1. Nghĩa vụ đăng ký, thông báo khuyến mại của thương nhân?

Căn cứ điểm a, khoản 1, điều 16 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định về nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại như sau:

"a) Thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;"

Như vậy theo quy định trên, thương nhân phải thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cũng theo khoản 1 Điều 19 Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì thương nhân phải thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại. Vậy hình thức nào bắt buộc phải đăng ký và thông báo về chương trình khuyến mại: 

* Các hình thức khuyến mại buộc phải thực hiện đăng ký khuyến mại:

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi);

- Các hình thức khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại 2005.

* Các hình thức khuyến mại buộc phải thực hiện thủ tục thông báo:

- Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;

- Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền;

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá);

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ;

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương);

- Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác;

- Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

- Thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp thực hiện khuyến mại hoặc thực hiện khuyến mại thông qua các thương nhân phân phối (bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại và các thương nhân phân phối khác theo quy định của pháp luật ( điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định 81/2018/NĐ-CP)

Trường hợp các chương trình khuyến mại không phải do thương nhân thực hiện, ví dụ trường hợp thương nhân nhận khuyến mại từ các nhà cung cấp và khuyến mại lại cho khách hàng thì thương nhân phân phối không có nghĩa vụ thông báo, đăng ký. Trường hợp tự thực hiện chương trình khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh, thương nhân phân phối khi đó là thương nhân thực hiện khuyến mại trực tiếp và có nghĩa vụ thông báo, đăng ký đối với các chương trình khuyến mại mà mình thực hiện.

Ngoài việc thông báo, đăng ký khuyến mại, thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại cần phải: 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về chương trình khuyến mại (trừ trường hợp thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị định này);

- Cung cấp cho khách hàng, các thương nhân phân phối và các bên liên quan đầy đủ, chính xác và rõ ràng các nội dung thông tin phải thông báo công khai theo quy định tại Điều 97 Luật thương mại;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều 96 Luật thương mại và Nghị định này.

 

2. Quy định về thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký khuyến mại.

Trường hợp thương nhân đăng ký hoặc thông báo với Sở Công thương hoặc Bộ Công thương (Sở Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Bộ Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.) về việc thực hiện các chương trình khuyến mại và được Sở Công thương hoặc Bộ Công thương xác nhận thực hiện khuyến mại, nhưng trong quá trình thực hiện chương trình Doanh nghiệp có các phát sinh cần thay đổi lại nội dung hoạt động khuyến mại, doanh nghiệp cần phải làm thủ tục sửa đổi bổ sung nội dung đăng ký khuyến mại theo quy định pháp luật.

Việc thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký khuyến mại được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành với nội dung như sau:

- Trường hợp sửa đổi nội dung chương trình khuyến mại đã được xác nhận đăng ký trước đó, thương nhân trước khi sửa đổi phải thực hiện thủ tục hành chính đăng ký sửa đổi nội dung chương trình khuyến mại đến cơ quan quản lý nhà nước nơi đã đăng ký. Hồ sơ đăng ký sửa đổi bao gồm 01 văn bản thực hiện theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

- Ngoài ra, việc sửa đổi nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi chương trình được sửa đổi nội dung.

- Cách thức thực hiện: đăng ký chương trình khuyến mại: Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ sửa đổi nội dung đăng ký khuyến mại qua các hình thức sau:

+ Nộp 01 hồ sơ qua đường bưu điện hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý;

+ Nộp 01 hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền;

+ Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

Trường hợp nếu trên chỉ áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại mang tính may rủi và một số hình thức khuyến mại khác được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận.

Trình tự thực hiện:

- Thương nhân gửi hồ sơ đăng kí sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết (Sở Công thương) tại địa phương nơi thương nhân đăng ký khuyến mại;

- Sau đó, Sở Công thương xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc thương nhân đăng kí sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại của thương nhân. Trường hợp không xác nhận, Sở Công thương phải có xác nhận trả lời bằng văn bản. Trường hợp Sở Công thương xác nhận việc thương nhân sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại, sẽ gửi công văn xác nhận cho thương nhân.

Thời gian giải quyết việc thay đổi nội dung đăng ký khuyến mại:

Cũng giống như việc đăng ký khuyến mại, cơ quan có thẩm quyền sẽ xác nhận việc thay đổi nội dung đăng ký trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

- Trường hợp thương nhân gửi qua đường bưu điện thì căn cứ theo ngày nhận hồ sơ thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức khác có giá trị tương đương trong trường hợp doanh nghiệp gửi hồ sơ qua đường bưu điện;

- Trường hợp nộp trực tiếp thì cơ quan căn cứ vào ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp;

- Trường hợp nộp trực tuyến thì căn cứ vào ngày hồ sơ được ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;

 Cơ quan quản lý nhà nước về thương mại (Sở Công thương nơi doanh nghiệp đăng kí trụ sở) có thẩm quyền xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng kí thay đổi nội dung chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Bộ Công thương là cơ quan xác nhận việc thương nhân đăng ký thay đổi nội dung chương trình khuyến mại, Bộ Công thương cung cấp cho Sở Công thương nơi thương nhân tổ chức chương trình khuyến mại nội dung chương trình đã được xác nhận thay đổi để phối hợp quản lý.

 

3. Đơn đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung khuyến mại

Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu đơn đăng ký thay đổi, bố rung nội dung khuyến mại. Quý khách hàng có thể tải nội dung đơn này để sử dụng ở phần dưới đây hoặc soạn thảo trực tiếp trên hệ thống và in ra để sử dụng trực tiếp.

Tải về
 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ .. 

Số: ..../ĐKSĐ-KM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------- 

 Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2022

 

 

ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
 

Kính gửi: Sở Công thương Hà Nội

Tên thương nhân: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ...

Địa chỉ trụ sở chính: số 58 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02396872452            Email: [email protected]

Người liên hệ: Lê Hồng May       Điện thoại:  0987456234 

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ vào công văn số 198 ngày 12 tháng 08 năm 2022 của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại, thời gian, địa bàn khuyến mại);

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ thông báo/đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung của chương trình khuyến mại trên như sau:

Lý do thay đổi nội dung đăng ký khuyến mại:  Thay đổi thời gian khuyến mại từ 1/9/2022 - 15/9/2022 thay đổi thành 2/9/2022 đến 21/9/2022

Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ cam kết:

- Thông báo công khai thông tin về chương trình khuyến mại (đã được sửa đổi, bổ sung nội dung) theo quy định.

- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại.

- Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- (Các cam kết khác………..)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

 
 

Lê Hồng May

 

In / Sửa biểu mẫu