1. Nguyên tắc cấp giấy phép và thời hạn cấp giấy phép hoạt động điện lực

Theo quy định của pháp luật, điện là một ngành quan trọng quyết định tới hoạt động sản xuất, kinh doanh từ đó có ảnh hưởng rất lớn lên nền kinh tế, do đó đối với vấn đề kinh doanh liên quan đến điện, pháp luật quy định rất rõ về điều kiện được phép hoạt động và yêu cầu cấp giấy phép hoạt động. Do đó, hiện nay, pháp luật đề ra rất nhiều quy định buộc chủ thể muốn thực hiện các hoạt động liên quan đến điện phải đáp ứng để có thể tiến hành kinh doanh hoạt động này. Để thực hiện kinh doanh điện, các chủ thể phải đáp ứng đủ điều kiện để có thể được cấp giấy phép hoạt động điện lực. Việc cấp giấy phép hoạt động điện lực phải tuân thủ các quy định của pháp luật, tuân thủ các nguyên tắc về cấp giấy phép hoạt động điện được quy định cụ thể tại Điều 4 Thông tư 21/2020/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2020 Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực, theo đó:

- Pháp luật quy định, việc cấp giấy phép hoạt động điện trước giai đoạn thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, giấy phép đối với hoạt động điện lực lĩnh vực bán lẻ điện được cấp đồng thời với lĩnh vực hoạt động phân phối điện, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 21/2020/TT-BCT. Như vậy để tạo thuận lợi trong hoạt động quản lý và cũng như tạo thuận lợi trong hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh doanh khi kinh doanh phân phối điện hoặc bán lẻ điện, pháp luật quy định khi thực hiện cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với lực lĩnh vực bán lẻ điện chủ thể kinh doanh được đồng thời cấp giấy phép đối với hoạt động phân phối điện trừ các trường hợp pháp luật quy định. Trên thực tế hoạt động bán lẻ điện có liên hệ mật thiết với hoạt động phân phối điện, do đó, pháp luật có quy định như trên nhằm mục đích đảm bảo việc thực hiện kinh doanh của các chủ thể kinh doanh cũng như hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Đối với đơn vị phát điện đăng ký hoạt động bán lẻ điện, không mua điện từ hệ thống điện quốc gia và có lưới điện để thực hiện hoạt động bán lẻ điện: Giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực bán lẻ điện được cấp đồng thời với lĩnh vực phát điện. Theo đó, pháp luật quy định nguyên tắc cấp giấy phép hoạt động điện lực, trong trường hợp đơn vị phát điện đăng ký hoạt động bán lẻ điện, mà không thực hiện việc mua điện từ hệ thống điện quốc gia và có lưới điện để thực hiện hoạt động bán lẻ điện việc cấp Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán lẻ được thực hiện theo quy định của pháp luật sẽ được cấp đồng thời với lĩnh vực phát điện. 

- Ngoài ra, tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 21/2020/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2020 Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực trong trường hợp giấy phép phát điện được cấp cho tổ chức là đơn vị sở hữu nhà máy điện với từng nhà máy.

Về thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực cấp cho đơn vị hoạt động điện lực cấp cho đơn vị hoạt động điện lực được quy định tại khoản 4 Điều 4 cụ thể sau giấy phép trong hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực được quy định tối đa là 05 năm; đối với lĩnh vực hoạt động phát điện trong trường hợp nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đắc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giấy pháp hoạt động có thời hạn tối đa là 20 năm, trường hợp đối với nhà máy điện không thuộc danh mục nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thời hạn của giấy phép hoạt động được quy định là 10 năm; đối với hoạt động truyền tải điện giấy phép hoạt động được quy định có thời hạn là 20 năm; về hoạt động phân phối điện thời hạn của giấy phép hoạt động trong lĩnh vực này là 10 năm; đối với hoạt động bán buôn điện, bán lẻ điện thời hạn của giấy phép hoạt động điện là 10 năm. Trong trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, chuyển giao tài sản, pháp luật quy định thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực sẽ được cấp theo thời hạn của giấy phép cũ trong trường hợp cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép do thay đổi một trong các nội dung ghi trên Giấy phép gồm: tên, địa chỉ trụ sở, phạm vi hoạt động đã được cấp giấy phép. Ngoài ra, theo quy định của pháp luật, căn cứ vào điều kiện thực thế về hạng mục công trình điện, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực cấp giấy phép hoạt động điện lực có thời hạn ngắn hơn thời hạn mà pháp luật quy định.

2. Quy định của pháp luật về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ điện

Theo quy định của pháp luật hiện này, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ điện được quy định bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

- Hồ sơ cần có văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực, về văn bản  đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực đã được ban hành theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 21/2020/TT-BCT

- Trong hồ sơ cần phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép. Như vây, bên cạnh việc có văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo mẫu mà pháp luật quy định, trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ điện cần phải có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc có thể là các Quyết định thành lập, hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức được cấp phép.

- Ngoài ra, trong hồ sơ cần có danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kinh doanh theo Mẫu 3b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 21/2020/TT-BCT; bản sao bằng tốt nghiệp của người có tên trong danh. Bên cạnh đó, theo quy định của pháp luật, cần cung cấp bản sao hợp đồng lao động và bản sao bằng tốt nghiệp của người có tên trong danh sách; các tài liệu chứng minh thời gian làm việc trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ điện của người trực tiếp quản lý kinh doanh (Bản khai lý lịch công tác có xác nhận của người sử dụng lao động hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương).

3. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật

Hiện nay theo quy định tại Điều 12 Thông tư 21/2020/TT-BCT thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực được quy định cụ thể như sau:

- Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực của Bộ Công Thương và Cục Điều tiết điện lực được quy định tại Khoản 19 Điều 3 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp hoặc ủy quyền cho Sở Công Thương  có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các lĩnh vực cụ thể sau: Hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW đặt tại địa phương;  Hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương;  Hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương; Tư vấn chuyên ngành điện lực, bao gồm tư vấn thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương; ư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương.

- Ngoài ra, đối với trường hợp giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực bán lẻ điện pháp luật quy định được cấp đồng thời với lĩnh vực phân phối điện, trong đó có lĩnh vực thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Cục Điều tiết điện lực thì cơ quan cấp giấy phép là Cục Điều tiết điện lực.

Trên đây là một số vấn đề liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động bán buôn, bán lẻ điện. Để có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này, tham khảo bài viết: Điều kiện cấp giấy phép hoạt động bán buôn bán lẻ điện.

Mọi thắc mắc liên hệ tổng đài19006162 hoặc email lienhe@luatminhkhue.vn để có thể được giải đáp chi tiết.

Trân trọng