Thuế lãi về vốn (capital gains tax) là thuế đánh vào sự tăng giá tài sản. Ở nhiều nước Tây Âu, lãi về vốn tuy không được coi là thu nhập, nhưng đem lại sức mua cho người nắm giữ tài sản và vì vậy là đối tượng cần đánh thuế. Trên thực tế, người ta đánh thuế vào khoản lãi thực hiện (tức khi bán tài sản), chứ không phải lãi phát sinh (khi tài sản tăng giá). Nhìn chung, đây là lãi danh nghĩa chứ không phải lãi thực tế. Chính điều này dẫn tới sự tranh cãi trong những năm qua, khi lạm phát tăng cao.