1. Thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Điều 68 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được giao đất, thuê đất cụ thể như sau:

Thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Luật sư tư vấn thủ tục cấp sổ đỏ, gọi ngay: 1900.6162

Điều 68. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác

1. Trình tự, thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau:

a) Người xin giao đất, thuê đất, xin phép chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ thẩm định tại cơ quan tài nguyên và môi trường.

Đối với dự án đầu tư đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì không phải thực hiện thủ tục thẩm định quy định tại Khoản này;

b) Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tài nguyên và môi trường có văn bản thẩm định gửi đến chủ đầu tư để lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Thời hạn quy định tại điểm này không bao gồm thời gian làm thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều này;

c) Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư được quy định như sau:

a) Cơ quan tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn trình Ủy ban nhân dân cùng cấp để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì thẩm định, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua trước khi Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất; Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trước khi Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất;

c) Sau khi Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất được quy định như sau:

a) Cơ quan tài nguyên và môi trường hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất;

b) Người được giao đất, cho thuê đất nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, nộp tiền thuê đất đối với trường hợp cho thuê đất;

c) Cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận cho người được giao đất, cho thuê đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

4. Trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai thì một số bước công việc chuẩn bị giao đất, cho thuê đất được thực hiện đồng thời với trình tự, thủ tục thu hồi đất theo quy định như sau:

a) Trong thời gian thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì chủ đầu tư được tiến hành khảo sát, đo đạc để lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng; cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất của chủ đầu tư, thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất;

b) Trong thời gian thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư được nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất mà không phải chờ đến khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng.

5. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất đã giải phóng mặt bằng đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất được quy định như sau:

a) Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan tài nguyên và môi trường chỉ đạo lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt;

b) Tổ chức được lựa chọn thực hiện đấu giá theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất;

c) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá;

d) Sau khi người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp đủ tiền theo đúng yêu cầu thì cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

2. Những điều cần biết khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Luật sư tư vấn công ty luật Minh Khuê về thủ tục và quy trình xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện nay:

Những điều cần biết khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Luật sư tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gọi ngay: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Về điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Đất phải có một trong các giây tờ hợp pháp chứng minh được nguồn gốc đất được quy định tại điều 100 Luật đất đai 2013 như :

- Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

- Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

- Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

- Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;
- Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

- Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; đất nông nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này và đất đó không có tranh chấp, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nếu đất không có giấy tờ để chứng minh nguồn gốc thì phải đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điều 101 Luật đất đai năm 2013:

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Về Trình tự và chi phí thực hiện việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau :

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đủ theo quy định.

Hồ sơ bao gồm :

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (theo mẫu).

+ Giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất, phiếu lấy ý kiến khu dân cư.

+ Trích lục hoặc trích đo..

+ Biên bản xét duyệt hội đồng xét cấp giấy xã.

+ Thông báo công khai hồ sơ (15 ngày).

+ 02 Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất (Mẫu 01/LPTB - nếu có).

+ 02 Tờ khai tiền sử dụng đất (Mẫu số 01-05/TSDĐ- nếu có).

+ 02 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (mẫu 11/TK-TNCN- nếu có).

+ 02 bản giấy tờ khác có liên quan việc miễn giảm nộp tiền sử dụng (nếu có).

+ 02 Đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất (nếu có).

+ Bản án của tòa án, biên bản thi hành án, quyết định thi hành án của cơ quan thẩm quyền, quyết định các cấp (nếu có).

Số lượng hồ sơ là một bộ và nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện nơi có đất, Thời gian giải quyết là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất cấp huyện.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung tại chỗ hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ tiếp nhận hồ sơ, ký vào đơn nơi “ Người tiếp nhận hồ sơ”, đồng thời tiến hành viết biên nhận hẹn ngày nhận thông báo thuế.

Bước 4: Đến ngày hẹn nhận thông báo thuế, công dân mang biên nhận đến nhận thông báo thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có). Sau đó, nộp biên lai thuế cho bộ phận tiếp nhận. Bộ phận tiếp nhận hẹn ngày nhận giấy chứng nhận.

Với trường hợp mua bán , chuyển nhượng ... thì người bán có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân 2%

Ngoài ra , Người đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp lệ phí trước bạ 0,5% và chi phí đo đạc địa chính .

Ngoài ra, lệ phí khác nếu có là lệ phí địa chính, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, Tiền sử dụng đất.

Bước 5: Đến hẹn, công dân mang phiếu hẹn đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nhận kết quả.

Cách thức thực hiện: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ , người có yêu cầu đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trực tiếp tại trụ sở hành chính tại Văn phòng đăng ký đất cấp huyện.

Điều kiện cấp sổ cho thửa đất có vườn ao?

Kính chào luật sư, luật sư cho em hỏi?gia đình em có 341 m2 đất.trong đó có 200 m2 đất ở còn lại là đất ao và sinh sống từ năm 1986 đến nay. Nhưng năm nay mới đi làm sổ đỏ thì lại không làm đươc vì tất cả đều là đất ao.Vậy em hỏi luật sư gia đình em muốn làm sổ đỏ thì phải làm thế nào ? Và dựa vào đâu ? Em xin cám ơn.

Theo quy định của pháp luật đất đai thì không có quy định nào là đất ao thì không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp của gia đình bạn, sử dụng đất trước năm 1993 căn cứ theo quy định tại điều 100, 101 Luật đất đai 2013 nếu có căn cứ xác định sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì hoàn toàn có quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cả thửa đất, trong đó có bản đồ thể hiện rõ phần đất thổ cư và đất vườn ao. Trường hợp đất của bạn trước đây là đất ao , bạn đã san lấp thành đất ở mà chưa là thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thì bạn cần bổ sung thủ tục này .

Làm sổ đỏ cho người thừa kế như thế nào?

Thưa luật sư, em muốn hỏi chút về việc làm sổ đỏ. Ông em để đất lại cho bố em, nhưng giờ ông và bố đều mất cả rồi. Hiện giờ em muốn làm sổ đỏ thì cần những giấy tờ gì?

Bạn có thể làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo diện thừa kế.

Về tài liệu bạn cần cung cấp các giấy tờ sau: giấy tờ về quyền sử dụng đất (sổ đỏ hoặc các giấy tờ khác về việc sử dụng đất của ông và bố; giấy tờ xác nhận về việc ông tặng cho bố đất; giấy tờ chứng minh quan hệ thừa kế giữa bạn và bố bạn , VD :Sổ hộ khẩu, giấy khai sinh ...vv...

Nếu bạn có anh chị em ruột và bố bạn không để lại di chúc thì bạn cần có biên bản thỏa thuận phân chia thừa kế của những người này thì mới đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng tên bạn trên mảnh đất này .

Cấp giấy chứng nhận khi nhận chuyển nhượng đất từ năm 1995

Thưa luật sư, Bố mẹ tôi có mua lô đất đã có sẵn 1 căn nhà để ở từ năm 1995 , có giấy tờ nhà đất và giấy viết tay mua bán 2 bên đầy đủ. Nhưng do vấn đề tranh chấp gia đình nên hiện giờ giấy tờ nhà đất nhà tôi đã bị bên nhà nội giữ và không trả lại, bố tôi đã mất năm 2002 và hiện giờ mẹ tôi chỉ còn giữ tờ giấy viết tay mua bán giữa 2 bên. Nay mẹ tôi muốn làm sổ đỏ thì thủ tục như thế nào ?

Nếu trong hợp đồng mua bán có mẹ bạn đứng tên , đã sử dụng ổn định trước 1/7/2004 , có giấy viết tay giao kết năm 1995 thì mẹ bạn đã đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ , ngoài những giấy tờ đã nếu trên mẹ bạn có thể liên hệ với UBND cấp xã , phường nơi có đất để xin xác nhận về việc đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp trên đất .

Thủ tục tách thửa đất ở

Kính gửi luật sư Minh Khuê gia đình tôi có 3 anh em trai đã lập gia đình, hiện tại mảnh đất chính của gia đình gồm 1 ngôi nhà, 1 mảnh vườn, và một công trình phụ trước nhà nhưng tất cả đều chưa có sổ đỏ. Nay bố mẹ tôi chia đất cho 3 anh em và tôi được nhận phần đất công trình phụ với tổng diện tích là 90m2. Tôi đã xây xong nhà 2 tầng và giờ muốn làm sổ đỏ thì tôi muốn hỏi là thủ tục tách và làm sổ đỏ như thế nào, chi phí hết bao nhiêu ạ? Tôi ở xã yên sơn huyện Q, Hà Nội, mong luật sư tư vấn sớm giúp tôi, Tôi chân thành cảm ơn.

Bạn có thể chuẩn bị hồ sơ sau để nộp lên phòng tài nguyên môi trường cấp huyện :

- Đơn xin tách thửa của người sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa theo yêu cầu của người sử dụng đất ; Đơn xin đăng ký biến động với trường hợp tách sổ đỏ trong trường hợp phân chia tài sản chung;

- Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDĐ .

- Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản đã được công chứng hoặc chứng thực trong trường hợp tách sổ đỏ trong trường hợp phân chia tài sản chung, chia tài sản thừa kế.

- Hộ khẩu + CMT của những người liên quan.

Các khoản cho phí bạn phải đóng khi tách thửa:

Thuế thu nhập cá nhân khi tách thửa, lệ phí trước bạ trong trường hợp chuyển nhượng giữa bố và con ruột được miễn.

Sau khi đóng các loại phí trên vào Ngân sách Nhà nước, người nhận chuyển nhượng dùng phiếu thu phí để hoàn thiện hồ sơ sang tên sổ đỏ, nộp tại Văn phòng Đăng ký đất đai.

Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi mua từ năm 2014 có được không?

Kính chào luật sư, năm 2014 tôi có mua một mảnh đất diện tích 50m2 ở Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên. Đến nay tôi muốn làm sổ đỏ thì với diện tích như trên thì có được không và thủ tục, chi phí như thế nào a? Tôi nghe nói khu vực này phải 60m2 mới làm được sổ đỏ phải không ạ? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Để biết bạn có đủ điều kiện tách thửa để làm sổ đỏ hay không cần căn cứ vào quy định của tỉnh Hưng Yên về điều kiện tách thửa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, cụ thể là quyết định số 18/2014/QĐ_UBND ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Cụ thể diện tích tối thiểu để tách thửa như sau :

"Điều 9. Quy định diện tích tối thiểu của thửa đất ở sau khi tách thửa để cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân như sau:

1. Đối với các thửa đất ở tại đô thị, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 30,0 m2 (ba mươi mét vuông); kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 3,0m (ba mét); kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là 5,0m (năm mét).

2. Đối với các thửa đất ở tại nông thôn, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa được quy định như sau:

- Các vị trí đất ven quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, ven chợ thì diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 40,0 m2 (bốnmươi mét vuông); kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 4,0m (bốn mét); kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là 8,0m (tám mét).

- Các vị trí đất còn lại thì diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 50,0m2 (năm mươi mét vuông); kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 4,0m (bốn mét); kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là 10,0m (mười mét)."

Vậy với diện tích đất của bạn hoàn toàn đủ điều kiện để tách thửa và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , Bạn có thể tham khảo thủ tục nêu trên để giải quyết vấn để của mình .

3. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi diện tích đất có thay đổi?

Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi ở trên mảnh đất có diện tích trên 10.000m2 từ trước năm 1985, không có tranh chấp. Mảnh đất đã qua 3 lần đo đạc, vào năm 1982, 1992 và 2003, (riêng năm 2003 do bằng máy hiện đại). Qua 3 lần đo, diện tích mỗi lần lại khác nhau. Vừa qua, tôi xin GCNQSDĐ, xã không có vướng mắc gì, nhưng khi lên huyện Cầu Kè thì Phòng địa chính cho biết, họ chỉ cấp GCNQSDĐ theo diện tích đo năm 1982, không cấp theo diện tích đo năm 1992 và 2003. Vậy trường hợp của tôi, theo diện tích đo năm nào là đúng Luật Đất đai?

Theo quy định của Luật đất đai năm 2013 về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với xác định diện tích như sau:

Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Như vậy, nếu bây giờ gia đình bạn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận thì diện tích đất sẽ được xác định theo số liệu đo đạc thực tế tại thời điểm cấp giấy chứng nhận.

4. Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở ?

Xin chào Luật Sư, hiện tại gia đình em đang có sổ đỏ một mảnh đất nông nghiệp. vậy xin hỏi Luật sư gia đình em có thể chuyển mục đích sử dụng của mảnh đất đó sang đất ở được không ạ, và nếu được thì phải làm những thủ tục và chịu mức phí như thế nào theo quy định của pháp luật ạ ?

Trả lời:

Chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới mục tư vấn của công ty chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo Điều 52 và khoản 2, Điều 57 Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội, căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất. Như vậy, mục đích sử dụng đất phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở phải được phép của có quan nhà nước có thẩm quyền.

Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định:

Điều 69. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Về nghĩa vụ tài chính, Nghị định 45/2014/NĐ-CP Quy định về tiền sử dụng đất quy định như sau:

Điều 5. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Thủ tục sang tên sổ đỏ khi có giấy mua bán đất viết tay?

Thưa luật sư, xin hỏi:nhà em có mua 1 miếng đất của ông A, có giấy mua bán tay có xác nhận của ấp, có giấy CN.QSDĐ của ông A. cho em hỏi cơ sở pháp lý cấp giấy và thủ tục ra sao, xin cám ơn
Theo quy định pháp luật Đất đai hiện hành, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng, chứng thực; việc trưởng ấp xác nhận chưa làm phát sinh hiệu lực của hợp đồng này. Vì vậy bạn cần thực hiện các bước sau để hợp pháp hóa quyền sử dụng đất của mình:
Bước 1: Bạn và ông A cần đến Văn phòng công chứng để ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp lệ; ngoài ra hai bên cần thống nhất trong hợp đồng:
- Bên nào phải thực hiện nghĩa vụ tài chính (thuế và lệ phí).
- Bên nào làm hồ sơ sang tên sổ đỏ.
Bước 2: Nộp lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân.
Lệ phí trước bạ = 0,5 % x Khung giá đất do UBND cấp tỉnh, thành phố quy định.
Thuế thu nhập cá nhân: Có hai phương pháp tính sau đây:
Cách 1: Thuế thu nhập cá nhân = 25% giá trị lợi nhuận (giá bán)
Giá bán: là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng;
- Đối với đất có nguồn gốc Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất thì căn cứ vào chứng từ thu tiền sử dụng đất;
- Đối với đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng từ các tổ chức, cá nhân thì căn cứ vào giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (khi mua);
- Đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất là giá trúng đấu giá;
- Đối với đất có nguồn gốc không thuộc các trường hợp nêu trên thì căn cứ vào hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xác định giá vốn.
Cách 2: Áp dụng khi không xác định được giá mua
Thuế thu nhập cá nhân = 2% Giá chuyển nhượng (giá ghi trong hợp đồng).
Bước 3: Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhận phiếu hẹn tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
- Đơn xin cấp GCNQSDĐ (theo mẫu);
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính + bản sao chứng thực);
- CMTND, sổ hộ khẩu của các bên (bản sao chứng thực);
- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (công chứng);
- Hồ sơ kỹ thuật thửa đất (bản chính) (trong trường hợp hợp chia tách, hoặc hợp nhất nhiều thửa đất);
- Giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng nhân thân (bản sao);
- Biên lại nộp nghĩa vụ tài chính (bản chính)
Bước 4: Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại bộ phận 1 cửa.
Thời gian thực hiện: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải trích đo địa chính thửa đất thời gian giải quyết không quá 30 ngày).

6. Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Thưa luật sư. Em muốn tư vấn một vài việc liên quan đến đất đai. Mẹ em đứng tên trên sổ đỏ, do tuổi già muốn sang nhượng tên lại cho em và anh trai, em và anh trai đều có gia đình rồi, hiện tại đang sống trên mảnh đất của mẹ, mảnh đất ấy có 2 căn nhà.

Em muốn hỏi em và anh trai đứng tên trên 1 sổ đỏ có được không. Thủ tục cần những giấy tờ gì ạ. Nếu được thì em có phải làm thủ tục tách thửa riêng ra để thuận tiện sau này không tranh chấp không. Em xin cảm ơn!

Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

6.1.Thứ nhất về vấn đề Em muốn hỏi em và anh trai đứng tên trên 1 sổ đỏ có được không. Thủ tục cần những giấy tờ gì?

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 98 Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội:

"1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chung cho các thửa đất đó.

2. Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện."

Như vậy, pháp luật không cấm việc một diện tích đất có hai người đứng tên trên giấy chứng nhận.

Về thủ tục: Bạn nộp hồ sơ gồm:

Căn cứ khoản 2 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về hồ sơ địa chính:

"2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng gồm có:

a) Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định.

Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư;

d) Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất."

6.2.Thứ hai về vấn đề Nếu được thì e có phải làm thủ tục tách thửa riêng ra để thuận tiện sau này không tranh chấp không?

Căn cứ khoản 2 Điều 143 Luật đất đai năm 2013:

"2. Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương."

Căn cứ khoản 4 Điều 144 Luật đất đai năm 2013:

"4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở."

Như vậy, trong trường hợp này việc bạn có được tách thửa không sẽ căn cứ vào điều kiện tách thửa do UBND cấp tỉnh ban hành xem diện tích đât của bạn có đủ điều kiện để được tách thửa không.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Mẫu đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa đất

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn Pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê