1. Các ngành nghề bắt buộc phải có giấy chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật an toàn thực phẩm 2010 có định nghĩa về an toàn vệ sinh thực phẩm, theo đó an toàn vệ sinh thực phẩm là việc bảo đảm để thực phẩm không gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 15/2018/N Đ-CP  Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn vệ sinh thực phẩm, các trường hợp bắt buộc phải có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là tất các các cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm trừ trường hợp không bắt buộc phải có giấy chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, theo đó, các trường hợp sau đây không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

- Các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ không thuộc diện phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;

- Sơ chế nhỏ lẻ cũng thuộc trường hợp không bắt buộc phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm

- Hoạt động kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ cũng thuộc diện không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

- Hoạt động kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn theo quy đinh của pháp luật cũng là một trong số cơ sở không cần phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;

- Theo quy định của pháp luật nhà hàng trong khách sạn cũng thuộc trường hợp không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm

- Bên cạnh đó, trường hợp thuộc diện không cần có Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm bao gồm cả các bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;

- Kinh doanh thức ăn đường phố trường hợp này pháp luật không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

- Bên cạnh đó, các cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực cũng thuộc diện không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Mặc dù pháp luật quy định các trường hợp kể trên không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, nhưng các trường hợp này phải đáp ứng việc tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tương ứng.

 2. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của pháp luật

Hiện nay, theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật an toàn thực phẩm 2010 có quy định về hồ sơ thực hiện đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm bao gồm: 

-  Hồ sơ cần phải có đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

- Bên cạnh đó trong hồ sơ cần phải cung cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Theo quy định của pháp luật, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cần có bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

- Bên cạnh đó, trong hồ sơ cần phải có Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, hoặc kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;

- Ngoài các giấy tờ trên, trong hồ sơ cần có Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành. Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền được Bộ Công Thương chỉ định cấp theo quy định và có thời hạn trong vòng 01 năm kể từ ngày cấp.

3. Quy đình của pháp luật về trình tự, thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm

Hiện nay, theo quy định của pháp luật, việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện theo các trình tự, thủ tục sau đây:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống nộp hồ sơ xin Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm về bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Sở Y tế tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Bước 2: Theo quy định, trong thời gian 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phải tiến hành  thông báo bằng văn bản cho cơ sở nộp hồ sơ đề nghị. Trường hợp nếu có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, phải tiến hành thông báo cho cá nhân, tổ chức được biết và trong 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo cơ sở không bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì hồ sơ của cơ sở không còn giá trị. Cơ sở phải nộp hồ sơ mới để được cấp Giấy chứng nhận nếu có nhu cầu.

Bước 3: Đối với hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 15 ngày làm việc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành lập đoàn thẩm định, thông báo cho cơ sở về thời gian thẩm định và tổ chức thẩm định tại cơ sở. Trong trường hợp  kết quả thẩm định đạt yêu cầu Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở trong thời gian 05 ngày làm việc. Nếu kết quả thẩm định tại cơ sở chưa đạt yêu cầu và có thể khắc phục thì cơ sở có thể khắc phục trong thời gian không quá 30 ngày và báo cáo kết quả khắc phục. Trường hợp kết quả khắc phục đạt yêu cầu thì Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở, trường hợp kết quả khắc phục không đạt yêu cầu Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm thông báo bằng văn bản cơ sở và cơ quan quản lý tại địa phương. Nếu kết quả thẩm định không đạt yêu cầu thì cơ sở không được hoạt động cho tới khi được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Đối với trường hợp thay đổi tên cơ sở và/hoặc đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và quy trình sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và Giấy chứng nhận còn thời hạn thì cơ sở gửi thông báo thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận và kèm theo bản sao văn bản hợp pháp thể hiện ;sự thay đổi đó đến Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bước 4: Thực hiện việc trả giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở.

Trên đây là một số vấn đề về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện theo trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định trong thời hạn giải quyết mà pháp luật quy định (không quá 20 ngày làm việc). Để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc thực hiện hoạt động cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay, có thể tham khảo bài viết: Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Mọi thắc mắc liên hệ 19006162 hoặc email lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp chi tiết.

Trân trọng