1. Thông tư 17/2024/TT-BCA là Thông tư hướng dẫn Luật Căn cước

Vào ngày 15 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư 17/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước.

Thông tư 17/2024/TT-BCA quy định chi tiết và biện pháp thi hành liên quan đến các nội dung sau:

- Hình thức thể hiện căn cước điện tử; thông tin về nơi cư trú trên thẻ căn cước;

- Trường hợp không có hoặc không thu nhận được đầy đủ thông tin về nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, quê quán, dân tộc, tôn giáo;

- Tổ chức thu nhận hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước lưu động khi cần thiết;

- Thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia;

- Biểu mẫu sử dụng trong cấp, quản lý căn cước;

- Biểu mẫu sử dụng trong việc thu thập, cập nhật, điều chỉnh, tích hợp, xác nhận và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác cấp và quản lý căn cước.

 

2. Nội dung trên căn cước khi không có hoặc không thu nhận được đầy đủ thông tin về nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, quê quán, dân tộc, tôn giáo

- Thông tin về dân tộc, tôn giáo:

+ Trường hợp không có hoặc đã được thu thập nhưng cần cập nhật, điều chỉnh: Cơ quan quản lý căn cước có trách nhiệm cập nhật, điều chỉnh thông tin về dân tộc, tôn giáo khi công dân đề nghị.

+ Trường hợp chưa có hoặc chưa đầy đủ: Cơ quan quản lý căn cước sẽ yêu cầu người dân cung cấp thông tin này. Đồng thời, cơ quan quản lý căn cước sẽ phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để kiểm tra, đảm bảo tính chính xác và thống nhất của thông tin.

+ Yêu cầu về danh mục: Thông tin về dân tộc, tôn giáo phải thuộc danh mục dân tộc, tôn giáo được cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc công nhận.

- Thông tin về nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, quê quán:

+ Trường hợp không có hoặc không thu thập được đầy đủ địa danh hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh: Cơ quan quản lý căn cước sẽ yêu cầu người dân xuất trình giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp để thể hiện các thông tin này, nhằm cập nhật và điều chỉnh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.

+ Trường hợp giấy tờ, tài liệu không đầy đủ: Nếu giấy tờ, tài liệu do người dân cung cấp không thể hiện hoặc thể hiện không đầy đủ địa danh hành chính, cơ quan quản lý căn cước sẽ yêu cầu người dân cung cấp thông tin và làm văn bản cam kết đối với các thông tin đã cung cấp. 

 

3. Tổ chức thu nhận hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước lưu động

Việc tổ chức thu nhận hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước lưu động như sau:

- Địa điểm thực hiện: Việc thu nhận hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước lưu động được thực hiện tại Công an cấp xã, phường nơi người đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước đang tạm trú.

- Hồ sơ cần thiết:

+ Đơn đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước: Người đề nghị phải nộp đơn đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

+ Giấy tờ tùy thân: Bao gồm Chứng minh nhân dân (CMND), Căn cước công dân (CCCD) hoặc Hộ chiếu.

+ Giấy tờ chứng minh nơi tạm trú: Các giấy tờ này có thể là sổ hộ khẩu, giấy tạm trú hoặc các giấy tờ khác có liên quan.

+ Giấy tờ khác (nếu có): Các giấy tờ khác có liên quan, nếu có.

Quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, đặc biệt là những người đang tạm trú tại địa phương khác.

 

4. Thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia

Quy định về thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia như sau:

- Mục đích: Người được cấp thẻ căn cước có thể thực hiện thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và xác minh danh tính điện tử.

- Địa điểm thực hiện thỏa thuận: Thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia được thực hiện tại Công an cấp xã, phường nơi người được cấp thẻ căn cước đang thường trú hoặc tạm trú.

Quy định này giúp người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, đồng thời đảm bảo tính chính xác và an toàn trong việc xác minh danh tính điện tử.

 

5. Biểu mẫu sử dụng trong cấp, quản lý căn cước

Các biểu mẫu sử dụng trong quá trình cấp, quản lý căn cước công dân theo quy định tại Điều 8 Thông tư 17/2024/TT-BCA bao gồm:

- Phiếu thu nhận thông tin căn cước (ký hiệu là CC01): Phiếu này được cơ quan quản lý căn cước nơi tiếp nhận hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước tạo lập. Phiếu dựa trên thông tin trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước của công dân và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam.

- Giấy hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục về căn cước (ký hiệu là CC02): Giấy này do cơ quan quản lý căn cước nơi tiếp nhận hồ sơ cấp cho công dân và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch để hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục về căn cước.

- Thông báo về việc từ chối giải quyết thủ tục về căn cước (ký hiệu là CC03): Thông báo này được cơ quan quản lý căn cước nơi tiếp nhận hồ sơ lập để thông báo cho công dân và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch về việc từ chối giải quyết thủ tục về căn cước.

- Giấy xác nhận số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân (ký hiệu là CC04): Giấy này được cơ quan quản lý căn cước hoặc Công an cấp xã cấp cho công dân nhằm xác nhận thông tin số chứng minh nhân dân 09 số với số định danh cá nhân, hoặc số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân mới xác lập.

- Biên bản về việc thu hồi thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước (ký hiệu là CC05): Biên bản này do cơ quan có thẩm quyền thu hồi lập đối với các trường hợp thẻ căn cước và giấy chứng nhận căn cước bị thu hồi theo quy định.

 

6. Biểu mẫu sử dụng trong thu thập, cập nhật, điều chỉnh, tích hợp, xác nhận, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước

Các biểu mẫu sử dụng trong thu thập, cập nhật, điều chỉnh, tích hợp, xác nhận và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước theo Điều 9 Thông tư 17/2024/TT-BCA bao gồm:

- Phiếu thu thập thông tin dân cư (ký hiệu là DC01): Phiếu này được sử dụng cho công dân và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch để kê khai thông tin, nhằm thu thập và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Phiếu đề nghị giải quyết thủ tục về căn cước (ký hiệu là DC02): Phiếu này được dùng khi công dân và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch thực hiện các thủ tục liên quan đến thẻ căn cước, bao gồm: cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước; xác nhận thông tin số chứng minh nhân dân 09 số và số định danh cá nhân; hủy hoặc xác lập lại số định danh cá nhân; khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tích hợp thông tin vào thẻ căn cước; và thu thập, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu căn cước.

- Phiếu cung cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước (ký hiệu là DC03): Phiếu này được cấp bởi cơ quan quản lý căn cước hoặc Công an cấp xã cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Các địa điểm làm thẻ căn cước công dân tại Hà Nội năm 2024. Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu trực tiếp tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!