1. Tổ chức trực tiếp chi trả ngoại tệ muốn đổi tên phải có sự chấp thuận?

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư 34/2015/TT-NHNN, các trường hợp thay đổi và bổ sung liên quan đến tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ yêu cầu sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, những nội dung sau đây cần phải được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước:

- Đối với tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ:

+ Thay đổi tên hoặc địa chỉ của tổ chức kinh tế: Trường hợp tổ chức kinh tế có nhu cầu thay đổi tên hoặc địa chỉ, họ phải xin sự chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước trước khi tiến hành thay đổi. Điều này nhằm đảm bảo việc thay đổi thông tin được thực hiện theo quy định và không gây ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức kinh tế.

+ Thay đổi hoặc bổ sung đối tác nước ngoài: Khi tổ chức kinh tế muốn thay đổi hoặc bổ sung đối tác nước ngoài, họ cần có sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước. Điều này nhằm đảm bảo rằng tổ chức kinh tế chỉ liên kết với các đối tác đáng tin cậy và tuân thủ các quy định pháp luật về giao dịch ngoại tệ.

- Đối với tổ chức tín dụng làm đại lý chi, trả ngoại tệ:

+ Thay đổi tên tổ chức tín dụng làm đại lý chi, trả ngoại tệ: Trường hợp tổ chức tín dụng muốn thay đổi tên, họ cần phải xin sự chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước trước khi thực hiện thay đổi. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

+ Bổ sung tổ chức tín dụng được phép ủy quyền đại lý chi, trả ngoại tệ: Nếu tổ chức tín dụng muốn bổ sung một tổ chức khác được phép ủy quyền để làm đại lý chi, trả ngoại tệ, họ cần phải có sự chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước. Điều này đảm bảo rằng chỉ những tổ chức đáng tin cậy và đủ năng lực mới được ủy quyền để thực hiện giao dịch ngoại tệ.

- Đối với tổ chức kinh tế làm đại lý chi, trả ngoại tệ:

+ Thay đổi tên hoặc địa chỉ của tổ chức kinh tế: Trường hợp tổ chức kinh tế muốn thay đổi tên hoặc địa chỉ, họ cần phải xin sự chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước trước khi tiến hành thay đổi. Điều này nhằm đảm bảo tính chính xác và đồng nhất trong việc xác định các đại lý chi, trả ngoại tệ.

+ Bổ sung tổ chức tín dụng được phép ủy quền đại lý chi, trả ngoại tệ: Nếu tổ chức kinh tế muốn bổ sung một tổ chức tín dụng khác được phép ủy quyền để làm đại lý chi, trả ngoại tệ, họ cần phải có sự chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước. Điều này nhằm đảm bảo rằng chỉ những tổ chức tín dụng đáng tin cậy và đủ năng lực mới được phép thực hiện giao dịch ngoại tệ qua đại lý.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư 34/2015/TT-NHNN, tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ, trong trường hợp có thay đổi tên, yêu cầu sự chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước. Điều này nhằm đảm bảo tính chính xác và đồng nhất trong việc xác định danh tính của các tổ chức kinh tế liên quan đến giao dịch ngoại tệ.

Việc yêu cầu sự chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước khi tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ thay đổi tên có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý và kiểm soát các hoạt động liên quan đến ngoại tệ tại Việt Nam. Đây là một biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch ngoại tệ.

Khi một tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ muốn thay đổi tên, họ phải nộp đơn xin sự chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước, cung cấp thông tin chi tiết về sự thay đổi và lý do đằng sau quyết định này. Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét và đánh giá đơn xin, xem xét các yếu tố như tính phù hợp, tính hợp lý và ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức kinh tế.

Qua quy trình xem xét và chấp thuận này, Ngân hàng Nhà nước có khả năng kiểm soát và giám sát các hoạt động của tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ một cách chặt chẽ hơn. Điều này giúp đảm bảo rằng các thay đổi tên được thực hiện theo quy định và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động giao dịch ngoại tệ.

Ngoài ra, yêu cầu sự chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước còn đảm bảo rằng các tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ chỉ thực hiện các thay đổi tên khi cần thiết và có lợi cho hoạt động của mình. Điều này giúp ngăn chặn các hoạt động lạm dụng và gian lận trong việc sử dụng ngoại tệ, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm của các tổ chức kinh tế trong việc thực hiện giao dịch ngoại tệ.

 

2. Thẩm quyền chấp thuận thay đổi hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 của Thông tư 34/2015/TT-NHNN, ai có thẩm quyền chấp thuận thay đổi hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ sẽ là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh).

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, nơi tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế có trụ sở chính, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Chấp thuận hoạt động trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ, cũng như chấp thuận thay đổi, bổ sung, gia hạn hoạt động trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ.

- Chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ, cũng như chấp thuận thay đổi, bổ sung, gia hạn đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và tổ chức tín dụng làm đại lý chi, trả ngoại tệ.

- Thu hồi văn bản chấp thuận trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ, cũng như văn bản chấp thuận thay đổi, bổ sung, gia hạn trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ.

- Thu hồi văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ, cũng như văn bản chấp thuận thay đổi, bổ sung, gia hạn đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và tổ chức tín dụng làm đại lý chi, trả ngoại tệ.

Theo quy định được nêu trên, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ủy quyền có thẩm quyền chấp thuận các thay đổi liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ. Điều này đảm bảo sự kiểm soát và quản lý chặt chẽ trong việc thực hiện các giao dịch liên quan đến ngoại tệ, đồng thời tạo ra sự minh bạch và đáng tin cậy trong hoạt động tài chính của tổ chức kinh tế.

Với vai trò của mình, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có trách nhiệm quyết định về việc chấp thuận hoạt động trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế trực tiếp. Điều này bao gồm cả việc chấp thuận, bổ sung, gia hạn hoạt động này. Qua quá trình xem xét, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh đảm bảo tính phù hợp và tuân thủ đúng quy định pháp luật trong việc cung cấp dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh cũng có thẩm quyền chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ cho tổ chức kinh tế và tổ chức tín dụng. Quyết định này bao gồm cả việc chấp thuận, bổ sung, gia hạn đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ. Điều này đảm bảo sự kiểm soát và quản lý hiệu quả các đại lý tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ chi, trả ngoại tệ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức kinh tế và tổ chức tín dụng thực hiện các giao dịch liên quan đến ngoại tệ.

Bên cạnh việc chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh cũng có quyền thu hồi văn bản chấp thuận trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ, cũng như văn bản chấp thuận thay đổi, bổ sung, gia hạn trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ. Điều này đảm bảo sự linh hoạt và kiểm soát chặt chẽ trong việc điều chỉnh các hoạt động liên quan đến ngoại tệ của tổ chức kinh tế.

 

3. Hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi tên của tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ

Hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi tên của tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ bao gồm một số tài liệu quan trọng được quy định tại các văn bản pháp lý sau đây: Điều 11, Khoản 2 của Thông tư 34/2015/TT-NHNN và Điều 2, Khoản 4 của Thông tư 24/2022/TT-NHNN.

Trong hồ sơ này, chúng ta cần bao gồm các tài liệu sau:

- Đơn đề nghị chấp thuận thay đổi trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ, theo mẫu tại Phụ lục 5 được ban hành kèm theo Thông tư hiện hành. Đơn này phải được điền đầy đủ thông tin và ký tên xác nhận bởi người đại diện pháp luật của tổ chức kinh tế. Nội dung đơn đề nghị này nên bao gồm mô tả chi tiết về lí do thay đổi tên, cũng như các thông tin cần thiết về tổ chức kinh tế như tên cũ, tên mới, địa chỉ, mã số thuế, thông tin liên hệ và bất kỳ thông tin nào khác liên quan.

- Các giấy tờ cần thiết có liên quan đến việc thay đổi tên được quy định tại điểm a của Khoản 1, Điều 5 trong Thông tư hiện hành. Điều này có thể bao gồm các văn bản pháp lý như Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh, Giấy phép hoạt động kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi tên, và bất kỳ giấy tờ khác mà cơ quan quản lý yêu cầu.

Trong quá trình xử lý hồ sơ, cần chú ý đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và hợp pháp của các tài liệu được nộp. Nếu cần, có thể yêu cầu công chứng hoặc xác nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi hồ sơ hoàn chỉnh, chúng ta cần gửi nó đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật pháp hiện hành. Thời gian xử lý và quy trình có thể khác nhau tùy thuộc vào từng cơ quan và quy định cụ thể. Việc thay đổi tên của tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ chỉ được thực hiện sau khi nhận được sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền.

Để đảm bảo thành công trong việc thay đổi tên tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ, ngoài việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chính xác, chúng ta nên nắm rõ quy định của pháp luật và tuân thủ các quy trình và thủ tục quy định.

Xem thêm >> Có được đổi ngoại tệ ở các tiệm bán vàng không? Đổi ngoại tệ ở đâu?

Nếu quý khách hàng gặp bất kỳ vấn đề, thắc mắc nào liên quan đến nội dung bài viết hoặc các quy định pháp luật, chúng tôi xin trân trọng đề nghị quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ nhanh chóng và tận tâm hỗ trợ quý khách trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh một cách tốt nhất. Chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực không ngừng để mang đến sự hài lòng và giải quyết mọi vấn đề của quý khách một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.