Căn cứ vào khoản 1 Điều 53 Bộ luật Lao động năm 2019, thời hạn cho thuê lại lao động đối với người lao động tối đa là 12 tháng.

Như vậy, việc quy định thời hạn cho thuê lại lao động với người lao động tối đa 12 tháng phù hợp với bản chất của việc cho thuê lại lao động là để giải quyết tính thiếu hụt lao động tạm thời của người sử dụng lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động cần người lao động làm việc lâu dài thì nên giao kết hợp đồng lao động chính thức để bảo vệ tốt hơn quyền lợi cho người lao động, đồng thời người sử dụng lao động cũng có được nguồn nhân sự chất lượng và ổn định.