Luật sư tư vấn về chủ đề "lâm nghiệp"

lâm nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lâm nghiệp.

Quy định chung về quản lý nhà nước về lâm nghiệp

Quy định chung về quản lý nhà nước về lâm nghiệp
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước về lâm nghiệp.

Tư vấn về đối tượng thuộc diện được giao đất nông nghiệp, lâm nghiệp ? Xử lý trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền ?

Tư vấn về đối tượng thuộc diện được giao đất nông nghiệp, lâm nghiệp ? Xử lý trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền ?
Tư vấn biên bản giao đất lâm nghiệp không có chữ ký giám đốc lâm trường có hợp pháp ? Bồi thường, hỗ trợ về đất trong trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền ? Bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất, đối với đồng bào dân tộc thiểu số ? Trường hợp nào giao đất không thu tiền sử dụng đất ? Và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Quyết định 87/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và Dự toán kinh phí Dự án quy hoạch bổ sung, điều chỉnh diện tích trồng cao su và cây nguyên liệu trên đất lâm nghiệp đến 2020 do tỉnh Bình Phước ban hành

Quyết định 87/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và Dự toán kinh phí Dự án quy hoạch bổ sung, điều chỉnh diện tích trồng cao su và cây nguyên liệu trên đất lâm nghiệp đến 2020 do tỉnh Bình Phước ban hành
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG, NHIỆM VỤ QUY HOẠCH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN QUY HOẠCH BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH TRỒNG CAO SU VÀ CÂY NGUYÊN LIỆU TRÊN ĐẤT LÂM NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020