1. Các nguyên tắc thực hiện chuyển đổi ngoại tệ

Trong quá trình thực hiện các dự án doanh nghiệp và hoạt động đầu tư, việc chuyển đổi số lượng tiền đồng Việt Nam sang ngoại tệ là một phần quan trọng, đòi hỏi sự chủ động và tuân thủ theo các nguyên tắc được quy định tại các văn bản pháp luật, đặc biệt là Quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NGN) về quản lý chuyển đổi ngoại tệ. Dưới đây là một số nguyên tắc cụ thể cần tuân thủ khi thực hiện quá trình chuyển đổi ngoại tệ trong các dự án doanh nghiệp và hoạt động đầu tư:

- Đầu tiên, doanh nghiệp dự án và nhà đầu tư phải chủ động thực hiện quá trình chuyển đổi số lượng tiền đồng Việt Nam trên tài khoản số 1 sang ngoại tệ theo các mục đích quy định tại Giấy ước (GGU). Điều này đòi hỏi sự đánh giá và kế hoạch cụ thể từ phía doanh nghiệp để đảm bảo rằng quá trình chuyển đổi diễn ra hiệu quả và linh hoạt.

- Thứ hai, vào ngày thông báo tỷ giá, doanh nghiệp dự án và nhà đầu tư phải báo cáo cho NGN (Sở Giao dịch) về số lượng đồng Việt Nam cần chuyển đổi và chỉ định một ngân hàng để thực hiện quá trình chuyển đổi ngoại tệ cho dự án. Điều này giúp tạo ra sự minh bạch và điều tiết trong quá trình chuyển đổi, đồng thời giúp NGN theo dõi và đánh giá tình hình chuyển đổi ngoại tệ trên thị trường.

- Thứ ba, trong trường hợp ngân hàng chuyển đổi không đáp ứng được hoặc chỉ đáp ứng một phần nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ của các dự án trong cùng một thời điểm, ngân hàng chuyển đổi hoặc doanh nghiệp dự án và nhà đầu tư (qua ngân hàng chuyển đổi) cần xác định số lượng đồng Việt Nam cần bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi còn lại để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi. Điều này đặt ra yêu cầu về tính linh hoạt và sự hỗ trợ tương đối giữa các đối tác liên quan.

- Cuối cùng, trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư và ngân hàng chuyển đổi, NGN sẽ xem xét và thực hiện bán ngoại tệ cho ngân hàng chuyển đổi theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này. Điều này đảm bảo rằng có sự can thiệp và quản lý chặt chẽ từ phía cơ quan quản lý ngoại tệ, đồng thời giúp duy trì ổn định trên thị trường ngoại tệ.

Tóm lại, quá trình chuyển đổi ngoại tệ đòi hỏi sự chủ động, tính minh bạch và sự hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý ngoại tệ. Việc tuân thủ các nguyên tắc được đề ra sẽ giúp tạo ra một môi trường chuyển đổi ngoại tệ ổn định và hiệu quả cho các dự án và hoạt động đầu tư trên thị trường

 

2. Quy định về chuyển đổi ngoại tệ cho dự án Chính phủ cam kết bảo lãnh

Chuyển đổi ngoại tệ cho dự án được Chính phủ cam kết bảo lãnh là nội dung được quy định tại Thông tư 32/2018/TT-NHNN hướng dẫn quy trình chuyển đổi ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho các dự án được Chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ.

Quy trình thực hiện chuyển đổi ngoại tệ là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp dự án, ngân hàng chuyển đổi và Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch). Đối với nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ, Chính phủ cam kết bảo lãnh chuyển đổi, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Chuyển đổi ngoại tệ cho dự án Chính phủ cam kết bảo lãnh bao gồm các bước sau:

- Bước 1 của quy trình này bắt đầu khi doanh nghiệp dự án hoặc nhà đầu tư không thể thực hiện chuyển đổi ngoại tệ trên thị trường trong khoảng thời gian được quy định tại Thỏa thuận Bảo lãnh và cam kết của Chính phủ (GGU) của từng dự án. Trong trường hợp này, doanh nghiệp và nhà đầu tư thông qua ngân hàng chuyển đổi xác định số lượng đồng Việt Nam cần bảo lãnh chuyển đổi còn lại và gửi đến ngân hàng chuyển đổi, kèm theo hóa đơn theo quy định tại GGU của từng dự án.

- Bước 2 đưa chúng ta đến ngày đề nghị chuyển đổi, khi ngân hàng chuyển đổi gửi công văn và hóa đơn tới Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) để đề nghị bán số lượng ngoại tệ tương ứng với số lượng đồng Việt Nam cần bảo lãnh chuyển đổi còn lại. Sự liên kết giữa các bên giúp đảm bảo thông tin chính xác và chuyển đổi được thực hiện một cách mạ.

- Bước 3 là giai đoạn chính của quy trình. Trong khoảng thời gian quy định tại GGU của từng dự án, ngày chuyển đổi đến, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) kiểm tra hóa đơn, chứng từ liên quan và bán ngoại tệ từ Quỹ Bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng. Tại đây, tỷ giá thông báo được áp dụng, và quy trình này được thực hiện theo các quy định của Thông tư.

Trong thời hạn quy định tại điểm này, doanh nghiệp dự án và nhà đầu tư có thể tiếp tục tự chuyển đổi ngoại tệ trên thị trường. Trường hợp họ đã thực hiện chuyển đổi trên thị trường, Ngân hàng Nhà nước sẽ bán số ngoại tệ cần bảo lãnh chuyển đổi còn thiếu dựa trên kiểm tra hóa đơn và chứng từ liên quan.

- Bước 4 đánh dấu bước cuối cùng của quy trình. Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày chuyển đổi, ngân hàng chuyển đổi thực hiện bán ngoại tệ và chuyển số tiền thu được vào tài khoản số 2 hoặc tài khoản ở nước ngoài của doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư theo tỷ giá thông báo. Quy trình này không chỉ đảm bảo an ninh và tính minh bạch mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dự án và đầu tư ngoại tệ một cách hiệu quả.

 

3. Chế độ báo cáo đối với ngân hàng chuyển đổi ngoại tệ

Chế độ báo cáo đối với ngân hàng chuyển đổi đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành hoạt động liên quan đến ngoại hối của doanh nghiệp dự án và nhà đầu tư. Để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quá trình này, ngân hàng chuyển đổi cần thực hiện một loạt các báo cáo định kỳ và đúng thời hạn đối với Ngân hàng Nhà nước.

- Một trong những báo cáo quan trọng nhất là thông báo hàng tháng, phải được thực hiện chậm nhất vào ngày 20 của mỗi tháng. Trong thông báo này, ngân hàng chuyển đổi cần trình bày chi tiết về tình hình thực hiện bán ngoại tệ cho doanh nghiệp dự án và nhà đầu tư trong tháng thực hiện chuyển đổi. Điều này bao gồm các giao dịch cụ thể, số lượng ngoại tệ được chuyển đổi, và các thông tin liên quan khác. Ngoài ra, ngân hàng cũng cần dự báo số lượng ngoại tệ dự kiến cần chuyển đổi cho doanh nghiệp dự án và nhà đầu tư trong tháng tiếp theo. Thông tin này giúp Ngân hàng Nhà nước có cái nhìn rõ ràng về xu hướng và nhu cầu chuyển đổi trong tương lai gần.

- Để bổ sung vào tính chi tiết và định kỳ của báo cáo hàng tháng, ngân hàng chuyển đổi cũng cần thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý. Báo cáo này phải được nộp chậm nhất vào ngày 03 của tháng đầu tiên của quý báo cáo. Trong báo cáo hàng quý, ngân hàng cần thông báo Ngân hàng Nhà nước về dự kiến nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ của doanh nghiệp dự án và nhà đầu tư trong quý tiếp theo. Đặc biệt, ngân hàng cần mô tả kế hoạch cân đối ngoại tệ để đáp ứng cho nhu cầu dự kiến. Điều này bao gồm việc dự báo về nguồn cung và cầu ngoại tệ, cũng như các biện pháp cụ thể để đảm bảo rằng ngân hàng có đủ ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Cả hai loại báo cáo hàng tháng và hàng quý đều đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chi tiết và tổng thể về hoạt động chuyển đổi ngoại tệ của ngân hàng. Những thông tin này không chỉ giúp Ngân hàng Nhà nước có cái nhìn chính xác về thị trường ngoại tệ và nhu cầu của doanh nghiệp, mà còn giúp ngân hàng chuyển đổi tự kiểm soát và điều chỉnh chiến lược chuyển đổi ngoại tệ của mình để đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu của khách hàng. Đồng thời, tính minh bạch trong báo cáo cũng làm tăng độ tin cậy và sự hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý, tạo ra một môi trường kinh doanh ổn định và dựa trên nguyên tắc.

Xem thêm >>> Trường hợp nào được cho vay bằng ngoại tệ? Vay ngoại tệ của nước ngoài? Văn bản đề nghị chấp thuận cho vay ngoại tệ cần có nội dung gì?

Quý khách hàng, nếu có bất kỳ thắc mắc hay vấn đề nào liên quan đến nội dung bài viết hoặc các quy định pháp luật, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ quý khách một cách nhanh chóng và tận tâm nhất. Để giải quyết vấn đề của quý khách, chúng tôi khuyến khích quý khách liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài 1900.6162 hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!