1. Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do cơ quan nào quản lý?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị định 129/2017/NĐ-CP, việc giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được thực hiện như sau:

- Quyết định giao tài sản:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có thẩm quyền quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi cho cơ quan được phân công quản lý tài sản. Cụ th

+ Các tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được xem là công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt hoặc có liên quan đến 02 tỉnh trở lên sẽ được giao cho cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp quản lý.

+ Những tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi không thuộc vào điều kiện nêu trên sẽ được giao cho cơ quan được phân công quản lý tài sản thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân cấp trực tiếp quản lý.

- Hướng dẫn cụ thể: Việc xác định tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi là công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt và có liên quan đến ít nhất 02 tỉnh trở lên sẽ được thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

=> Theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

Đầu tiên, đối với những tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được xem là công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, hoặc là công trình thủy lợi có ảnh hưởng đến ít nhất hai tỉnh trở lên trong việc khai thác và bảo vệ, sẽ được giao cho cơ quan được giao quản lý tài sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp quản lý.

Mặt khác, đối với những tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi không thuộc diện nêu trên, sẽ được giao cho cơ quan được giao quản lý tài sản thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân cấp trực tiếp quản lý.

Việc xác định tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi là công trình quan trọng đặc biệt và có ảnh hưởng đến nhiều tỉnh thành sẽ được thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhằm đảm bảo việc quản lý và sử dụng tài sản này được thực hiện một cách hiệu quả và bền vững.

 

2. Nguyên tắc quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định 129/2017/NĐ-CP, tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được xác định như sau:

- Tài sản công trong lĩnh vực thủy lợi: Đây là các cơ sở hạ tầng mà Nhà nước đầu tư và quản lý, bao gồm:

+ Đập: Bao gồm cả các công trình phụ trợ gắn liền với đập thủy lợi, nhằm kiểm soát, lưu giữ và phân phối nguồn nước.

+ Hồ chứa nước: Gồm đập tạo hồ, tràn, cống, lòng hồ, cống lấy nước, cống xả đáy và các cơ sở liên quan khác.

+ Cống và trạm bơm: Dùng để điều tiết và vận chuyển nước từ nguồn nước đến các khu vực cần thiết.

+ Hệ thống dẫn, chuyển nước: Bao gồm các cống, ống dẫn, hệ thống đường ống để chuyển nước đến các khu vực sử dụng.

+ Kè, bờ bao thủy lợi: Cấu trúc chống trôi lụt, chống xói lở ven sông, ven biển để bảo vệ đất đai và dân cư.

+ Công trình phụ trợ phục vụ quản lý, khai thác thủy lợi: Bao gồm các cơ sở như nhà, trạm, đường quản lý, thiết bị quan trắc, kho, bãi vật tư, cột mốc chỉ giới, biển báo để hỗ trợ hoạt động quản lý và sử dụng nguồn nước.

Theo Điều 4 Nghị định 129/2017/NĐ-CP, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được quy định như sau:

- Giao nhượng từ Nhà Nước: Mọi tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý sẽ được Nhà nước giao cho đối tượng quản lý, khai thác theo quy định của pháp luật.

- Quản lý thống nhất và phân cấp rõ ràng: Quản lý nhà nước về tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được thực hiện một cách thống nhất và phân cấp rõ ràng thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan nhà nước. Đồng thời, phải có sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước với hoạt động khai thác, kinh doanh của đơn vị khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

- Tính đúng, đủ chi phí và thực hiện cơ chế thị trường: Nhà nước cần tính đúng, đủ chi phí sử dụng, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và thực hiện khai thác theo cơ chế thị trường để đảm bảo hiệu quả và bền vững cho hạ tầng này.

- Khuyến khích xã hội hóa: Nhà nước khuyến khích thực hiện xã hội hóa nhằm đa dạng hóa nguồn lực để duy trì, phát triển, và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

- Thống kê, kế toán và quản lý rủi ro: Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi phải được thống kê, kế toán đầy đủ về hiện vật và giá trị. Những tài sản có nguy cơ chịu rủi ro cao do thiên tai, hỏa hoạn và nguyên nhân bất khả kháng khác phải được quản lý rủi ro về tài chính thông qua bảo hiểm hoặc các công cụ khác theo quy định của pháp luật.

- Đảm bảo công khai, minh bạch và giám sát: Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi phải đảm bảo công khai, minh bạch và được giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

=> Trong việc sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, các nguyên tắc quan trọng sau đây cần được tuân thủ và thực hiện:

- Giao nhận theo quy định: Mọi tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý phải được Nhà nước giao cho đối tượng quản lý, khai thác theo đúng quy định của pháp luật.

- Quản lý thống nhất và phân cấp: Quản lý tài sản thủy lợi phải được thực hiện một cách thống nhất, phân cấp rõ ràng về thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước. Sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước cũng như sự tách bạch giữa chức năng quản lý của Nhà nước và hoạt động kinh doanh của các đơn vị khai thác cần được đảm bảo.

- Tính đúng và đủ chi phí: Nhà nước cần tính đúng và đủ chi phí sử dụng, bảo trì tài sản thủy lợi, và thực hiện khai thác theo cơ chế thị trường.

- Khuyến khích xã hội hóa: Nhà nước cần khuyến khích xã hội hóa để đa dạng hóa nguồn lực, từ đó duy trì và phát triển tài sản thủy lợi.

- Quản lý rủi ro và bảo hiểm: Tài sản thủy lợi cần được thống kê, kế toán đầy đủ về hiện vật và giá trị. Những tài sản có nguy cơ cao về rủi ro do thiên tai, hỏa hoạn cần được quản lý rủi ro về tài chính thông qua bảo hiểm hoặc các công cụ khác theo quy định của pháp luật.

- Công khai, minh bạch và giám sát: Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản thủy lợi phải đảm bảo công khai, minh bạch và được giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đầy đủ. Mọi hành vi vi phạm pháp luật cần được xử lý kịp thời và nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

 

3. Thủ tục thực hiện giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

Theo khoản 2 Điều 5 của Nghị định 129/2017/NĐ-CP, quy định về trình tự và thủ tục giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi như sau:

Bước 1: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi hiện có) hoặc 30 ngày kể từ ngày tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng (đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được đầu tư xây dựng, mua sắm mới), cơ quan được giao quản lý tài sản chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thành việc rà soát, phân loại, lập phương án giao tài sản và báo cáo cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân cấp về phương án giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Hồ sơ đề nghị giao tài sản gồm:

- Văn bản đề nghị giao quản quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi: 01 bản chính;

- Biên bản rà soát, phân loại tài sản hoặc biên bản bàn giao tài sản đưa vào sử dụng: 01 bản chính;

- Danh mục tài sản đề nghị giao quản lý: 01 bản chính;

- Các hồ sơ có liên quan đến tài sản đề nghị giao quản lý: 01 bản sao.

Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân cấp sẽ ban hành quyết định giao tài sản cho cơ quan được giao quản lý tài sản.

Nội dung chủ yếu của Quyết định giao quản lý tài sản bao gồm:

- Tên cơ quan được giao quản lý tài sản;

- Danh mục tài sản giao quản lý: 01 bản chính;

- Trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định giao tài sản, việc bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi sẽ được lập thành biên bản và thực hiện như sau:

- Đối với tài sản do cơ quan được giao quản lý tài sản đang quản lý thì tiếp tục thực hiện quản lý theo quy định;

- Đối với tài sản do cơ quan, đơn vị khác đang quản lý thì thực hiện bàn giao cho cơ quan được giao quản lý tài sản.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Kết cấu hạ tầng là gì? Cơ sở hạ tầng là gì? Cách phân loại

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.