Thuế lũy thoái (regressive taxation) là hệ thống thuế trong đó thuế tăng khi thu nhập giảm, nếu tính bằng tỷ lệ phần trăm thu nhập của người đóng thuế. Các loại thuế gián thu, chẳng hạn thuế hàng hoá hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt, trở nên có tính luỹ thoái khi tính bằng tỷ lệ của thu nhập ròng. Ví dụ, nếu một mặt hàng có giá là 10 nghìn đồng và thuế hàng hoá là 10%, thì tỷ lệ 1 nghìn đồng so với 200 nghìn đồng thu nhập/tháng của một công nhân sẽ cao hơn tỷ ĩệ 1 nghìn đồng/600 nghìn đồng thu nhập/tháng của một công nhân khác. Vì vậy, một người càng nghèo, gánh nặng về thuế mà anh ta phải chịu càng lớn. Vì lý do này, nó không được coi là loại thuế cống bằng trong xã hội.