Tài khoản phát triển cá nhân (INDIVIDUAL DEVELOPMENT ACCOUNT - IDA) là chương trình tiết kiệm, giống như kế hoạch 401 (k), được tạo ra để giúp những gia đình có thu nhập thấp, tạo các tài sản tài chính cho một mục đích cụ thể như nâng cao trình độ học vấn, mua nhà hoặc khởi nghiệp kinh doanh. Những đóng góp của chủ tài khoản vào IDA sẽ tương xứng với một số tiền nhất định do một tổ chức tài trợ.