Câu hỏi được biên tập từ bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp của công ty Luật Minh Khuê

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

 

Cơ sở pháp lý:

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

Nội dung tư vấn:

Thủ tục hành chính về việc Cấp mới giấy phép chất thải nguy hại do Bộ Tài nguyên và môi trường cung cấp:

Trình tự thực hiện
- Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp mới Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại trong địa bàn một tỉnh nộp 03 (ba) bộ hồ sơ tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Phòng/bộ phận chuyên môn về quản lý chất thải rắn của Chi cục Bảo vệ môi trường là đơn vị tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả để thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền;
- Cán bộ thụ lý kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ (Trong quá trình xem xét cấp phép, cơ quan cấp phép có thể sử dụng hệ thống thông tin hoặc thư điện tử để thông báo, trao đổi thông tin với tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề);
- Thành lập đoàn khảo sát cơ sở của tổ chức, cá nhân;
- Thông báo và tiến hành khảo sát cơ sở của tổ chức, cá nhân;
- Tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại nộp hồ sơ cho cơ quan cấp phép sau khi đã hoàn thiện các yêu cầu của đoàn khảo sát (nếu có);
- Ban hành Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 (A.3) và mã số quản lý chất thải nguy hại cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện.
- Phòng/bộ phận chuyên môn chuyển Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại đến Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả;
- Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả chịu trách nhiệm trao Giấy phép hành nghề vận chuyển CTNH cho tổ chức, cá nhân đăng ký cấp mới giấy phép.
 Cách thức thực hiện
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại trực tiếp tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương nơi đăng ký hoạt động.
 Thành phần, số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ:
- Đơn đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại theo mẫu tại Phụ lục 2 (A.1);
- Các hồ sơ, giấy tờ kèm theo đơn đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại quy định tại Phụ lục 2 (A.2) của Thông tư 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
* Số lượng hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp mới Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại lập 03 (ba) bộ hồ sơ.
 
 Thời hạn giải quyết
Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại theo trình tự thời gian như sau:
- Xem xét sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo để yêu cầu tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu có (12 ngày);
- Đánh giá sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu tổ chức, cá nhân tiếp tục sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết (5 ngày);
- Thẩm định điều kiện hành nghề và cấp Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại (20 ngày).
* Lưu ý: thời hạn giải quyết không tính thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ và thời gian khảo sát cơ sở của tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Cáccá nhân, tổ chức hành nghề vận chuyển chất thải nguy trong địa bàn một tỉnh, thành phố.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Bảo vệ môi trường;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng/bộ phận chuyên môn về quản lý chất thải rắn của Chi cục Bảo vệ môi trường;
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường quận/huyện nơi có cơ sở đăng ký.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại.
Lệ phí
Có thu lệ phí (mức phí quy định cụ thể tại từng địa phương).                                                                                                  
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Đơn đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại (cấp mới Giấy phép) ban hành kèm theo Thông tư 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
- Có đăng ký hành nghề vận chuyển hàng hoá trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Có Bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoặc có Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận. Đối với các cơ sở hoạt động sau ngày 01 tháng 7 năm 2006 đến ngày Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT có hiệu lực nhưng chưa thực hiện quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường thì phải lập Đề án bảo vệ môi trường và trình cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường để phê duyệt;
- Phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc thu gom, vận chuyển, đóng gói, bảo quản và lưu giữ tạm thời CTNH đáp ứng các yêu cầu sau:
+ Phương tiện vận chuyển đã được đăng ký lưu hành;
+ Phương tiện vận chuyển được lắp đặt thiết bị cảnh báo và xử lý khẩn cấp sự cố khi vận hành;
+ Đối với phương tiện vận chuyển CTNH có tính nguy hại cao thì phải được trang bị hệ thống định vị vệ tinh (GPS) để có thể xác định vị trí chính xác và ghi lại hành trình vận chuyển CTNH của phương tiện theo yêu cầu của cơ quan xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc của cơ quan cấp phép;
+ Được thiết kế bảo đảm phòng ngừa rò rỉ hoặc phát tán CTNH vào môi trường, không làm lẫn các loại CTNH với nhau; được chế tạo từ các vật liệu không có khả năng tương tác, phản ứng với CTNH;
+ Có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707-2000 về “Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa”.
- Có hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường tại cơ sở, đặc biệt là khu vực vệ sinh phương tiện, bãi tập kết phương tiện, khu vực trung chuyển, lưu giữ tạm thời hoặc phân loại CTNH (nếu có).
- Có ít nhất một cán bộ kỹ thuật có trình độ từ trung cấp kỹ thuật trở lên thuộc chuyên ngành hóa học, môi trường hoặc tương đương để đảm nhiệm việc quản lý, điều hành, tập huấn về chuyên môn, kỹ thuật; có đủ đội ngũ lái xe và nhân viên vận hành được tập huấn để bảo đảm vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị.
- Đã xây dựng các quy trình, kế hoạch sau:
+ Quy trình vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng;
+ Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường;
+ Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, nhân viên và lái xe;
+ Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố;
+ Kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ, nhân viên và lái xe về: vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng; bảo vệ môi trường; an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ; phòng ngừa và ứng phó sự cố;
+ Kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường tại cơ sở khi chấm dứt hoạt động.
- Có hợp đồng nguyên tắc về việc vận chuyển CTNH với các chủ xử lý, tiêu huỷ có Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ CTNH do cơ quan cấp phép có thẩm quyền cấp theo quy định.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp.