1. Thủ tục, giấy tờ tách sổ đỏ, chuyển nhượng đất ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Ba em chơi nên nợ nhiều cần phải bán 1/2 đất nhà ở. Và em không tin tưởng nên e muốn làm giấy tờ làm bằng chứng và quyền nhượng nửa số đất còn lại sang tên em thì cần làm những giây cảm kết gì ạ. Khi bán được đất em muốn là người đứng lên nhận tiền của bên trả BĐS thì em cần phải làm những gì ạ ?

Nếu khi bán em không nhận đuoejc tiềm như hợp đồng thỏa thuận thì em cần làm những gì ạ ?

Em nhờ luật sư tư vấn giúp em.

- K.J.

Luật sư trả lời:

Trường hợp của bạn, do thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ, nên chưa thể biết được rằng nửa số đất còn lại có đủ điều kiện về diện tích để tác thửa đất, tách sổ đỏ hay không ?

Cụ thể: Quyết định 20/2017/QĐ-UBND về nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố được Luật Đất đai 2013 và Nghị định giao về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội quy định:

Điều 3. Hạn mức giao đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở theo hạn mức giao đất .

1. Hạn mức giao đất ở tái định cư; giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội được quy định như sau:

Khu vực

Mức tối thiểu

Mức tối đa

Các phường

30 m2

90 m2

Các xã giáp ranh các quận và thị trấn

60 m2

120 m2

Các xã vùng đồng bằng

80 m2

180 m2

Các xã vùng trung du

120 m2

240 m2

Các xã vùng miền núi

150 m2

300 m2

Các xã được phân loại để làm căn cứ xác định hạn mức giao đất ở công nhận quyền sử dụng đất ở đối với từng vùng được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này.

Hạn mức giao đất ở quy định tại Điều này không áp dụng cho trường hợp mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở cho các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở ổn định theo khoản 2 Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được xác định bằng một lần hạn mức giao đất ở (xác định theo mức tối đa quy định tại khoản 1 Điều này) nhưng không vượt quá diện tích thửa đất.

3. Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở cho các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở ổn định theo khoản 3 Điều 24 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được xác định bằng 05 lần hạn mức giao đất ở (xác định theo mức tối đa quy định tại khoản 1 Điều này) nhưng không vượt quá diện tích thửa đất.

*Trình tự, thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Thứ nhất, Giấy tờ trong hồ sơ:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (1 bản gốc + 3 bản sao công chứng)

+ Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa các bên.

+ Sơ đồ kỹ thuật thửa đất (nếu có)

+ Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của bên tặng cho và bên nhận tặng cho (bản sao, công chứng)

+ Các giấy tờ khác như giấy đăng ký hết hôn nếu tặng cho cả vợ và chồng, biên bản thỏa thuận về tài sản có liên quan đến phần đất này… (nếu được yêu cầu)

Thứ hai, Nơi nộp hồ sơ: nơi có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 105 Luật Đất Đai 2013 do Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có bất động sản cấp.

Thứ ba, thời gian giải quyết:
Trong thời hạn không quá mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp các bên chuyển nhượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho các bên chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính. Theo đó, bạn sẽ phải nộp các giấy tờ xác nhận về việc miễn thuế do cơ quan thuế đã cấp để văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất làm căn cứ tiếp tục thủ tục sang tên cho bạn.

Trong thời hạn không quá năm ngày làm việc kể từ ngày thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, các bạn nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi đã sang tên tại nơi đã nộp hồ sơ là văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng tài nguyên môi trường nơi có đất.

*Người sử dụng đất có nhu cầu xin tách thửa lập một (01) bộ hồ sơ nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Hồ sơ tách thửa gồm có:

* Đơn xin tách thửa của người sử dụng đất;

* Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật đất đai năm 2013.

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

……………………………

5. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.”

- Về phí, lệ phí tách thửa:

Theo khoản 1 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 thì việc tách thửa giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này, hồ sơ cần có giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người tiến hành tách thửa và người nhận chuyển nhượng như: Giấy khai sinh…

Trường hợp của bạn phải nộp phí trước bạ. Mức phí trước bạ được tính bằng 0,5% giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng tách thửa.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục cấp sổ hồng và vấn đề xin cấp phép xây dựng ?

2. Thủ tục tách thửa đối với đất ở có vườn ?

Chào luật sư, anh trai tôi có một miếng đất đã có bìa đỏ có diện tích 380m2. Trong đó 140m2 đất ở đã có nhà . Nay anh tôi muốn chuyển nhượng 1/2 miếng đất cho tôi (tách bìa thành 2 phần như nhau) Xin hỏi: Thủ tục tách cần những gì? - Lệ phí tách là bao nhiêu và có phải nộp thêm phí chuyển đổi đất vườn tạm sang đất ở không, đất nhà anh tôi ở xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Trả lời:

Theo bạn cung cấp, đất nhà bạn có diện tích là 380 m2 đã có sổ đỏ thì trong đó 140 m2 là đất có nhà còn lại 240 m2 đất chưa được xây dựng gì, tuy nhiên do bạn cung cấp chưa đầy đủ việc 380 m2 đất được cấp sổ đỏ có nguồn gốc là loại đất nào, đất ở hay đất vườn, đất nông nghiệp hay đất phi nông nghiệp. Nên chúng tôi sẽ chia thành hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: Toàn bộ diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp được xác định là đất ở.

Đối với trường hợp này bạn chỉ cần làm thủ tục tách thửa, rồi xây nhà mà không cần phải chuyển mục đích sử dụng đất. Căn cứ theo Quyết định 4463/2014/QĐ-UBND về hạn mức giao đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức công nhận đất ở và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thì Huyện Như Thanh nơi bạn ở là huyện miền núi, do đó mà diện tích tối thiểu, tối đa được quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 4 như sau:

Điều 4. Hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại nông thôn (theo khoản 2 Điều 143 Luật đất đai năm 2013 ).

1. Hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân.

c) Đối với địa bàn xã miền núi.

- Tối đa 200 m2/hộ đối với các vị trí ven đường giao thông, khu vực trung tâm xã, cụm xã thuận lợi cho hoạt động thương mại, dịch vụ, sinh hoạt;

- Tối đa 400 m2/hộ đối với các vị trí còn lại.

Căn cứ theo quy định trên thì việc nhà bạn muốn tách đôi mỗi thửa tức là diện tích mỗi thửa còn 190 m2 là hoàn toàn được. Về trình tự thủ tục tách thửa như sau:

Theo quy định tại Điều 75 về trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai thì:

“1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

4. Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

b) Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

Hồ sơ tách thửa sẽ gồm các giấy tờ sau:

- Đơn xin tách thửa đất (theo mẫu);

- Giấy chứng nhận đã cấp (bản chính);

- Văn bản chia tách thửa đất, văn bản chia tách quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chung của hộ gia đình hoặc của nhóm người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thủ tục chuyển nhượng sang tên quyền sử dụng đất, Hồ sơ bao gồm:

+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Giấy tờ khác, như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của hai bên…

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của công chứng nhà nước; trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì được lựa chọn hình thức chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất. Bạn nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nơi có thửa đất.

- Về thời gian thực hiện :

Theo quy định tại Điểm b, đ khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014 quy định chi tiết một số điều Luật đất đai có quy định như sau:

b) Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng là không quá 30 ngày;

đ) Tách thửa, hợp thửa đất; thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý là không quá 20 ngày;”

- Các loại thuế, phí bạn phải nộp như sau:

Lệ phí trước bạ: Điều 7 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP Về lệ phí trước bạ

Lệ phí trước bạ là 0.5% giá đất theo bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành.

Ngoài ra, bạn còn mất một số khoản lệ phí cấp Giấy chứng nhận, phí công chứng, phí đo vẽ, tuy nhiên khoản lệ phí này là không lớn.

Trường hợp 2: Đất có 140 m2 là đất ở đã xây nhà

Căn cứ theo khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai 2013 quy định:

Điều 103. Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao

6. Phần diện tích đất vườn, ao còn lại sau khi đã xác định diện tích đất ở theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 của Điều này thì được xác định sử dụng vào mục đích hiện trạng đang sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật này.

Điều 10. Phân loại đất

Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:

1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

b) Đất trồng cây lâu năm;

c) Đất rừng sản xuất;

d) Đất rừng phòng hộ;

đ) Đất rừng đặc dụng;

e) Đất nuôi trồng thủy sản;

g) Đất làm muối;

h) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh;

Căn cứ theo quy định trên, sau khi xác định 140 m2 là đất ở thì diện tích đất còn lại được xác định là đất nông nghiệp. Do đó trước khi bạn làm thủ tục tách thửa để xây nhà thì bạn phải tiến hành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp đối với phần diện tích 240m2 kia sang đất phi nông nghiệp là đất ở.

Về trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất bạn thực hiện như sau:

Thứ nhất để chuyển mục đích sử dụng đất bạn cần thực hiện các thủ tục: xin cấp phép của UBND cấp huyện/ quận (nếu pháp luật quy định); nộp nghĩa vụ tài chính về đất, nhận kết quả. Trường hợp của gia đình bạn thuộc vào trường hợp phải xin cấp phép của UBND cấp huyện/ quận quy định tại điểm e, khoản 1 điều 57 luật Đất đai 2013

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Trong đó để xin cấp phép chuyển mục đích sử dụng đất thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất và nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất được hướng dẫn tại điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất như sau:

Điều 6. Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ gồm:

a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất gồm:

a) Các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Biên bản xác minh thực địa;

c) Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; bản sao báo cáo kinh tế - kỹ thuật của tổ chức sử dụng đất đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình; văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CPđã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, phải cấp giấy chứng nhận đầu tư;

d) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CPđối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư và trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải bổ sung văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 59 của Luật Đất đai;

đ) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;

e) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.

Như vậy gia đình bạn cần điền vào mẫu đơn số 01 được hướng dẫn tại thông tư và nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình mình để cơ quan có thẩm quyền tức UBND cấp huyện/quậnxem xét và cấp phép.

Nghĩa vụ tài chính bạn phải thực hiện được hướng dẫn tại điểm a, khoản 2 điều 5 nghị định 45/2014/NĐ-CP như sau:

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong đó giá đất để tính là giá đất được quy định trong Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh/ thành phố ban hành. Bạn căn cứ vào đó và diện tích chuyển mục đích để tính nghĩa vụ tài chính mình phải thực hiện.

Cuối cùng bạn đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả cụ thể là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được chỉnh lý theo mục đích chuyển đổi. Thời gian thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất là 35 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đến ngày nhận kết quả.

Sau khi thực hiện xong thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, bạn tiến hành thủ tục tách thửa như trường hợp 1.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn thủ tục tách sổ đỏ, tách thửa đất trực tuyến miễn phí

3. Hướng dẫn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất thổ cư và tách thửa ?

Xin chào luật sư! Em muốn nhờ luật sư tư vấn giúp em một vấn đề ạ. Bà nội của em có một thửa đất diện tích 544 m2, trong đó diện tích đất ở là 79 m2, diện tích còn lại là đất vườn, đã có sổ đỏ.
Nay bà của em muốn tách ra khoảng 150 m2 đất vườn để bán, người mua đã đồng ý nhưng yêu cầu bà nội em phải chuyển trong 150 m2 đất vườn đó có 40 m2 là đất ở và bà của em phải lo toàn bộ giấy tờ. Luật sư cho em hỏi bây giờ bà em phải làm thế nào ạ, nên chuyển mục đích sử dụng là thêm 40 m2 đất vườn sang thổ cư rồi mới tách thửa để bán hay tách thửa trước rồi mới chuyển mục đích sử dụng ạ.(Đất bán có bề ngang 5m, dài gần 30 m, diện tích khoảng 150 m2) ?
Mong nhận được tư vấn sớm của luật sư. Em xin chân thành cảm ơn.

Trả lời :

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

Điều 75. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật đất đai 2013 quy định như sau:

Điều 75. Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

......
Điều 57. Luật đất đai 2013 quy định như sau:
Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất
1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:
a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;
b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;
c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;
d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.
Như vậy, trường hợp của bạn:
1. Để sang tên thì bạn sẽ nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo hồ sơ xin tách thửa. Theo quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Hồ sơ xin tách thửa bao gồm:

Đơn xin tách thửa

GCNQSDD hoặc một trong những giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013

Giấy xác nhận của UBND về việc đất không tranh chấp và phù hợp với quy hoạch của địa phương.

2. Nếu bạn muốn chuyển mục đích sử dụng của đất sang đất ở thì bạn sẽ nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng của đất tại Phòng tài nguyên môi trường. Hồ sơ bao gồm:

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Tách thửa đất ở có đất trồng cây lâu năm được không ? nếu được thì thủ tục tách ra sao ?

4. Tư vấn về thủ tục tách thửa dưới dạng đồng sở hữu?

Kính thưa luật sư. Vào năm 2013 tôi và anh Sơn có mua 2 căn nhà liền kề dạng thừa phát lại công chứng vi bằng với diện tích 27.3m2/căn (tổng Dt sử dụng 50m2) KT 3.7x7.3m/căn tại xã Bà Điểm Hóc môn với số tiền 440tr/căn-1 trệt ,1 lầu-có giấy phép xây dựng, nhưng chưa hoàn công. Hiện nay Bà Điểm-Hóc môn thuộc quy hoạch 1/2000 của thành phố HCM.
Vậy chúng tôi có được hưởng diện tích làm sổ theo quy định không?(theo quy định thì diện tích có nhà hiện hữu là 50m2 và chiều rộng măt tiền 4m đối với khu đô thị quy hoạch) .Hiện nay chúng tôi có nhu cầu tách thửa làm sổ đỏ dưới dạng đồng sở hữu có được không-2 căn hợp lại để tách sổ?(vì 1 người không đủ dt làm sổ)? Tổng thửa đất cần tách trên1000m2. Trong trường hợp tôi mua thêm 37m2 nữa để đủ 80m2 thì tôi có thẻ gộp 2 hợp đồng mua bán để tách thửa dược không? Các khoản chi phí chúng tôi phải chịu bao gồm những gì? Trong giấy tờ công chứng vi bằng có ghi đất chưa đóng thuế sử dụng đất vậy thuế đó chúng tôi chịu hay chủ đất chịu? Các thủ tục cần làm là gì? Nếu đủ điều kiện cấp sổ đỏ thì chúng tôi có thể đăng ký số nhà cho 2 căn trên được không và có thể chuyển hộ khẩu về đây được không?
Xin cảm ơn luật sư và chờ hồi âm

Trả lời:

Kính chào và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Luật Minh Khuê của chúng tôi.Với câu hỏi trên chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Các bạn có được hưởng diện tích làm sổ theo quy định: (theo quy định thì diện tích có nhà hiện hữu là 50m2 và chiều rộng măt tiền 4m đối với khu đô thị quy hoạch). Bởi vì bạn đã mua 2 căn nhà với (tổng Dt sử dụng 50m2) KT 3.7x7.3m/ căn. bạn trình bày, năm 2013 bạn và anh Sơn có mua 2 căn nhà liền kề dạng thừa phát lại công chứng vi bằng và hiện nay Bà Điểm-Hóc môn thuộc quy hoạch 1/2000 của thành phố HCM. Như vậy thì bạn mua nhà trước thời điểm quy hoạch của thành phố nên bạn vẫn được hưởng diện tích làm sổ theo quy định.

Theo Khoản 2 Điều 49 Luật đất đai năm 2013 quy định:
Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật. Như vậy, trường hợp của bạn công bố quyết định quy hoạch, do vậy bạn vẫn được hưởng diện tích làm sổ theo quy định.

2. Hiện nay chúng tôi có nhu cầu tách thửa làm sổ đỏ dưới dạng đồng sở hữu có được không-2 căn hợp lại để tách sổ? (vì 1 người không đủ dt làm sổ)?

Theo quy định tại khoản 1b Điều 5 Quyết định 60/2017/QĐ-UBND QUY ĐỊNH VỀ DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa

Điều 5. Quy định về tách thửa các loại đất

1. Tách thửa đất ở:

.....

b) Diện tích tối thiểu của thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa (sau khi trừ lộ giới) như sau:

Khu vực

Thửa đất hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa

Khu vực 1:

gồm các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú.

tối thiểu 36m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét.

Khu vực 2:

gồm các Quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và Thị trấn các huyện.

tối thiểu 50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 04 mét.

Khu vực 3:

gồm huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ (ngoại trừ thị trấn).

tối thiểu 80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 mét.

Như vậy thì diên tích tối thiểu theo quy đinh sau khi tách thửa trong trường hợp của bạn là: 80m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 5m(Vì bạn đã mua có cả nhà rồi).Vì 2 căn nhà bạn và anh Sơn mua mới chỉ được 50m2 nên trường hợp của bạn sẽ không được tách thửa

3. Trong trường hợp tôi mua thêm 37m2 nữa để đủ 80m2 thì tôi có thẻ gộp 2 hợp đồng mua bán để tách thửa được không?

Trường hợp này bạn vẫn không thể vì khi bạn mua thêm 37 m2 nữa thì sẽ nâng tổng diện tích là 87m2 .Với 87 m2 bạn vẫn chưa đủ được điều kiện để tách thửa mà điều kiện để tách thửa là sau khi tách thửa ,thửa mới được tách ra và thửa còn lại phải đủ 80m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 5m.

4. Trong giấy tờ công chứng vi bằng có ghi đất chưa đóng thuế sử dụng đất vậy thuế đó chúng tôi chịu hay chủ đất chịu? Các thủ tục cần làm là gì? Nếu đủ điều kiện cấp sổ đỏ thì chúng tôi có thể đăng ký số nhà cho 2 căn trên được không và có thể chuyển hộ khẩu về đây được không?

Như vậy là trong giấy tờ công chứng vi bằng có ghi chưa có đóng thuế sử dụng đất thì trong hợp đồng mua bán nhà của bạn cũng chưa có thuế sử dụng đất.Hợp đồng này đã được hoàn thành thì bạn và anh sơn sẽ phải đóng thuế sử dụng đất theo khoản 1 Điều 4 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010.

Điều 4 Người nộp thuế

1. Người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 2 của Luật này.

Việc kê khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được áp dụng với đối tượng:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính thì việc kê khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chỉ áp dụng đối với đất ở và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khai thuế, nộp hồ sơ khai thuế đối với đất phi nông nghiệp chịu thuế của hộ gia đình, cá nhân được thực hiện :

Theo quy định tại tiết c, khoản 1 Điều 18 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính thì: Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế hoặc tại tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy quyền theo quy định của pháp luật.Hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gồm:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 18 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính :

- Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho từng thửa đất chịu thuế theo mẫu số 01/TK-SDDPNN áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân hoặc mẫu số 02/TK-SDDPNN áp dụng cho tổ chức.

- Bản chụp các giấy tờ liên quan đến thửa đất chịu thuế như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất, Quyết định hoặc Hợp đồng cho thuê đất, Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

- Bản chụp các giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm thuế (nếu có).

Nếu đủ điều kiện cấp sổ đỏ thì chúng tôi có thể đăng ký số nhà cho 2 căn trên được không và có thể chuyển hộ khẩu về đây được không? Xin trả lời là bạn có được đăng ký số nhà và chuyển hộ khẩu về đấy sinh sống nếu bạn có các điều kiện mà pháp luật quy định

Căn cứ điều 20 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 31/05/2012 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh có quy định :

Điều 20. Đánh số và cấp Chứng nhận số nhà theo yêu cầu
Ủy ban nhân dân quận, huyện giải quyết đánh số và cấp Chứng nhận số nhà theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các trường hợp sau:

1. Nhà ở, công trình xây dựng hoặc đất chưa xây dựng thuộc khu vực tuy đã thực hiện xong việc đánh số, nhưng chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng hoặc người sử dụng đất có yêu cầu được cấp số nhà do xây dựng mới; tách - nhập nhà hoặc xây thêm nhà trong cùng khuôn viên.

2. Nhà ở, công trình xây dựng đã có số nhà ổn định, nhưng chủ sở hữu (sử dụng) có yêu cầu được cấp Chứng nhận số nhà để thực hiện các giao dịch có liên quan về nhà ở, công trình xây dựng.

3. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu nộp Đơn đăng ký cấp số nhà (kèm các chứng từ có liên quan) gửi Ủy ban nhân dân quận hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn để được cấp số nhà mới.


Để được cấp số nhà bạn cần nộp đơn đăng ký cấp số nhà tại UBND xã, thị trấn hoặc UBND huyện Hóc Môn. Tuy nhiên nộp kèm theo đơn xin cấp số nhà phải có bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ có liên quan khác. Theo như bạn trình bày thì khi bạn mua nhà mới chỉ viết tay chưa hoàn tất các thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy để được cấp số nhà , bạn và bên bán phải làm thủ tục sang tên quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất. Hoặc không bạn phải nhờ người bán nộp đơn đăng ký cấp số nhà cho bạn.

Về đăng ký thường: Theo điều 20 Luật cư trú năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013

Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

1. Có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;

2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc chuyển về ở với anh, chị, em ruột;

c) Người tàn tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

đ) Người thành niên độc thân về sống với ông, bà nội, ngoại;

3. Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;

4. Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn.Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến bạn chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của bạn.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Thủ tục sửa đổi, bổ sung ngày tháng trong sổ hộ khẩu?

5. Tư vấn về việc nên tách thửa trước hay làm thủ tục giấy tờ sang tên quyền sử dụng trước?

Xin nhờ luật sư tư vấn giúp Tôi ở phường 7 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ba mẹ cho tôi mảnh đất nông nghiệp 120m2 để xây nhà,tôi dự tính lên 80m2 đất xây dựng để làm nhà.Đất không quy hoạch. Xin cho tôi hỏi - Diện tích đất tối thiểu để tách thửa là bao nhiêu?

- Tôi nên tách thửa trước tôi đứng tên lên đất xây dựng rồi đứng tên tôi hay để ba mẹ đứng tên lên đất xây dựng rồi sau đó làm thủ tục giấy tờ cho tôi đất và sang tên qua cho tôi.Tôi nên làm theo cách nào là tối ưu. Xin cám ơn luật sư

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật đất đai

Trả lời:

Kính chào và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Luật Minh Khuê của chúng tôi.Với câu hỏi trên chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1, Bạn nói Ba mẹ cho tôi mảnh đất nông nghiệp 120m2 để xây nhà,tôi dự tính lên 80m2 đất xây dựng để làm nhà. Đất không quy hoạch. Vì miếng đất bố mẹ bạn cho là đất nông nghiệp nay bạn muốn xây nhà ở trên đất đó thì trước tiên bạn phải xin chuyển mục đích sử dụng đất trước đã.

Theo khoản 1 Điều 3 Quyết định 33/2015/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐỐI VỚI CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Điều 3. Diện tích đất tối thiểu được tách thửa và diện tích đất tối thiểu còn lại sau khi tách thửa

Thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu theo từng trường hợp sau:

1. Thửa đất ở hoặc thuộc quy hoạch là đất ở:

a) Đối với đất ở đô thị (thuộc địa bàn các phường, thị trấn):

- Dạng nhà phố: Diện tích tối thiểu là 40 m2 và có kích thước theo mặt đường ≥ 4,0 m đối với đường đã có tên hoặc đường, đường hẻm có lộ giới ≥ 10 m (sau đây gọi chung là đường chính); có kích thước theo mặt đường ≥ 3,3 m đối với các đường, đường hẻm còn lại (sau đây gọi chung là đường hẻm).

- Dạng nhà liên kế có sân vườn: Diện tích tối thiểu là 72 m2 và có kích thước theo mặt đường chính ≥ 4,5 m; tại các đường hẻm diện tích tối thiểu là 64 m2 và kích thước theo mặt đường ≥ 4,0 m.

- Dạng nhà song lập: Diện tích tối thiểu là 280 m2 và có kích thước theo mặt đường chính ≥ 20,0 m (tính cho 02 lô); tại các đường hẻm diện tích tối thiểu là 224 m2 và kích thước theo mặt đường ≥ 16,0 m (tính cho 02 lô).

- Dạng nhà biệt lập: Diện tích tối thiểu là 250 m2 và có kích thước theo mặt đường chính ≥ 12,0 m; tại các đường hẻm diện tích tối thiểu là 200 m2 và kích thước theo mặt đường ≥ 10,0 m.

- Dạng biệt thự: Diện tích tối thiểu là 400 m2 và có kích thước theo mặt đường ≥ 14,0 m.

Như vậy bạn hãy căn cứ vào kiểu nhà mà bạ chọn để xây dựng như quy định bên trên để xác định diện tích tối thiểu đước phép tách thửa.

2,Tôi nên tách thửa trước tôi đứng tên lên đất xây dựng rồi đứng tên tôi hay để ba mẹ đứng tên lên đất xây dựng rồi sau đó làm thủ tục giấy tờ cho tôi đất và sang tên qua cho tôi.Tôi nên làm theo cách nào là tối ưu.

Trong trường hợp này của bạn thì bạn nên để bố mẹ bạn tách thửa đất cho bạn ra trước đã rồi bạn hãy đứng tên lên mảnh đất đấy,sau này bạn có muốn xây dựng gì trên mảnh đất này cũng dễ hơn.Và bởi vì đành nào bố mẹ bạn cũng phải sang tên mảnh đất này cho bạn nên nếu bố mẹ làm thủ tục tách đất trước rồi lại làm thủ tục chuyển nhượng đất cho bạn thì sẽ dễ hơn là việc bố mẹ bạn làm thủ tục sang tên cho bạn rồi cả bạn và bố mẹ bạn lại phải đi làm thủ tục tách đất.

Mọi vướng mắc pháp lý phát sinh trong lĩnh vực đất đai vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại: 1900.6162 để được tư vấn, giải đáp nhanh nhất.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh KHuê

>> Xem thêm:  Thủ tục xin cấp bìa đỏ khi mua lại đất ?