Luật sư tư vấn về chủ đề "tiếp cận thông tin"

tiếp cận thông tin | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tiếp cận thông tin.

Tiếp cận thông tin là gì? Quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin?

Tiếp cận thông tin là gì? Quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin?
Quyền tiếp cận thông tin của công dân là một quyền hợp pháp được quy định cụ thể tại Hiến pháp 2013. Luật tiếp cận thông tin, cũng quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ tiếp cận thông tin của công dân, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Bàn luận về quan niệm về cách tiếp cận hệ thống

Bàn luận về quan niệm về cách tiếp cận hệ thống
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về quan niệm cách tiếp cận hệ thống; Mô hình nghiên cứu lý luận về hệ thống chính sách pháp luật; Phương pháp hệ thống hóa; Vai trò phương pháp phân tích hệ thống....

Quyền từ chối trả lời báo chí được pháp luật quy định như thế nào?

Quyền từ chối trả lời báo chí được pháp luật quy định như thế nào?
Thưa luật sư, xin hỏi: Công ty tôi nhận được một đơn thư từ một nhà báo yêu cầu công ty phải trả lời bằng văn bản cho nhà báo về việc tranh chấp lao động hiện tại công ty đang gặp. Nhưng khi gửi thông tin yêu cầu công ty trả lời thư thì người này không cung cấp được thẻ nhà báo. Cho tôi hỏi vậy công ty tôi có phải trả lời không?

Góp ý Luật Tiếp cận thông tin

Góp ý Luật Tiếp cận thông tin
Luật tiếp cận thông tin là một văn bản quan trọng, cụ thể hoá một phần quyền cơ bản của công dân - quyền tự do thông tin. Tuy nhiên, đây là lần đầu chúng ta xây dựng một luật về vấn đề này nên không thể tránh khỏi những khó khăn…

Thông tin được tiếp cận và nội hàm của quyền tiếp cận thông tin

Thông tin được tiếp cận và nội hàm của quyền tiếp cận thông tin
Luật về quyền tiếp cận thông tin của các nước quy định về phạm vi thông tin được tiếp cận không giống nhau. Có hai cách chính quy định trong luật về phạm vi thông tin được tiếp cận, đó là: liệt kê một loạt các loại thông tin cơ quan công quyền có trách nhiệm phải công bố trong thời hạn luật định và sau đó là những thông tin miễn trừ tiết lộ (cách 1) hoặc xác định và liệt kê những loại thông tin không công khai, hạn chế, miễn trừ tiếp cận (cách 2).

Tờ trình của Bộ Tư Pháp về dự án luật tiếp cận thông tin

Tờ trình của Bộ Tư Pháp về dự án luật tiếp cận thông tin
Ở nước ta, quyền được thông tin của công dân, tổ chức đã được thể hiện trong nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 đã khẳng định: bảo đảm quyền được thông tin… của công dân. Thể chế hoá đường lối của Đảng, Hiến pháp năm 1992 quy định: “Công dân… có quyền được thông tin… theo quy định của pháp luật” (Điều 69).