1. Thời hạn cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế?

Thời gian cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế là một vấn đề quan trọng và được quy định cụ thể trong Thông tư 10/2021/TT-BTC. Theo quy định này, quá trình xét duyệt và cấp giấy xác nhận sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định.

- Theo khoản 4 Điều 22 của Thông tư 10/2021/TT-BTC, việc đăng ký cấp và cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế được thực hiện theo quy trình sau đây. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Thuế sẽ cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế cho đại lý thuế. Điều này áp dụng cho trường hợp đại lý thuế đã nộp đủ hồ sơ theo quy định tại điểm a, điểm b và điểm d theo khoản 2 của Điều 22.

- Nếu Cục Thuế từ chối cấp giấy xác nhận, họ sẽ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối. Điều này đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình xét duyệt và cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế cho đại lý thuế.

- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế phải ghi rõ phạm vi cung cấp dịch vụ của đại lý thuế. Theo quy định, nếu đại lý thuế đã nộp đủ hồ sơ theo quy định tại điểm a, điểm b và điểm d theo khoản 2 của Điều 22, giấy xác nhận sẽ ghi nội dung "Đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ về thuế". Trường hợp đại lý thuế đáp ứng đủ hồ sơ theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c và điểm d theo khoản 2 của Điều 22, giấy xác nhận sẽ ghi nội dung "Đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ về thuế và cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ".

Như vậy, theo quy định hiện hành, thời gian cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trong trường hợp từ chối cấp, Cục Thuế sẽ trả lời bằng văn bản và giải thích rõ lý do từ chối để đảm bảo quyền lợi và sự minh bạch cho đại lý thuế.

 

2. Trường hợp nào Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế được cấp lại ?

Quy định về việc cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế được đề cập trong Điều 22, Thông tư 10/2021/TT-BTC, quy định rõ các trường hợp và thủ tục liên quan.

- Theo đó, giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế có thể được cấp lại trong những trường hợp sau đây, miễn là không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 27 của Thông tư:

+ Thay đổi tên đại lý thuế: Khi đại lý thuế thay đổi tên, giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế có thể được cấp lại.

+ Thay đổi địa chỉ trụ sở: Khi đại lý thuế chuyển địa chỉ trụ sở sang một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế cũng có thể được cấp lại.

+ Mất hoặc hỏng giấy xác nhận: Trong trường hợp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đã được cấp trước đó bị mất hoặc hỏng, đại lý thuế có quyền yêu cầu cấp lại giấy xác nhận.

+ Thay đổi điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán: Nếu đại lý thuế thay đổi điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ, làm thay đổi phạm vi cung cấp dịch vụ được ghi trên giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đã cấp trước đó, giấy xác nhận có thể được cấp lại.

- Để được cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, đại lý thuế cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị gồm đơn đăng ký cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo mẫu 2.6 được ban hành kèm theo Thông tư 10/2021/TT-BTC, cùng với tài liệu liên quan đến thay đổi đã xảy ra.

- Hồ sơ đăng ký cấp lại được đại lý thuế gửi đến Cục Thuế, nơi mà đại lý thuế đóng trụ sở, thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

- Cục Thuế, tại nơi đại lý thuế đóng trụ sở, sẽ thực hiện việc cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định tại khoản 4 của Điều 22 Thông tư này.

- Tóm lại, quy định về việc cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế đã được ràng buộc và cung cấp thông tin về các trường hợp cụ thể khi cần cấp lại giấy xác nhận. Những trường hợp bao gồm thay đổi tên, thay đổi địa chỉ trụ sở, mất hoặc hỏng giấy xác nhận, và thay đổi điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

- Để được cấp lại giấy xác nhận, đại lý thuế cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị bao gồm đơn đăng ký cấp lại theo mẫu quy định và các tài liệu liên quan đến thay đổi. Hồ sơ này sẽ được gửi đến Cục Thuế thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

- Cục Thuế tại nơi đại lý thuế đóng trụ sở sẽ tiến hành cấp lại giấy xác nhận theo quy định. Quy trình này nhằm đảm bảo rằng đại lý thuế đáp ứng đủ các yêu cầu kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Tổng hợp lại, việc cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế có thể được thực hiện trong những trường hợp được quy định và tuân thủ quy trình đăng ký cấp lại. Quy định này giúp đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin kinh doanh thuế liên quan đối với đại lý thuế.

 

3. Trường hợp nào đại lý thuế bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 của Thông tư 10/2021/TT-BTC, đại lý thuế sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế trong các trường hợp sau đây.

- Trường hợp đầu tiên là khi đại lý thuế không đảm bảo điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật Quản lý thuế trong một khoảng thời gian liên tục kéo dài ba tháng. Điều này đồng nghĩa với việc đại lý thuế không đáp ứng được các yêu cầu và tiêu chuẩn cần thiết để hoạt động trong lĩnh vực này trong một thời gian dài.

- Trường hợp thứ hai là khi đại lý thuế không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, chính xác thông tin và tài liệu cho cơ quan thuế theo quy định. Điều này có nghĩa là đại lý thuế không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp thông tin cần thiết cho cơ quan thuế hoặc không cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác.

- Trường hợp tiếp theo là khi đại lý thuế tiết lộ thông tin gây thiệt hại về mặt vật chất, tinh thần và uy tín của người nộp thuế sử dụng dịch vụ của họ, trừ khi người nộp thuế đồng ý hoặc pháp luật có quy định về việc tiết lộ thông tin này. Điều này nhằm bảo vệ quyền riêng tư và uy tín của người nộp thuế.

- Trường hợp thứ tư là khi đại lý thuế sử dụng hoặc quản lý nhân viên không tuân thủ đúng theo quy định tại Thông tư này. Điều này ám chỉ việc các nhân viên của đại lý thuế không thực hiện đúng quy trình và quy định mà Thông tư đề ra, dẫn đến việc hoạt động không hiệu quả của đại lý thuế.

- Cuối cùng, đại lý thuế cũng bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế nếu không thực hiện thông báo hoặc báo cáo theo quy định tại khoản 8 Điều 24 của Thông tư này trong khoảng thời gian từ 15 ngày trở lên so với thời hạn báo cáo hoặc thông báo của cơ quan thuế. Điều này nhằm đảm bảo tính chính xác và đúng hẹn trong việc báo cáo thông tin đến cơ quan thuế.

Tổng quát lại, đại lý thuế sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế trong những trường hợp vi phạm quy định và không tuân thủ các điều kiện, yêu cầu và quy trình quản lý của cơ quan thuế. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong hoạt động thuế.

Xem thêm >>> Thủ tục đăng ký cấp, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế

Nếu quý khách hàng có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến bài viết hoặc liên quan đến pháp luật, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ và giúp quý khách giải quyết mọi khúc mắc. Chúng tôi hiểu rằng có thể có những thắc mắc, đánh giá hay ý kiến khác nhau về nội dung mà chúng tôi cung cấp. Vì vậy, chúng tôi muốn đảm bảo rằng quý khách hàng sẽ nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ chúng tôi. Để đáp ứng nhu cầu này, chúng tôi đã thiết lập một tổng đài tư vấn pháp luật với số điện thoại 1900.6162 và địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn. Quý khách hàng có thể sử dụng thông tin liên lạc này để liên hệ với chúng tôi.