Thời hạn kháng nghị là khoảng thời gian do pháp luật quy định để những người có thẩm quyền được kháng nghị bản án, quyết định của Toà án.

Tuỳ theo từng loại kháng nghị mà pháp luật tố tụng có các quy định cụ thể về thời hạn kháng nghị. Thời hạn kháng nghị phúc thẩm, thời hạn kháng nghị giám đốc thẩm, thời hạn kháng nghị tái thẩm; như thời hạn kháng nghị phúc thẩm bản án hình sự của Viên kiểm sát cùng cấp là 15 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 30 ngày kể từ ngày tuyên án. Thời hạn kháng nghị các quyết định của Toà án cấp sơ thẩm cùng cấp là 7 ngày kể từ ngày Toà án ra quyết định. Thời hạn kháng nghị được tính theo ngày tròn nghĩa là ngày tiếp theo ngày tuyên án tính là ngày thứ nhất, ngày cuối cùng của thời hạn nếu rơi vào ngày không làm việc thì tính sang ngày cơ quan nhà nước làm việc trở lại.

Nếu văn bản kháng nghị được gửi qua đường bưu điện thì thời hạn kháng nghị được tính bằng cách căn cứ vào ngày bưu điện nơi gửi đóng dấu ở phong bì.