Luat Minh Khue

xã hội chủ nghĩa

xã hội chủ nghĩa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề xã hội chủ nghĩa.

Chủ nghĩa xã hội và xã hội chủ nghĩa khác nhau như thế nào?

Chủ nghĩa xã hội và xã hội chủ nghĩa khác nhau như thế nào?
Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa. Vậy chủ nghĩa xã hội và xã hội chủ nghĩa có khác nhau hay không và khác nhau như thế nào? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Nguyên tắc nhân đạo xã hội chủ nghĩa của Luật Hình sự Việt Nam

Nguyên tắc nhân đạo xã hội chủ nghĩa của Luật Hình sự Việt Nam
Nguyên tắc này thể hiện ở việc áp dụng hình phạt đối với người phạm tội chủ yếu nhằm cải tạo, giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội. Hình phạt không gây đau đớn về thể xác của người phạm tội. Bộ luật hình sự có nhiều quy định tạo điều kiện cho người phạm tội tự cải tạo, có cơ hội để sớm hòa nhập vào cộng đồng như: quy định về miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, án treo và một số hình phạt không tước quyền tự do như hình phạt cảnh cáo.

Đặc trưng mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Đặc trưng mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Hệ thống xã hội chủ nghĩa là thể chế chính trị mà được các nước có các đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo tuyên bố sẽ đưa đất nước và dân tộc mình đi theo một con đường xã hội chủ nghĩa. Dưới đây là những phân tích của luật Minh Khuê về vấn đề trên:

Cấu trúc tổ chức của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến Pháp ?

Cấu trúc tổ chức của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến Pháp ?
Bộ máy nhà nước ở các quốc gia trên thế giới đều được cấu thành bởi các cơ quan nhà nước. Các cơ quan nhà nước không tồn tại một cách hoàn toàn độc lập với nhau mà luôn có mối liên hệ, tương tác với các cơ quan khác trong một cấu trúc tổ chức nhất định đề tạo thành một chỉnh thể thống nhất.

Những đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ?

Những đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ?
Ngay từ buổi đầu được thành lập và trong suốt quá trình xây dựng, phát triển, Nhà nước ta đã mang những yếu tố của Nhà nước kiểu mới, đó là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, gắn bó chặt chẽ và phục vụ lợi ích của nhân dân, của dân tộc. Đó là Nhà nước pháp quyền XHCN

Nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo luật Hiến Pháp

Nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo luật Hiến Pháp
Nguyên tắc “Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa” là nguyên tắc tương đối mới trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bài viết phân tích cụ thể nguyên tắc này theo luật hiến pháp năm 2013, cụ thể:

Cơ chế bảo vệ hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cơ chế bảo vệ hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nội hàm của khái niệm “bảo vệ hiến pháp” ở đây chỉ bao hàm những hoạt động do những chủ thể mà hiến pháp đã quy định thẩm quyền (hiến pháp xác định nhiệm vụ và quyền hạn nhất định liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm sự tôn trọng, giữ gìn hiến pháp, chống lại và triệt tiêu hành vi vi hiến) tiến hành. Bởi lẽ, hiến pháp là văn bản chính trị - pháp lý do nhân dân thiết lập, thể hiện chủ quyền và ý chí của nhân dân;

Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam

Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam
Làm rõ quan điểm mà Đảng ta đã đưa ra tại Đại hội X của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tư cách một nhiệm vụ chiến lược quan trọng trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước, trong bài viết này, tác giả đã tập trung luận giải:

Những yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đối với việc đổi mới mô hình bộ máy nhà nước

Những yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đối với việc đổi mới mô hình bộ máy nhà nước
Từ sự phân tích thấu đáo các đặc điểm có tính phổ biến của Nhà nước pháp quyền và các đặc thù của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở nước ta, bài viết nêu ra các yêu cầu đổi mới mô hình tổ chức bộ máy nhà nước trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghiã ở Việt Nam.

Cuộc tranh luận xoay quanh xã hội chủ nghĩa thời kỳ những năm 90

Cuộc tranh luận xoay quanh xã hội chủ nghĩa thời kỳ những năm 90
Ludwig von Mises mởi đầu tranh luận tính toán xã hội chủ nghĩa trong năm 1922 bằng việc đặt vấn đề xét cho cùng liệu chủ nghĩa xã hội có khả thi hay không? Liệu xã hội công nghiệp hóa hiện đại có thể tiếp tục tồn tại nếu được tổ chức theo đường lối xã hội chủ nghĩa hay không?

Nguyên nhân hệ thống tài phán hành chính có muộn và kém phát triển ở các nước xã hội chủ nghĩa (trong đó có Việt Nam)

Nguyên nhân hệ thống tài phán hành chính có muộn và kém phát triển ở các nước xã hội chủ nghĩa (trong đó có Việt Nam)
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc các kiến thức liên quan đến tài phán hành chính, ở những nội dung như: Nguyên nhân hệ thống tài phán hành chính có muộn và kém phát triển ở các nước xã hội chủ nghĩa; sự xuất hiện tài phán hay tư pháp hành chính ở Việt Nam....

Sự nghiệp xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa?

Sự nghiệp xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa?
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin để xây dựng Nhà nước XHCN. Việc đó phải bảo đảm tính kế thừa, sáng tạo, sự vận dụng linh hoạt, phù hợp với đặc điểm, tình hình của đất nước ta trong giai đoạn lịch sử lúc bấy giờ.

Tìm hiểu về quan hệ giữa ngoại giao và công việc cải tạo xã hội chủ nghĩa trong thập kỷ sau miền Nam được giải phóng

Tìm hiểu về quan hệ giữa ngoại giao và công việc cải tạo xã hội chủ nghĩa trong thập kỷ sau miền Nam được giải phóng
Nhiều người đã viết về ngoại giao của Việt Nam sau miền Nam Việt Nam được giải phóng. Và nhiều người cũng đã phân tích thành quả của công việc cải tạo xã hội chủ nghĩa trong thập kỷ 1976-1986. Nhưng ít người đã cho biết rõ hai nhiệm vụ nầy có quan hệ mật thiết với nhau như thế nào và tương tác của nó ra sao. Trong cuốn sách về ngoại giao của Việt Nam có nhiều chi tiết nhất, ông Lưu Văn Lợi viết như sau:
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng