Luật sư tư vấn:

1. Tiếp đảng viên và công dân là việc gì ?

Tiếp đảng viên và công dân là việc trực tiếp gặp, lắng nghe, tiếp nhận tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh bằng lời nói hoặc văn bản của đảng viên và công dân; giải thích, hướng dẫn cho đảng viên và công dân về việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

 

2. Nơi tiếp đảng viên và công dân ?

1.     Việc tiếp đảng viên và công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương. Đối với vụ việc phức tạp, kéo dài và người có đon đề nghị Lãnh đạo ủy ban tiếp thì Vụ Đơn thư báo cáo Thường trực ủy ban xem xét chỉ đạo, phân công tiếp tại Trụ sở Cơ quan ủy ban (tại Hà Nội, Đà Nang, Thành phố Hồ Chí Minh).

2.     Trường hợp đoàn kiểm tra, giám sát đang thực hiện nhiệm vụ mà có đảng viên và công dân đến tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến nội dung đang kiểm tra, giám sát thì việc tiếp được thực hiện tại trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước nơi Đoàn đến công tác (nếu thấy cần thiết).

 

3. Nội dung đơn thư khi tiếp đảng viên và công dân được xử lý như thế nào ?

1.    Xử lý nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của ủy ban.

a)     Trường họp đảng viên, công dân có đơn thư kèm theo.

-    Đối với nội dung đơn thư đủ điều kiện xử lý theo khoản 1, Điều 6 Quy định số 13-QĐ/UBKTTW và thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban thì tiếp nhận để xử lý theo quy định.

-    Đối với đơn thư có một phần nội dung thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Ủy ban thì tiếp nhận nội dung đó và hướng dẫn người có đơn thư gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết các nội dung còn lại.

b)     Trường họp đảng viên, công dân trình bày trực tiếp, không có đơn kèm theo.

-     Hướng dẫn đảng viên, công dân viết và nhận đơn.

-    Trường hợp đảng viên, công dân không viết được đom thì phải ghi lại nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và đọc lại để người đó nghe, ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản.

c)     Trường họp đảng viên, công dân đến tố cáo, phản ánh, kiến nghị đối với tổ chức, cán bộ diện Trung ương quản lý, nội dung xuất phát từ việc khiếu nại không đạt mục đích nhưng không cung cấp được thông tin, tài liệu chứng cứ chứng minh cho việc tố cáo của mình thì giải thích, hướng dẫn đảng viên, công dân đó thực hiện việc khiếu nại, tố cáo theo quy định.

2.    Xử lý nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền của ủy ban.

Đảng viên, công dân đến Trụ sở tiếp công dân Trung ương khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, nhung nội dung không thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của ủy ban thì giải thích cho đảng viên, công dân biết quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn đảng viên, công dân đó đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.

3.    Khi tiếp đảng viên, công dân, có thể ghi âm lời tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của đảng viên, công dân (nếu thấy cần thiết và được thực hiện công khai).

 

4. Việc tiếp đảng viên và công dân là trách nhiệm của ai ?

1.     Vụ Đơn thư chịu trách nhiệm tiếp đảng viên, công dân tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương theo quy định. Các Thành viên ủy ban và các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan ủy ban tiếp đảng viên, công dân thực hiện theo chỉ đạo của Thường trực Ủy ban.

2.     Cán bộ, công chức khi tiếp đảng viên, công dân cần phải lắng nghe, ghi chép đầy đủ họ tên, địa chỉ, nội dung trình bày của đảng viên, công dân; giải thích, hướng dẫn cho đảng viên, công dân biết và chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thấm quyền xem xét, giải quyết của cơ quan chức năng.

3.     Cán bộ, công chức tiếp đảng viên, công dân được từ chối tiếp người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại nơi tiếp công dân theo quy định tại Điều 9, Luật Tiếp công dân 2013.

4.     Trường họp đảng viên, công dân đến Trụ sở Cơ quan ủy ban thì Vụ Đơn thư phối hợp với Văn phòng Cơ quan hướng dẫn đảng viên, công dân đó đến Trụ sở tiếp công dân Trung ương để thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trường họp đặc biệt, báo cáo Thành viên ủy ban phụ trách Vụ Đơn thư để xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực ủy ban.

5.     Việc tiếp đảng viên, công dân phải được vào sổ theo dõi và phần mềm quản lý tiếp công dân.

 

5. Chế độ thông tin và báo cáo tình hình đơn thư và kết quả tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân ?

5.1 Chế độ thông tin

-     Vụ Đơn thư theo dõi, tổng họp kết quả giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của ủy ban sau mỗi kỳ họp ủy ban để phục vụ công tác nắm tình hình, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân.

-    Định kỳ 6 tháng và hằng năm, Vụ Đơn thư phối hợp với các vụ địa bàn, lĩnh vực đối chiếu, tổng họp kết quả xử lý đơn thư do Vụ Đơn thư chuyển đến.

-     Nghiêm cấm mọi hình thức để lộ, lọt thông tin về người tố cáo cho người bị tố cáo biết; về những người có liên quan đến nội dung tố cáo đến người không có trách nhiệm biết.

 

5.2 Chế độ báo cáo

-     Hằng tuần, Vụ Đơn thư báo cáo bằng văn bản đến Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Thường trực ủy ban kết quả xử lý đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh tổ chức đảng, đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý.

- Hằng tháng, sáu tháng, một năm, Vụ Đơn thư báo cáo ủy ban về tình hình đơn thư và kết quả tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân theo quy định; báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)