1. Quy định về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 20/2022/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân.

Thông tư quy định, các trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ của tổ chức bao gồm:

- Việc mua và chuyển ngoại tệ ra nước ngoài nhằm tài trợ và viện trợ theo các cam kết và thỏa thuận giữa Nhà nước, Chính phủ, cũng như các cấp chính quyền địa phương với các quốc gia khác. Nguồn tài trợ và viện trợ này có thể bao gồm các khoản kinh phí từ ngân sách quốc gia hoặc từ tổ chức tài trợ, viện trợ.

-  Hành động mua và chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để hỗ trợ khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh, hoặc chiến tranh. Nguồn tài trợ và viện trợ ở đây thường đến từ các nguồn tiền đóng góp tự nguyện của cả tổ chức và cá nhân trong nước, cũng như có thể đến từ nguồn tiền của tổ chức tài trợ, viện trợ.

- Thực hiện việc mua và chuyển ngoại tệ ra nước ngoài nhằm tài trợ cho các chương trình, quỹ, và dự án được tổ chức trong nước và/hoặc ở nước ngoài thành lập, nhằm hỗ trợ và khuyến khích phát triển trong các lĩnh vực như văn hóa, giáo dục (bao gồm tài trợ học bổng), và y tế. Nguồn tài trợ trong trường hợp này là từ nguồn tiền của tổ chức tài trợ.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ các trường hợp mua, chuyển tiền một chiều ra nước ngoài của tổ chức để phục vụ mục đích khác:

- Việc thưởng cho những người không cư trú, bao gồm cả tổ chức và cá nhân ở nước ngoài tham gia các chương trình và cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam, tuân theo các quy định của pháp luật có liên quan. Nguồn tiền trả thưởng có thể đến từ người không cư trú, bao gồm cả tổ chức và cá nhân ở nước ngoài, hoặc từ người cư trú, đều theo quy định của pháp luật.

- Chuyển tiền một chiều ra nước ngoài cho các mục đích sau đây từ nguồn tài trợ tiếp nhận của người không cư trú, bao gồm cả tổ chức và cá nhân ở nước ngoài:

+ Phân bổ tài trợ cho các thành viên ở nước ngoài tham gia thực hiện dự án và đề tài nghiên cứu khoa học ở Việt Nam và nước ngoài.

+ Hoàn trả tài trợ cho các dự án thực hiện ở Việt Nam theo các cam kết và thỏa thuận đã được thực hiện với bên nước ngoài.

Nguồn ngoại tệ được chuyển và mang ra nước ngoài bao gồm: Ngoại tệ có sẵn trên tài khoản thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ, và ngoại tệ được mua từ ngân hàng theo quy định.

2. Các trường hợp chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, viện trợ của tổ chức

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 20/2022/TT-NHNN quy định cụ thể về các trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho mục đích chuyển tiền một chiều của tổ chức như sau:

- Các trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ của tổ chức:

+ Mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, viện trợ theo các cam kết, thỏa thuận giữa Nhà nước, Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương với nước ngoài. Nguồn tài trợ, viện trợ là các khoản kinh phí từ ngân sách hoặc nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ, viện trợ;

+ Mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, viện trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh. Nguồn tài trợ, viện trợ là nguồn tiền đóng góp tự nguyện từ các tổ chức, cá nhân trong nước và/hoặc nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ, viện trợ;

+ Mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ cho các chương trình, các quỹ, dự án do tổ chức trong nước và/hoặc tổ chức ở nước ngoài thành lập nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển trong các lĩnh vực: văn hóa, giáo dục (tài trợ học bổng), y tế. Nguồn tài trợ là nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ.

- Các trường hợp mua, chuyển tiền một chiều ra nước ngoài của tổ chức để phục vụ mục đích khác:

+ Trả thưởng cho người không cư trú là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tham gia các chương trình, cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam theo các quy định của pháp luật có liên quan. Nguồn tiền trả thưởng từ người không cư trú là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc người cư trú là tổ chức;

+ Chuyển tiền một chiều ra nước ngoài cho các mục đích dưới đây từ nguồn tài trợ tiếp nhận của người không cư trú là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài: Phân bổ tiền tài trợ cho các thành viên ở nước ngoài tham gia thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học ở Việt Nam và nước ngoài; Hoàn trả tiền tài trợ thực hiện các dự án ở Việt Nam theo các cam kết, thỏa thuận với bên nước ngoài.

Như vậy căn cứ theo quy định nêu trên, việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ của tổ chức trong trường hợp sau:

- Chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, viện trợ theo các cam kết, thỏa thuận giữa Nhà nước, Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương với nước ngoài. Nguồn tài trợ, viện trợ là các khoản kinh phí từ ngân sách hoặc nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ, viện trợ;

- Chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, viện trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh. Nguồn tài trợ, viện trợ là nguồn tiền đóng góp tự nguyện từ các tổ chức, cá nhân trong nước và/hoặc nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ, viện trợ;

- Chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ cho các chương trình, các quỹ, dự án do tổ chức trong nước và/hoặc tổ chức ở nước ngoài thành lập nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển trong các lĩnh vực: văn hóa, giáo dục (tài trợ học bổng), y tế. Nguồn tài trợ là nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ.

3. Nguyên tắc trong quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại của nước ngoài dành cho Việt Nam

Căn cứ theo Điều 4 Nghị định 80/2020/NĐ-CP quy định về nguyên tắc trong quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại của nước ngoài dành cho Việt Nam như sau:

- Quản lý và sử dụng viện trợ phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Các khoản viện trợ chỉ được tiếp nhận, thực hiện, sử dụng khi đã được cấp có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt. Nguồn tiền viện trợ phải là nguồn tiền, tài sản hợp pháp.

- Không tiếp nhận những hàng hóa (kể cả vật tư, thiết bị) thuộc danh mục các mặt hàng cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm toàn diện trong quản lý và sử dụng hiệu quả khoản viện trợ.

- Dòng tiền tiếp nhận và chi ra cho khoản viện trợ phải được thực hiện thông qua tài khoản tiếp nhận viện trợ, đảm bảo tính công khai, minh bạch, được báo cáo đầy đủ theo quy định tại các Chương III, IV, V Nghị định 80/2020/NĐ-CP.

- Viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước phải được dự toán, hạch toán, quyết toán đầy đủ vào ngân sách nhà nước.

- Đối với các khoản viện trợ không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước, Chủ khoản viện trợ được phép tự quản lý và chịu trách nhiệm về mục đích sử dụng viện trợ, kết quả sử dụng viện trợ, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và cam kết với các nhà tài trợ.

Chủ khoản viện trợ định kỳ báo cáo Cơ quan chủ quản để tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung.

- Sau 06 tháng kể từ ngày khoản viện trợ được phê duyệt, trường hợp khoản viện trợ vẫn chưa triển khai mà không có lý do chính đáng, cấp có thẩm quyền phê duyệt được thu hồi quyết định phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ đã ban hành. 

Cơ quan chủ quản có trách nhiệm thông báo cho Bên cung cấp viện trợ về việc thu hồi quyết định phê duyệt khoản viện trợ.

Xem thêm: Được chuyển ngoại tệ ra nước ngoài khắc phục hậu quả chiến tranh?

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Trường hợp chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, viện trợ của tổ chức mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!