Thị trường mất thăng bằng (TOP HEAVY MARKET) là thị trường dường như quá cao trên cơ sở tồn tại các điều kiện nền tảng hoặc kỹ thuật hiện tại và có thể phản ứng lại (rớt giá).

A market which seems too high on the basis of existing fundamental or technical conditions and is likely to react (decline).