Thị trường ế ẩm (SLUGGISH) là từ chỉ thị trường ứ đọng, không năng động, nơi khối lượng các vụ mua bán chứng khoán tương đối thấp. ít chứng khoán được mua bán và giá cả khó tiến triển ở cả hai phía.

Term referring to a dull, inactive market where the volume of trans#31;actions is relatively low. Fewer stocks are traded and prices have difficulty making much progress in either direction.