1. Tiết lộ kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư theo PPP là hành vi cấm có đúng không?

Việc tiết lộ thông tin liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức Đối tác Công tư (PPP) của chủ đầu tư có phải là hành vi bị nghiêm cấm hay không? Điều này được quy định tại khoản 5, Điều 10 của Luật Đầu tư theo hình thức Đối tác Công tư năm 2020. Theo quy định này, các thông tin và tài liệu sau đây về quá trình lựa chọn nhà đầu tư không được tiết lộ hoặc tiếp nhận:

- Nội dung hồ sơ mời sơ tuyển và hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành, trừ trường hợp dự án yêu cầu tổ chức khảo sát thị trường và tham vấn nhà đầu tư trước để lập hồ sơ mời sơ tuyển và hồ sơ mời thầu;

- Nội dung hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, báo cáo từ bên mời thầu, báo cáo từ tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo từ nhà tư vấn, báo cáo từ cơ quan chuyên môn liên quan trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, kết quả sơ tuyển và kết quả lựa chọn nhà đầu tư trước khi được công khai theo quy định;

- Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư mà chứa thông tin bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

Việc tiết lộ thông tin liên quan đến kết quả sơ tuyển và lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức Đối tác Công tư (PPP) của chủ đầu tư là một hành vi bị nghiêm cấm. Điều này áp dụng trong trường hợp thông tin được tiết lộ trước thời gian được công khai theo quy định.

Trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức PPP, việc bảo đảm tính minh bạch và công bằng là rất quan trọng. Chính vì vậy, việc tiết lộ kết quả sơ tuyển và lựa chọn nhà đầu tư trước thời gian công khai có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Điều này có thể làm lộ thông tin kinh doanh, thương vụ và gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên tham gia trong quá trình đấu thầu.

Vì vậy, Luật Đầu tư theo hình thức Đối tác Công tư đã quy định rõ về việc nghiêm cấm tiết lộ thông tin trước thời gian công khai. Điều này nhằm bảo vệ tính minh bạch và công bằng trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức PPP, đồng thời tránh việc lợi dụng thông tin để đạt lợi ích cá nhân hoặc gian lận trong quá trình đấu thầu. Quy định trên đảm bảo rằng kết quả sơ tuyển và lựa chọn nhà đầu tư chỉ được công khai sau khi đã đến thời điểm quy định. Điều này đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời tạo ra một môi trường lành mạnh cho các bên tham gia, giúp đảm bảo quyền lợi và sự tin tưởng của nhà đầu tư.

Việc tuân thủ quy định này không chỉ là trách nhiệm của chủ đầu tư, mà còn của tất cả các bên tham gia trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức PPP. Việc xử lý nghiêm vi phạm và áp dụng các biện pháp trừng phạt cần được thực hiện để đảm bảo tuân thủ quy định và duy trì tính công bằng và minh bạch trong quá trình đấu thầu. Tổng kết lại, việc tiết lộ thông tin về kết quả sơ tuyển và lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức PPP của chủ đầu tư là một hành vi bị nghiêm cấm trong trường hợp thông tin được tiết lộ trước thời gian công khai. Điều này nhằm bảo vệ tính minh bạch, công bằng và đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức PPP.

 

2. Xử phạt nếu chủ đầu tư tiết lộ kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức PPP trước khi công khai?

Theo quy định tại Điều 85 của Nghị định 35/2021/NĐ-CP, nếu chủ đầu tư tiết lộ thông tin về kết quả sơ tuyển và lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức Đối tác Công tư (PPP) trước khi công khai, cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm. Cụ thể, quy định nội dung như sau:

- Hủy thầu: Đây là biện pháp được áp dụng để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư PPP và các quy định liên quan khác của tổ chức hoặc cá nhân tham gia quá trình lựa chọn nhà đầu tư. Cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm quyết định hủy thầu trong các trường hợp được quy định tại Điều 34 của Luật PPP.

- Đình chỉ cuộc thầu: Đây là biện pháp tạm dừng quá trình đấu thầu và được thực hiện khi có dấu hiệu cho thấy tổ chức hoặc cá nhân tham gia vi phạm pháp luật về đầu tư PPP hoặc các quy định liên quan khác, dẫn đến việc không đảm bảo mục tiêu của quá trình lựa chọn nhà đầu tư. Đình chỉ cuộc thầu chỉ áp dụng trong giai đoạn chưa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

- Không công nhận kết quả lựa chọn nhà đầu tư: Đây là biện pháp hủy bỏ kết quả lựa chọn nhà đầu tư và được thực hiện từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho đến trước khi ký kết hợp đồng. Biện pháp này được áp dụng khi có bằng chứng cho thấy tổ chức hoặc cá nhân tham gia quá trình lựa chọn nhà đầu tư vi phạm pháp luật về đầu tư PPP hoặc các quy định liên quan khác dẫn đến việc làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

- Tuyên bố vô hiệu: Đây là biện pháp hủy bỏ các quyết định của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng hoặc bên mời thầu khi không tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư PPP và các quy định liên quan.

Theo quy định tại Điều 85 của Nghị định 35/2021/NĐ-CP, trong trường hợp chủ đầu tư tiết lộ thông tin về kết quả sơ tuyển và lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức Đối tác Công tư (PPP) trước khi được công khai, cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm như sau:

+ Hủy thầu: Đây là biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về đầu tư PPP và các quy định liên quan bằng cách hủy bỏ quyết định lựa chọn nhà đầu tư. Cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm quyết định hủy thầu trong các trường hợp được quy định tại Điều 34 của Luật PPP.

+ Đình chỉ cuộc thầu: Đây là biện pháp tạm dừng quá trình đấu thầu và được thực hiện khi có dấu hiệu cho thấy tổ chức hoặc cá nhân tham gia vi phạm pháp luật về đầu tư PPP hoặc các quy định liên quan khác, dẫn đến việc không đảm bảo mục tiêu của quá trình lựa chọn nhà đầu tư. Đình chỉ cuộc thầu chỉ áp dụng trong giai đoạn chưa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

+ Không công nhận kết quả lựa chọn nhà đầu tư: Đây là biện pháp hủy bỏ kết quả lựa chọn nhà đầu tư và được thực hiện từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho đến trước khi ký kết hợp đồng. Biện pháp này được áp dụng khi có bằng chứng cho thấy tổ chức hoặc cá nhân tham gia quá trình lựa chọn nhà đầu tư vi phạm pháp luật về đầu tư PPP hoặc các quy định liên quan khác, dẫn đến sai lệch trong kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

+ Tuyên bố vô hiệu: Đây là biện pháp hủy bỏ các quyết định của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng hoặc bên mời thầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư PPP và các quy định liên quan.

Như vậy, cơ quan có thẩm quyền được phép áp dụng các biện pháp trên để xử lý vi phạm và đảm bảo tuân thủ pháp luật về đầu tư PPP cũng như bảo đảm công bằng và minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư. Điều này nhằm bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia và đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án PPP.

 

3. Sau bao lâu chủ đầu tư tiết lộ kết quả sơ tuyển chọn nhà đầu tư trước khi công khai bị cấm hoạt động đầu tư PPP?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 86 của Nghị định 35/2021/NĐ-CP, chủ đầu tư tiết lộ thông tin về kết quả sơ tuyển và lựa chọn nhà đầu tư trước khi công khai có thể bị cấm tham gia hoạt động đầu tư Đối tác Công tư (PPP) trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến 1 năm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm và hình thức xâm phạm quy định. Cụ thể, nội dung quy định như sau: 

Tùy theo mức độ vi phạm, hình thức cấm tham gia hoạt động đầu tư theo phương thức PPP đối với tổ chức, cá nhân được áp dụng như sau:  Từ 06 tháng đến 01 năm đối với một trong các hành vi vi phạm khoản 4 và khoản 5 Điều 10 của Luật PPP

Theo quy định tại khoản 5 Điều 10 của Luật Đầu tư theo hình thức Đối tác Công tư năm 2020, có quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư theo phương thức PPP, trong đó bao gồm việc tiết lộ thông tin về kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư trước khi được công khai.

Việc chủ đầu tư tiết lộ thông tin về kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư trước thời gian được công khai có thể bị áp dụng biện pháp cấm tham gia hoạt động đầu tư PPP trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến 1 năm. Biện pháp này nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, cũng như trừng phạt chủ đầu tư vi phạm các quy định pháp luật về đầu tư PPP.

Cấm tham gia hoạt động đầu tư PPP là một biện pháp xử lý vi phạm quan trọng, có tác động trực tiếp đến chủ đầu tư. Thời gian áp dụng cấm tham gia hoạt động đầu tư PPP từ 6 tháng đến 1 năm sẽ phụ thuộc vào mức độ vi phạm và hậu quả của việc tiết lộ thông tin trước thời gian được công khai.

Qua việc áp dụng biện pháp cấm tham gia hoạt động đầu tư PPP, các quy định pháp luật về đầu tư PPP được tuân thủ một cách nghiêm túc, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư. Điều này đồng thời bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia và tạo ra môi trường đầu tư ổn định và công bằng cho việc phát triển dự án theo hình thức Đối tác Công tư.

Xem thêm >> Quy định pháp luật về nhà đầu tư chứng khoán

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!