Tiền lương, tiền thưởng trong quy chế của công ty có được áp dụng đối với nghỉ thai sản không ?

Kính gửi văn phòng luật sư. Tôi hiện đang công tác tại công ty A, công ty tôi có % vốn của nhà nước và là công ty cổ phần. Hiện tại năm 2015 và năm 2016 công ty còn quỹ lương và ban giám đốc quyết định phân phối tiền lương cho nhân viên.
Trong quy chế trả lương trả thưởng của công ty tôi có nguyên tắc cơ bản "tiền lương, tiền thưởng cho CBNV dựa trên vị trí chức danh công việc, giá trị cống hiến và hiệu quả công việc của CBNV. CBNV đảm nhận các vị trí chức danh công việc có mức độ phức tạp cao, khối lượng công việc nhiều được trả lương, thưởng cao hơn cbcnv đảm nhận các vị trí chức danh công việc có mức độ phức tạp thấp, khối lương công việc ít hơn".
Ngoài ra công ty tôi còn quy định sẽ trả 30% tiền lương cho những trường hợp nghỉ thai sản và các trường hợp thai sản đó vẫn được hưởng chế độ của bảo hiểm bình thường.
Vậy, công ty luật cho tôi được hỏi, trường hợp nghỉ thai sản có được phân phối tiền lương không. Vì bản chất những tháng họ nghỉ đẻ là không làm việc ở công ty mà phân phối lương bản chất là phân phối theo giá trị cống hiến và hiệu quả công việc và thời gian làm việc ?
Tôi xin cảm ơn. .

1. Cơ sở pháp lý

Bộ luật Lao động năm 2012

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

2. Luật sư trả lời

Theo quy định tại Điều 157 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 về nghỉ thai sản đối với lao động nữ, lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Hết thời gian nghỉ thai sản nêu trên, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thoả thuận với người sử dụng lao động.

Ngoài ra, trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng.

Bên cạnh đó, Điều 31, 39 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 có quy định như sau:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;...

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Theo đó, lao động nữ sinh con nếu đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước sinh thì sẽ được hưởng chế độ thai sản. Mức hưởng chế độ thai sản được xác định theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau :

Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

Như vậy, trong quy định của pháp luật không đề cập tới vấn đề phân phối tiền lương cho người lao động trong thời gian nghỉ thai sản. Việc Công ty có quy định trong quy chế trả thưởng về tiền lương, tiền thưởng cho CBNV dựa trên vị trí chức danh công việc, giá trị cống hiến và hiệu quả công việc của CBCNV, CBCNV đảm nhận các vị trí chức danh công việc có mức độ phức tạp cao, khối lượng công việc nhiều được trả lương, thưởng cao hơn CBCNV đảm nhận các vị trí chức danh công việc có mức độ phức tạp thấp, khối lương công việc ít hơn sẽ nằm trong phạm vi Công ty của bạn.

Nếu Công ty bạn có quy định trong quy chế về phân phối tiền lương cho người nghỉ thai sản thì người đó sẽ được hưởng và ngược lại bởi quan hệ lao động được xác lập trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Tiền lương, tiền thưởng trong quy chế của công ty có được áp dụng đối với nghỉ thai sản không?​ Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Mở công ty riêng khi đang xin trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thai sản ?

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Bảo hiểm Xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Bị công ty cho nghỉ việc khi có thai có được hưởng chế độ thai sản?