoàn theo chế độ quy định

Đã thông qua dự toán về ngân sách nhà nước mới nhất năm 2024

Đã thông qua dự toán về ngân sách nhà nước mới nhất năm 2024
Quốc hội đã thực hiện quy trình biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Dữ liệu từ quá trình biểu quyết điện tử cho thấy có 466 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 94,33%. Với sự đồng thuận đa số đại biểu, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Những điểm nổi bật của Nghị quyết sẽ được chúng tôi đề cập trong phần bài viết dưới đây.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng